علوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاوره

زخم کاری طرحواره خودکشی و خودزنی: فراتحلیل طرحواره ناسازگار اولیه 2021

پژوهشگران دانشگاه کاتولیک استرالیا در پژوهشی بدیع به بررسی فراتحلیلی نقش طرحواره خودکشی و خودزنی، بویژه طرحواره های ناسازگار اولیه پرداختند.

به طور معمول خودکشی و خودزنی که به نتیجه نمی رسند زخم کاری عمیقی بر بدن و روان فرد به جای می گذارند؛ در صورت عملی شدن نیز اطرافیان تا پایان عمرشان این زخم کاری احساس گناه بازماندگی را خواهند داشت.

زخم کاری طرحواره خودکشی و خودزنی: فراتحلیل طرحواره ناسازگار اولیه
زخم کاری طرحواره خودکشی و خودزنی: فراتحلیل طرحواره ناسازگار اولیه

طرحواره های ناسازگار اولیه در طرحواره خودکشی و خودزنی چیستند؟

در ادبیات روانشناسی، سازه جدید و مهمی به نام طرحواره های ناسازگار اولیه توسط جفری یانگ وارد شده است. منظور از طرحواره های ناسازگار اولیه، الگوهای هیجانی و شناختی خود مخربی هستند که درون هر یک از ما وجود دارند.

این طرحواره های ناسازگار اولیه در ابتدای رشد و تحول در ذهن همگی ما شکل گرفته و در مسیر زندگی هر انسانی تکرار می شوند.

در بررسی طرحواره خودکشی و خودزنی، طرحواره های ناسازگار اولیه به علت ارضاء نشدن نیازهای هیجانی اساسی دوران کودکی به وجود می آیند.

نیازهای اساسی مرتبط با طرحواره خودکشی و خودزنی شامل دلبستگی از نوع ایمن به مراقبان اصلی، خود تنظیمی، خودگردانی، آزادی  در ابراز نیازها و هیجان های سالم، خود انگیختگی و محدودیت های واقع بینانه هستند.

طرحواره های ناسازگار اولیه که مرتبط با طرحواره خودکشی و خودزنی هستند در عمیق ترین سطح شناخت و آگاهی فردی، در محدوده ناخودآگاه عمل می نمایند.

طرحواره های ناسازگار اولیه در طرحواره خودکشی و خودزنی فرد را از نظر روانی نسبت به انواع فشارها و استرس های آسیب پذیر می نمایند.

طرحواره های ناسازگار اولیه منجر به بروز مشکلات و بیماری هایی نظیر اختلالات اضطرابی، اختلالات خلقی همچون افسردگی و دوقطبی، ارتباطات ناکارآمد، اختلال شخصیت مرزی، اعتیاد، خودزنی، خودکشی، و اختلالات روان تنی Pyschosomatic می شوند.

زخم کاری طرحواره خودکشی و خودزنی: فراتحلیل طرحواره ناسازگار اولیه
زخم کاری طرحواره خودکشی و خودزنی: فراتحلیل طرحواره ناسازگار اولیه

انواع طرحواره های ناسازگار اولیه در بررسی طرحواره خودکشی و خودزنی

در بررسی طرحواره های ناسازگار اولیه، جفری یانگ به پنج نیاز اولیه هیجانی ارضا نشده اشاره کرده است:

 • بریدگی و طرد
 • خودگردانی و عملکرد مختل
 • محدودیت های مختل شده
 • دیگر جهت مندی
 • گوش به زنگی بیش از حد و بازداری

زمانی که این نیازهای هیجانی بیش از حد دچار عدم ارضا گردند، طرحواره های ناسازگار اولیه فعال می شوند. این طرحواره های ناسازگار اولیه می توانند بر ادراک، واقعیت، و پردازش شناختی ما تاثیر می گذارند.

در نتیجه منجر به این شوند که مسایل را به شکلی متفاوت برداشت کنیم. خودکشی یک اقدام بسیار خطرناک است که لازم است همه ما در مورد انواع طرحواره خودکشی و خودزنی هشیار باشیم.

در صورتی که افکاری با مضمون خودکشی و خودزنی دارید، حتماً در ایران با شماره تلفن 123 تماس گرفته و با مشاوران حرفه ای صحبت کنید.

زخم کاری طرحواره خودکشی و خودزنی: فراتحلیل طرحواره ناسازگار اولیه
زخم کاری طرحواره خودکشی و خودزنی: فراتحلیل طرحواره ناسازگار اولیه

طرحواره خودکشی و خودزنی چیست؟

طرحواره های ناسازگار اولیه بر شیوه های تفکر، یادگیری، استنباط، و ارتباط ما با دیگران تاثیرات بسیار عمیقی می گذراند. طبق تعریف، خودکشی مرگ ناشی از آسیب رساندن، مسموم کردن، و یا خفه کردن فرد توسط خودش است. در این راستا هر اقدامی که فرد برای کشتن خود انجام دهد، اقدام به خودکشی محسوب می شود.

گاهی اوقات افراد دست به اقداماتی در راستای آسیب و صدمه زدن به خودشان انجام می دهند که بدون قصد خودکشی می باشد. به این رفتارهای خودزنی غیر خودکشی non-suicidal self injury (NSSI) گفته می شود. در تمامی انواع خودکشی و خودزنی طرحواره خودکشی و خودزنی دخیل هستند.

نکته مهم این است که در تقویت طرحواره خودکشی و خودزنی، متاسفانه دیگران دخیل هستند. باورهای نادرست ما در مورد خودکشی عاملی مهم در افزایش رفتارها و اقدام ها به خودکشی و خودزنی است.

اثرات زخم کاری ناشی از طرحواره خودکشی و خودزنی حتی در صورت عملی نشدن تمامی عمر بر پیکره جسم و روان فرد و اطرافیان وی باقی خواهند ماند.

اکثر مردم به اشتباه طرحواره خودکشی و خودزنی را به این صورت دارند که اگر کسی از خودکشی صحبت کند، بعید است واقعاً قصد عملی کردن آن را داشته باشد. همچنین، بسیاری از مردم فکر می کنند خودکشی رفتاری تکانشی و ناگهانی است.

در صورتی که به جز تعداد اندکی از موارد خودکشی در دوره نوجوانی، بسیاری از موارد خودکشی به دلیل طرحواره خودکشی و خودزنی بوده و فرد مدت ها به آن فکر می کرده است.

ویدئوی آموزشی در مورد شناسایی طرحواره خودکشی و خودزنی

روش پژوهش طرحواره خودکشی و خودزنی:

در این پژوهش فرا تحلیلی و مرور سیستماتیک طرحواره خودکشی و خودزنی الگوی PRISMA به کار رفت.

طرحواره های ناسازگار اولیه مورد بررسی در این پژوهش شامل 18 طرحواره ناسازگار یانگ هستند. موتورهای جستجو شامل PubMed، PsycInfo، و CINAHL بودند.

کلمات کلیدی پژوهش طرحواره خودکشی و خودزنی شامل افکار خودکشی، رفتار خودزنی، و طرحواره های ناسازگار اولیه بودند.

یافته های پژوهش طرحواره خودکشی و خودزنی:

 1. در مجموع 17 پژوهش طرحواره خودکشی و خودزنی شرایط ورود به متا آنالیز را داشتند.
 2. طرحواره های ناسازگار اولیه نقص / شرم، انزوای اجتماعی، شکست، و وابستگی/ بی کفایتی، گوش به زنگی بیش از حد/بازداری، اطاعت، و بازداری هیجانی رابطه معنادار مثبت با خودکشی و افکار خودکشی دارند.
 3. از سوی دیگر، طرحواره های ناسازگار اولیه محرومیت هیجانی، انزوای اجتماعی، و بازداری هیجانی رابطه مثبت معنادار با رفتارهای خودزنی دارند.

راهبردهای کارکردی پژوهش طرحواره خودکشی و خودزنی:

 • طرحواره های ناسازگار اولیه الگوی نظری مطلوبی برای بررسی طرحواره خودکشی و خودزنی و الگوی فکری افراد هستند که اقدام به خودکشی و خودزنی می نمایند.
 • باور به اینکه فرد منزوی، دوست نداشتنی، و ناتوان است منجر به افزایش خطر افکار خودکشی و اقدام به خودکشی است.
 • انزوا، طرد و محرومیت های هیجانی عوامل موثری برای بروز رفتارهای خود زنی در افراد هستند.
 • اختلال در احساس تعلق و احساس سربار بودن عوامل بین فردی مهمی در بروز خودکشی و خودزنی هستند.
 • اصلاح طرحواره های ناسازگار اولیه نقش مهمی بر بهبود سلامت و کاهش خطر خودکشی دارد.

Highlights

Suicidal ideation and suicidal and non-suicidal self-harm are associated with feeling isolated, expecting that one’s desire for emotional support will not be met, and inhibiting one’s feelings.

Suicidal ideation is also associated with perceiving one’s self as unlovable, fundamentally flawed, and incapable of success or managing daily responsibilities.

The findings correspond with the risk factors identified by the Interpersonal Theory of Suicide:

thwarted belonging and burdensomeness.

 

Abstract

Background

Understanding the risk factors for suicidality is essential to the prevention of death by suicide and the effective treatment of suicidal ideation and self-harm.

The objective of this review was to summarise the evidence on the associations between suicidal ideation, suicidal or non-suicidal self-harm, and early maladaptive schemas.

Method

A systematic review and meta-analysis was completed based on the PRISMA statement.

Searches were conducted via PubMed, PsycInfo, and CINAHL.

Included studies were peer-reviewed and reported on the bivariate association between one or more of the 18 schemas and either suicidal ideation or self-harm behavior.

Results

We included 17 studies reporting more than 200 associations. Suicidal ideation demonstrated a large mean correlation with:

 • Defectiveness Shame (r= .50 [.43, .57]).
 • moderate correlations with Social Isolation (r= .43 [.34, .50]), Failure (r =. 35 [.27, .42]), and Dependence Incompetence (r = .33 [.13, .51]).
 • and small correlations with Subjugation (r= .26, [.13, 38]) and Emotional Inhibition (r = .29 [.13, .44]).

Self-harm demonstrated small correlations with Emotional Deprivation (r = .21, [.13, .29]), Social Isolation (r = .29, [.18, .38]), and Emotional Inhibition (r = .19, [.13, .24]).

Limitations

Confidence in the findings is limited by high heterogeneity across several analyses and the inability to investigate possible moderators due to the low number of included studies.

Conclusions

Believing that one is isolated, unlovable, or incapable is associated with an increased risk of suicidal thoughts.

The findings correspond with the risk factors identified by the Interpersonal Theory of Suicide: thwarted belonging and burdensomeness.

Keywords

Suicidal ideation Meta-analysis, Early maladaptive schemas Suicide, Systematic review Self-harm, Dr. Amir Mohammad Shahsavarani maladaptive schemas Suicide IPBSES.

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا