علوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاوره

شخصیت پیش بینی Prediction personality در شخصیت تاریک 2021

پژوهشگران دانشگاه TU دورتمند آلمان در یک پژوهش فراتحلیلی به بررسی شخصیت پیش بینی Prediction personality در افراد دارای شخصیت تاریک ماکیاولیستی پرداختند. طبق فرضیه شخصیت پیش بینی Prediction personality افراد دارای شخصیت ماکیاولیستی از مثلث تاریک شخصیت، توانایی خواندن ذهن دیگران و پیش بینی رفتاری و شخصیتی دیگران را بهتر از بقیه افراد دارند.

شخصیت پیش بینی Prediction personality در شخصیت تاریک 2021
شخصیت پیش بینی Prediction personality در شخصیت تاریک 2021

شخصیت پیش بینی Prediction personality

یکی از نکات بسیار مهم در مطالعات شخصیتی و روابط بین فردی از زمان های گذشته شخصیت پیش بینی Prediction personality و ذهن خوانی دیگران بوده است. بر این اساس برخی افراد از چندین هزار سال پیش تا همین حالا مدعی ذهن خوانی و داشتن شخصیت پیش بینی Prediction personality هستند.

این افراد مدعی هستند که می توانند ذهن شما را بخوانند. در حالی که در عمل شخصیت پیش بینی Prediction personality و ذهن خوانی جزو تخیلات ذهن بشر جاهل بوده است. افراد مدعی شخصیت پیش بینی Prediction personality و ذهن خوانی در حقیقت ذهن شما را نمی توانند بخوانند. بلکه تنها افراد بسیار زیرکی هستند که می توانند خوب حدس بزنند.

افراد مدعی توانایی ذهن خوانی و شخصیت پیش بینی Prediction personality، زبان بدن را به خوبی شناخته و با دقتی بسیار زیاد آن را در مخاطب خود تحلیل می کنند. این افراد با دقتی همچون یک سوپر کامپیوتر طعمه خود را انتخاب می کنند. فرد مدعی شخصیت پیش بینی Prediction personality طرف مقابل را به شدت زیر نظر گرفته و تمام گفته ها و واکنش های بدنی ناخودآگاه وی را محاسبه می کند.

به تدریج با ادامه ارتباط، فرد مدعی ذهن خوانی با انجام آزمون و خطاهای پی در پی و زیر آستانه ای و پاسخ های شما از طریق زبان بدنتان، اطلاعاتی در مورد شما گردآوری می کند. عباراتی نظیر «تصمیم مهمی در زندگی باید بگیرید»، «یک فرصت شغلی خاص پیش روی شماست»، «سفری پیش رو دارید»، «یک رابطه عاطفی / عاشقانه دارید که در آن سر در گم هستید» و … مواردی هستند که در زندگی تقریباً 90% افراد جامعه وجود دارند.

حال با توجه به واکنش شما، بهت زدگی، حالت بدنی، و حتی حرکات ناخودآگاه لب و فک شما (بدون آن که صدایتان در بیاید) فرد مدعی شخصیت پیش بینی Prediction personality به سادگی محتوای ذهن شما را حدس می زند. بهتر است بگوییم خودتان ناخودآگاه به او لو می دهید. وقتی شما خودتان حقیقت ذهنتان را به فرد دارای شخصیت پیش بینی Prediction personality می گویید، چطور متعجب می شوید که او به دقت مکنونات شما را می داند؟

شخصیت پیش بینی Prediction personality در شخصیت تاریک 2021
شخصیت پیش بینی Prediction personality در شخصیت تاریک 2021

شخصیت تاریک در شخصیت پیش بینی Prediction personality

یکی از موارد جالب در طیف های شخصیتی، مثلث تاریک شخصیت است؛ رگه هایی از شخصیت که به تنهایی نه سالم و نه مرضی هستند و در ترکیب با وضعیت محیطی و در صورت شدت بالا می توانند خطرآفرین باشند. مثلث تاریک شخصیت شامل سه صفت ماکیالویانیزم، خودشیفتگی، و سایکوپاتی است.

منظور از شخصیت تاریک آن دسته از صفات شخصیتی است که از نظر اجتماعی منفور و ضد اجتماعی هستند. به طور معمول این صفات در حد بالینی و اختلال نبوده و در محدود تحت بالینی subclinical قرار دارند شامل مواردی همچون خودخواهی، غرور، طمع، دیگر آزاری sadism، خودشیفتگی، سایکوپاتی، و ماکیاولیانیزم هستند.

پژوهش های صورت گرفته در دهه های اخیر عمدتاً نشانگر رابطه بین شخصیت تاریک و پیامدهای منفی روانی-اجتماعی همچون بزهکاری، رفتارهای ضد تولید محیط کاری، رفتارهای ضد اخلاقی محیط کار، و بیماری های روانی شده است.

اما تحقیقات نشان داده اند که بسیاری از این صفات که تحت عنوان شخصیت تاریک دسته بندی می شوند در موارد متعدد رابطه مثبتی با سلامت روان و بهزیستی روانی دارند.

شخصیت پیش بینی Prediction personality در شخصیت تاریک 2021
شخصیت پیش بینی Prediction personality در شخصیت تاریک 2021

ابعاد مثلث تاریک شخصیت در شخصیت پیش بینی Prediction personality

ماکیاولیانیزم:

این ویژگی شخصیتی بیانگر رفتارهای سوءاستفاده گرانه نسبت به دیگران است. افراد دارای نمرات بالا در ماکیاولیانیزم، تمایل دارند از دیگران همچون عروسک های خیمه شب بازی سوء استفاده کنند.

خودشیفتگی:

این ویژگی شخصیتی شامل حالت های غیر مرضی و تحت بالینی (اصطلاحاً بهنجار) خودشیفتگی است. در نمرات بالای این وضعیت افراد علاقمند دریافت انواع پست و مقام، خودبزرگ بینی، تسلط بر دیگران و بالاتر بودن از بقیه بواسطه قدرت هستند.

سایکوپاتی:

این رگه شخصیتی وضعیت تحت بالینی و غیر مرضی اختلال شخصیت ضد اجتماعی است. افراد دارای نمرات بالا در سایکوپاتی، حالت های تکانشگری بالا، خطرجویی بیش از حد و سطوح پایین اضطراب و همدلی هستند.

 

شخصیت پیش بینی Prediction personality در شخصیت تاریک 2021
شخصیت پیش بینی Prediction personality در شخصیت تاریک 2021

روش پژوهش شخصیت پیش بینی Prediction personality:

روش پژوهش شخصیت پیش بینی Prediction personality از نوع فراتحلیل بود. در پژوهش شخصیت پیش بینی Prediction personality از الگوی PRISMA استفاده شد. در این پژوهش تعداد 70 مطالعه مشمول ملاک های ورود و ارزیابی نهایی شدند.

تعداد گروه نمونه شامل 76 گروه بود. اندازه اثر مورد بررسی در پژوهش شخصیت پیش بینی Prediction personality به مقدار 232 بود.

در پژوهش شخصیت پیش بینی Prediction personality روابط دو گانه و چندگانه بین شخصیت ماکیاولیستی، همدلی شناختی، مهارت های همدلی شناختی، و همدلی عاطفی بررسی شدند.

همچنین، تاثیر توزیع جنسیتی، دانشجو بودن / دانشجو نبودن، و تفاوت مقیاس های سنجش شخصیت تاریک و ماکیاولیانیسم مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفتند.

یافته های پژوهش شخصیت پیش بینی Prediction personality:

  1. بررسی روابط دوگانه نشاگر رابطه همبستگی معکوس بین ماکیاولیانیسم و تمامی صفات همدلی می باشد.
  2. هنگام کنترل میزان همدلی عاطفی رابطه بین همدلی شناختی و مهارت های همدلی شناختی، از بین می رود.
  3. جنسیت، وضعیت شغلی، دانشجو بودن /دانشجو نبودن، و تفاوت مقیاس های سنجش شخصیت تاریک ماکیاولیسم تاثیری در نتایج پژوهش شخصیت پیش بینی Prediction personality ایجاد نکردند.
  4. هر چه افراد گروه نمونه بیشتر شامل مردان و افراد غیر دانشجو باشد، میزان تنوع واریانس همبستگی بیشتر از نمونه هایی است بیشتر آنها زن و نیز گروه های دانشجویی است.
  5. افراد دارای شخصیت ماکیاولیستی شخصیت پیش بینی Prediction personality نیرومندتری نسبت به سایر افراد ندارند.
  6. افراد دارای شخصیت ماکیاولیستی همدلی عاطفی پایینی دارند، اما از نظر میزان نمرات همدلی تفاوت معناداری با جمعیت عادی ندارند.
شخصیت پیش بینی Prediction personality در شخصیت تاریک 2021
شخصیت پیش بینی Prediction personality در شخصیت تاریک 2021

راهبردهای کارکردی پژوهش شخصیت پیش بینی Prediction personality:

  • تفسیر داده های شخصیت تاریک باید با احتیاط بسیار صورت بگیرد و نیازمند همراهی با داده های شخصیتی عامل های 5 گانه FFM همچون پرسشنامه NEO-PI-R است.
  • بسیاری از اوقات ابعاد شخصیت تاریک در موقعیت های متفاوت شغلی، زندگی، و حتی بحران های اجتماعی سودمندی های پر شماری برای سازمان ها و جامعه دارند.
  • فرضیه شخصیت پیش بینی Prediction personality در مورد افراد دارای شخصیت ماکیاولیستی نادرست بوده و بر اساس فراتحلیل نمی توان پشتوانه مستند تجربی برای آن یافت.

Abstract

This meta-analysis investigated how the antagonistic personality trait Machiavellianism (Mach) relates to cognitive and affective empathy.

Scope and Aims:

Due to the role of manipulation in Mach, previous research argued that Mach should go along with higher empathic ability but found negative effects very consistently.

Thus, some scholars argued that individuals with high scores in Mach had empathic deficits.

Methods:

The current meta-analysis (70 studies, 76 samples, and 232 effect sizes) challenged both perspectives by investigating bivariate and multivariate relations between Mach, self-reported cognitive empathy, cognitive empathic skills, and affective empathy.

Further, we tested if gender distributions, student samples, and different utilized Mach scales accounted for differences across studies (i.e., moderated those).

Results:

Bivariate analyses revealed inverse correlations of Mach with all facets of empathy (ρs from ‐0.10 to ‐0.36).

The relations with self-reported and performance-based cognitive empathy almost dissolved when controlling for affective empathy. Neither of the proposed moderators significantly explained differences across studies.

In general, studies with a high percentage of men and those comprising non-students revealed more diverse correlations than studies with a large proportion of women and studies that exclusively recruited students.

Conclusion:

The results suggest low affective empathy in Mach but contradict both the empathic deficits – and the “skilled mind reader” – perspectives.

Keywords

Machiavellianism dark personality, Empathy and mind reading, Dr. Amir Mohammad Shahsavarani Mind-reading, Meta-analysis of Dark Personality.

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا