علوم روانشناسی، تربیتی و مشاورهنوروساینس، عصب روانشناسی و جراحی مغز و اعصاب

مغز در کنکور Brain in exam: تغییرات حین مطالعه و آموختن 2021

پژوهشگران دانشگاه استنفورد ایالات متحده امریکا در پژوهشی بدیع به بررسی تغییرات ساختاری حین یادگیری و مطالعه مغز در کنکور Brain in exam در انسان پرداختند.

مبانی یادگیری مغز در کنکور Brain in exam:

بر اساس اصول روانشناسی یادگیری تعریف های گوناگونی دارد. برای بررسی دقیق یادگیری مغز در کنکور Brain in exam می توان گفت یادگیری عبارت از تغییر نسبتاً پایدار در احساس، تفکر و رفتار فرد است که بر اساس تجربه ایجاد شده باشد. نکات مهم در یادگیری مغز عبارتند از:

 • اول این که یادگیری همواره باید قابل انتقال به رفتار مشاهده پذیر باشد. به این معنا که یادگیرنده قادر به انجام کاری خواهد بود که پیش از یادگیری نمی توانست آن را انجام دهد.
 • دوماین که این تغییر رفتاری در یادگیری نسبتاً پایدار است؛ یعنی نه موقتی و نه ثابت است.
 • سوم این که تغییر در رفتار ناشی از یادگیری الزاماً نباید بالافاصله بعد از تجربه یادگیری رخ دهد.
 • و در نهایت چهارم این که تغییر در رفتار از تجربه یا تمرین ناشی می شود وپنجم، اینکه تجربه یا تمرین باید تقویت شود.

در یادگیری و افزایش توان مغز در کنکور Brain in exam لازم است به یاد داشته باشیم این اشتباه است که فکر کنیم رفتاری که ما ملاحظه می کنیم خود یادگیری است. فرایند یادگیری را نمی توان به طور مستقیم مطالعه کرد، بلکه ماهیت یادگیری را تنها از تغییرات رفتاری می توان استنباط کرد.

باید در نظر داشته باشیم که هر یادگیری منجر به عملکرد نمی‌شود. چون افراد بسیاری از چیزها را می‌آموزند، ولی امکان به کارگرفتن این آموخته‌ها برایشان پیش نمی‌آید. همچنین، بهتر است بین یادگیری و رویدادهای دیگری که رفتار را تغییر می دهند، مانند خستگی، بیماری، بلوغ، و داروها تمایز ایجاد شود.

یادگیری نوعی توان دهی مغز در کنکور Brain in exam است که دوام می آورد تا با گذشت زمان دستخوش فراموشی شود یا یادگیری تازه ای جای آن را بگیرد. مدت تغییر حاصل از یادگیری یا حالت های موقتی را نمی توان به طور دقیق معین کرد. اما می توان گفت که یادگیری امری نسبتا پایدار است.

مغز در کنکور Brain in exam: تغییرات حین مطالعه و آموختن 2021
مغز در کنکور Brain in exam: تغییرات حین مطالعه و آموختن 2021

تفاوت های یادگیری مغز در کنکور Brain in exam با خوگیری و حساس شدگی مغزی

حساس شدگی Sensitization، فرآیندی است که از طریق آن فرد نسبت به جنبه های معینی از محیط خود حساس تر می شود. برای مثال، فردی که به طور معمول به نور یا صدای معینی پاسخ نمی دهد ممکن است پس از دریافت شوک به آن پاسخ بدهد.

بنابراین، در این مثال شوک ارگانیسم را حساس و نسبت به محیط آماده پاسخ دادن کرده است. زودرنجی یا حساسیت بیش از اندازه ای که معمولاً پس از یک تجربه عصبانیت زا به ما دست می دهد نوعی حساس شدگی مغزی هیجانی brain emotional sensitization است.

خوگیری habituation، فرآیندی است که شناخت آن از طریق آپلیزیا جایزه نوبل را برای روانپزشک معروف سوئدی، اریک کندل به همراه آورد. از طریق خوگیری habituation ارگانیسم نسبت به محیطش کمتر حساس می شود.

تمایل ارگانیسم بر این است که به محرک های تازه محیط خود توجه کند. این تمایل بازتاب توجه یا بازتاب سوگیری نام دارد. وقتی صدای ناگهانی می شنوید، در جا به سمت جهت صدا بر می گردید (سوگیری orientation). اما پس از مدتی صدا را نادیده می گیرید (خوگیری).

دلیل عمده ای که اکثراً خوگیری و حساس شدگی جزو یادگیری مغز در کنکور Brain in exam محسوب نمی شوند این است که این تغییرات رفتار گاهی موقتی بوده و شرط نسبتاً پایدار تعریف را برآورده نمی سازند.

تغییرات رفتاری ناشی از یادگیری مغز در کنکور Brain in exam در تعداد بالایی از موقعیت های زندگی عمری نسبتاً طولانی دارند.  روانشناسان بر این باور هستند که بعضی از موارد خوگیری و حساس شدن یادگیری هستند و شرط نسبتاً پایدار تعریف یادگیری را تامین می کنند. رویدادهای محرکی واحد که به طور مکرر تجربه می شوند به طور نسبتاً پایدار خوگیری می شوند. حساس شدن می تواند تغییرات نسبتاً پایدار در رفتار شخص ایجاد کند.

مغز در کنکور Brain in exam: تغییرات حین مطالعه و آموختن 2021
مغز در کنکور Brain in exam: تغییرات حین مطالعه و آموختن 2021

روش پژوهش مغز در کنکور Brain in exam:

در پژوهش مغز در کنکور Brain in exam که به شیوه آزمایشی مقایسه ای صورت گرفت تعداد 30 بزرگسال معمولی و سالم شرکت کردند. از این تعداد داوطلب، 15 نفر زند بودند. میانگین سنی داوطلبان پژوهش مغز در کنکور Brain in exam میزان 27 سال بود. 1 نفر از داوطلبان چپ دست و بقیه همگی راست دست بودند. تمامی داوطلبان پژوهش مغز در کنکور Brain in exam رضایت نامه کتبی شرکت در پژوهش را تکمیل نمودند.

ثبت fMRI در پژوهش حاضر برای مغز در کنکور Brain in exam با استفاده از اسکنر MRI با شدت میدان 3 تسلا و 32 کانال کویل سر انجام شد. از کل سر 48 اسلایس در هر ثانیه گرفته شد.

پیش از اجرای fMRI یک اسکن کامل مغزی با شدت میدان 1 تسلا  از داوطلبان پژوهش مغز در کنکور Brain in exam به عمل آمد تا ساختار آناتومیک مغزی آنها در ماده سفید و خاکستری و نیز کانکتوم مغزی آنها مشخص شود.

محرک مغزی برای بررسی حین fMRI در پژوهش مغز در کنکور Brain in exam بسته ای از آزمون شامل محتوای مطالعه، تمرین درس خواندن، تکلیف ریاضی، و آزمون حافظه رنگ بود. پیش از شروع fMRI داوطلبان پژوهش مغز در کنکور Brain in exam فرصت کافی برای تمرین داشتند تا بتوانند به سطح 80 درصدی از آمادگی برسند. حین fMRI وضعیتی همچون کنکور برای شرکت کنندگان ایجاد شد تا وضعیت مغز در کنکور Brain in exam در آنها بررسی شود.

مغز در کنکور Brain in exam: تغییرات حین مطالعه و آموختن 2021
مغز در کنکور Brain in exam: تغییرات حین مطالعه و آموختن 2021

یافته های پژوهش مغز در کنکور Brain in exam:

 1. چگالی نقاط پایانی فاسیکل (دسته) عصبی کمانی، فاسیکل (دست) عصبی طولی زیرین، و فاسیکل (دسته) عصبی عمودی بینایی، پیش بینی کننده میزان پاسخ های مربوط به مطالعه هستند.
 2. محاسبه زمان استراحت پروتونی کرتکس گیجگاهی بطنی منجر به بهبود عملکرد پیش بینی رفتار مغز در کنکور Brain in exam حین تکالیف مطالعه می شود.
 3. ساختارهای بینایی مغزی حین مطالعه همراه با تغییر محل محتوای مطالعه در فضا، تغییر می کنند.

مغز در کنکور Brain in exam: تغییرات حین مطالعه و آموختن 2021
مغز در کنکور Brain in exam: تغییرات حین مطالعه و آموختن 2021

راهبردهای کارکردی پژوهش مغز در کنکور Brain in exam:

 • ریز ساختارهای ماده سفید مغزی به خصوص فاسیکل (دسته) عصبی کمانی، فاسیکل (دست) عصبی طولی زیرین، و فاسیکل (دسته) عصبی عمودی بینایی رابطه معنادار و مثبتی با وضعیت فضایی محرک های بینایی حین مطالعه دارند.
 • ریزساختارهای قشر مخ (ماده خاکستری) در همراهی با نواحی و ریز ساختارهای ماده سفید، ارتباط دقیقی بین کرتکس نواحی بینایی فضایی و محتوای مطالعه در فعالیت مغز در کنکور Brain in exam ایجاد می کنند.
 • برای بهبود عملکرد در کنکور، لازم است شرایط مطالعه در محیط های متنوعی صورت بگیرد تا ساختارهای مغزی بتوانند انعطاف پذیری و آمادگی لازم برای عملکرد بهینه مغز در کنکور Brain in exam را داشته باشند.
 • همچنین، برای افزایش احتمال قبولی در کنکور، بهتر است تمرینات مغز در کنکور Brain in exam در محیط های مختلف و چندین باره صورت گیرد. برای این منظور شرکت در کنکورهای آزمایشی کمک شایانی می کنند.
 • استفاده از تمرینات توانبخشی عصبی شناختی به افزایش انعطاف پذیری مغزی و بالا رفتن راندمان مغز در کنکور Brain in exam کمک بسیار زیادی می کند.

Highlights

 • The ILF, AF, and VOF predict the spatial layout of reading-related responses in VTC.
 • Gray matter microstructure improves the prediction of reading-related responses.
 • Fascicles and gray matter structure together predict the location of the VWFA.

Abstract

Reading-related responses in the lateral ventral temporal cortex (VTC) show a consistent spatial layout across individuals, which is puzzling, since reading skills are acquired during childhood.

Aims and Scope:

Here, we tested the hypothesis that white matter fascicles and gray matter microstructure predict the location of reading-related responses in lateral VTC.

Methods:

We obtained functional (fMRI), diffusion (dMRI), and quantitative (qMRI) magnetic resonance imaging data in 30 adults:

 1. fMRI was used to map reading-related responses by contrasting responses in a reading task with those in adding and color tasks.
 2. dMRI was used to identify the brain’s fascicles and to map their endpoint densities in lateral VTC.
 3. qMRI was used to measure proton relaxation time (T1), which depends on cortical tissue microstructure.

Analyses:

We fit linear models that predict reading-related responses in lateral VTC from endpoint density and T1 and used leave-one-subject-out cross-validation to assess prediction accuracy.

مغز در کنکور Brain in exam: تغییرات حین مطالعه و آموختن 2021
مغز در کنکور Brain in exam: تغییرات حین مطالعه و آموختن 2021

Results:

Using a subset of our participants (N=10, feature selection set), we find that:

 1. endpoint densities of the arcuate fasciculus (AF), inferior longitudinal fasciculus (ILF), and vertical occipital fasciculus (VOF) are significant predictors of reading-related responses.
 2. And cortical T1of lateral VTC further improves the predictions of the fascicle model.

In the remaining participants (N=20, validation set), we show that a linear model that includes T1, AF, ILF and VOF significantly predicts:

 1. the map of reading-related responses across lateral VTC.
 2. And the location of the visual word form area, a region critical for reading.

Conclusion:

Overall, our data-driven approach reveals that the AF, ILF, VOF and cortical microstructure have a consistent spatial relationship with an individual’s reading-related responses in lateral VTC.

Keywords

Visual word form area, brain white matter in learning, brain gray matter in exam, Reading in brain, Vision in learning, Dr. Amir Mohammad Shahsavarani brain in exam.

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا