درباره ما

انستیتو علوم روانی‌زیستی‌اجتماعی‌اقتصادی به همراه همکاران خود که از مدرسان و پژوهشگران حوزه های روانی-اجتماعی در سازمان های صنعتی، ستادی، و عملیاتی هستند، آمادگی همکاری در زمینه فعالیت های روانی-اجتماعی و حوزه های مرتبط با آنها را حسب نظر سازمان‌ها دارد. حوزه های فعالیت بطور عمده شامل مشاوره‌های (coaching) فردی و سازمانی؛ پروژه‌های مختلف منابع انسانی، تحقیق و توسعه، گزینش و مصاحبه‌های استخدامی، رفتارسازمانی، بهره‌وری شغلی، و جانشین‌پروری؛ دوره‌های آموزشی بدو خدمت، حین خدمت و آمادگی برای یازنشستگی برای کارکنان؛ برگزاری کارگاه، سمینار، و همایش برای خانواده‌های کارکنان؛ سنجش‌ و ارزیابی های عصب-روانشناختی هوش، شخصیت؛ مشاوره روانشناسی تحصیلی، شغلی، فردی، خانواده؛ روان‌درمانی فردی، گروهی، و نوروتراپی هستند.
 
عناوین کارگاه‌ها و دوره‌های IPBSES
کارگاه‌ها و دوره‌های برگزار شده
پروژه‌ها
پروژه های اجرا شده
مشتریان پیشین و فعلی
مشاوره

دکمه بازگشت به بالا