پژوهشگران دانشگاه نانچانگ چین در پژوهشی مروری به بررسی تاثیرات متقابل سالمندی و خواب برای سالمندی سالم در جمعیت عمومی پرداختند.

اهمّ یافته‌های پژوهش:

  • سالمندی سالم به معنای افزایش سن بدور از بیماری‌های مزمن و ناتوان کننده به همراه کارکرد بالای شناختی و جسمانی و درگیری فعال در امور روزمره زندگی است.
  • با افزایش سن عوامل متعددی در فرآیند خواب بهنجار تغییز ایجاد می‌کنند.
  • در حوزه تعاملات بین سالمندی و خواب، بیماری‌های مرتبط با سالمندی، تغییرات زندگی، و خود فرآیند پیری منجر به اختلالات و مشکلات عمده در خواب می‌شوند که سالمندی سالم را به خطر می‌اندازند.
  • نازک شدن قشر مخ (کرتکس) بواسطه مواد سمی و ضایعات متابولیزم سلول‌های عصبی نقش مهمی در بهم ریختگی رابطه سالمندی و خواب می‌شوند.
  • تباهی (دژنره شدن) ماده سفید مغز در فرآیند تدریجی سالمندی بواسطه ناهنجاری‌های عروقی ایجاد شده و تعادل سالمندی و خواب کافی را بهم می‌زند.
  • نازک شدن قشر مخ و کاهش ماده سفید منجر به کاهش دوک‌های خواب و امواج آهسته شده و در نتیجه اختلالات و مشکلات خواب رخ خواهند داد.
  • بدتنظیمی ناقلین عصبی (گلانین، اورکسین، سروتونین، و آدنوزین) که وابسته به سالمندی هستند مستقیماً منجر به نقص سیستم تطبیق فرکانس امواج خواب می‌شود.
  • بهم ریختگی ریتم‌های شبانه روزی و زیست‌چرخه‌ها بواسطه افزایش سن ناشی از کژکاری هسته‌های فراچلیپایی (سوپراکیاسماتیک)، کاهش انطباق با تغییر نور، بهم ریختگی ساعت درونی بدن منجر به تخریب بایوریتم‌ها شده و در نتیجه مشکلات فراوانی در سالمندی و خواب سالم ایجاد می‌کنند.
  • روابط فوق الذکر حالتی متقابل و دو سویه دارند، به این معنا که اصلاح و یا بروز این مشکلات در بدن و ریتم‌های شبانه روزی می‌توانند رابطه سالمندی و خواب را تغییر دهند.
  • اصلاح الگوهای زیستی معیوب و نیز اصلاح الگوهای خواب می‌توانند منجر به بهبود سالمندی و خواب در افراد (بویژه بالای ۷۵ سال) شوند و در نتیجه طول عمر آنها افزایش یابد.

Roles of Aging in Sleep

Abstract

With aging, various factors deteriorate the normal sleep process that is essential for the restoration of functional and physical performance. Due to aging-related diseases, life changes, or aging itself, disturbances in normal sleep cycles can profoundly affect healthy aging.

To understand the interconnections between aging and the factors influencing sleep, with emerging evidence accumulated in recent years, this study elaborates on the roles of aging in sleep from four perspectives: cortical thinning, white matter degeneration, neurotransmitter dysregulation, and circadian disorganization.

In brief, with aging, cortical thinning can be induced by the deposition of neurotoxic substances, and white matter degeneration can be induced by vascular abnormalities. These alterations emerging in the brain jointly disrupt sleep spindles and slow waves, leading to sleep disturbances.

Age-related dysregulation in neurotransmitters (including galanin, orexin, serotonin, and adenosine) directly impairs the sleep modulation system. Disorganization in the circadian system consisting of suprachiasmatic nucleus dysfunction, reduced light transmission, and local circadian clock disruption collectively interrupts circadian rhythms, also causing sleep disturbances in the older.

Of note is the bidirectional relationship between aging and sleep, which required us to examine this issue from different perspectives.

Keywords

Sleep, Aging, Cortical thinning, White matter degeneration, Neurotransmitter, Circadian clock

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??