مقیاس شخصیت نوروساینس عاطفی (ANPS)

مقدمه

امروزه دیگر شخصیت به عنوان یک مدل و الگوی رفتاری و تفکر در نظر گرفته نمی شود. بلکه دیدگاه جدید شامل ترکیب بررسی های خلق و خو به همراه هیجانات است. به نظر می رسد بخش زیادی از تغییرات شخصیتی که برای درک ابعاد روانی-شخصیتی و پیش بینی های رفتار آتی افراد لازمند، به میزان فعالیت سطوح هیجانی پایه مغزی افراد مرتبط هستند.

امروزه، موفقیت افراد در عرصه های زندگی اجتماعی و شغلی، و حتی موفقیت روان درمانی ها به میزان زیادی وابسته به سیستم های فعال پردازش هیجانی آنها وابسته است. حتی استفاده از الگوهای ذهنی در هر موقعیت و یا مجموعه های انگیزشی و رفتاری خاص، به میزان زیادی تحت تاثیر غلبه نظام های فعال هیجانی در افراد است.

شواهد بسیاری دال بر آنند که گونه های مختلفی از تجارب عاطفی و هیجانی وابسته به فعالیت های نواحی زیرقشری مغز بوده و اهمیت بسیاری در جهت دهی افکار و اعمال ما دارند. تاکنون سیستم های عاطفی متعددی بر اساس مسایل جنسی، گرسنگی، تشنگی، و تنظیم دمای بدن تدوین شده اند که به طور عام با نام سیستم های انگیزشی شناخته می شوند. اما این سیستم ها به شکل خالص تجربه هیجانی را شکل نمی دهند.

 

صورت مسئله

با توجه به بررسی های صورت گرفته مشخص شده است که کمتر از 20% موفقیت افراد در آینده، مربوط به هوش است و بیش از 70% موفقیتهای شغلی، زندگی، و تحصیلی افراد مربوط به توانمندی های هیجانی آنها می باشد. بر همین اساس، امروزه تقریباً اساس و پایه تمامی سنجش های استخدامی بررسی زیربناهای هیجانی است.

همچنین بخش جدایی ناپذیر تمامی مهارت های آموزش کارهای گروهی و نیز آموزشهای ضمن خدمت، مهارت های مدیریت هیجانی و هوش هیجانی است. مدیرانی که توانمندی های تنظیم هیجانی بالاتری دارند، توانایی رهبری بیشتری داشته و در شرایط چالش برانگیز و دایم التغییر امروزی، به میزان بیشتری رهبری تغییر را در دست می‌گیرند.

در سال 1998 مقیاس شخصیت نوروساینس عاطفی (APNS) توسط پروفسور پنکسب تهیه شده است. این پرسشنامه به چندین زبان مختلف ترجمه شده و کاربردهای فراوانی برای شناخت هیجانات پایه در افراد دارد. این هیجانات و عواطف به شکلی پایه بوده و به نظر می رسد حاصل ترکیب سایر هیجانات و یا نتیجه یادگیری اجتماعی نیستند.

 

ساختار مقیاس شخصیت نوروساینس عاطفی (ANPS)

مقیاس شخصیت نوروساینس عاطفی (ANPS) شامل 110 گویه خبری است که پاسخگو در یک مقیاس لیکرت 4بخشی از (کاملاً موافق) تا 4 (کاملاً مخالف) به آنها پاسخ می‌دهد. نمرات برخی از گویه ها معکوس می‌شوند.

این مقیاس شامل 7 خرده مقیاس جستجو، ترس، مراقبت، خشم، بازی، ناراحتی، و معنویت است. تمامی خرده مقیاس ها بجز خرده مقیاس معنویت شامل 14 گویه هستند.

خرده مقیاس معنویت 12 گویه دارد. افزون بر این سلطه (7 گویه)، مطلوبیت (6 گویه)، و اضطراب اجتماعی (6گویه) نیز در این پرسشنامه سنجیده می شوند. نمرات به صورت 0 تا 3 محاسبه می شود.

تنها در خرده مقیاس مراقبت، نمرات زنان 1 انحراف استاندارد بیش از مردان است و در باقی خرده مقیاس‌ها نمرات دو جنس با هم تفاوت معنادار ندارند.

 

ویژگی‌های روانسنجی مقیاس شخصیت نوروساینس عاطفی (ANPS)

برای استانداردسازی مقیاس شخصیت نوروساینس عاطفی (ANPS)، ابتدای شاخص های پایایی آن محاسبه شد. به این منظور ضریب همسانی درونی آلفای کرونباخ این مقیاس برای خرده مقیاس‌های آن بین 0.77 تا 0.89 محاسبه شدند. همچنین برای بررسی اعتبار، همبستگی نمرات این پرسشنامه با نمرات پرسشنامه 5 عاملی شخصیت (FFM) محاسبه شد.

شاخص بازی با برونگرایی همبستگی معنادار 0.46، شاخص جستجو با گشودگی نسبت به تجربه همبستگی 0.47، شاخص مراقبت با عامل دلپذیر بودن همبستگی 0.50،  شاخص ترس با عامل روان رنجورگرایی همبستگی 0.75، شاخص خشم با عامل دلپذیر بودن همبستگی 0.48-، عامل ناراحتی با عامل روان رنجورگرایی همبستگی 0.68، و عامل معنویت با عامل توافق پذیری همبستگی 0.26 را دارند.