علوم روانشناسی، تربیتی و مشاورهعلوم زیستی موضوعات بدنی و جسمینوروساینس، عصب روانشناسی و جراحی مغز و اعصاب

مدل مفهومی شخصیت مرزی:بخش اول، تشخیص وتفسیر بالینی

پژوهشگران دانشگاه لانگ آیلند، دانشگاه پزشکی وایل کورنل، و دانشگاه ایالتی نیویورک ایالات متحده امریکا در پژوهشی مروری به بررسی زیربناهای نظری مدل مفهومی شخصیت مرزی در حوزه تشخیص و تفسیر بالینی پرداختند.

رئوس مطالب عبارتند از:

الف)

 • اختلال شخصیت مرزی هم ابتلایی بالایی با سایر اختلالات محور I و II در DSM دارد. بیش از 84% از افراد دارای اختلال شخصیت مرزی حداقل 1 اختلال دیگر در محور I دارند.
 • دربررسی های مدل مفهومی شخصیت مرزی حداقل سه عامل اختلالات ارتباطی، بد تنظیمی رفتاری، و بد تنظیمی هیجانی مشاهده می شود.
 • رویکرد DSM-5 به اختلال شخصیت مرضی سیستم ترکیبی از انواع نظریه های مدل مفهومی شخصیت مرزی است. این مدل شامل بخشی از نظریه روابط شیئی و تمرکز بر کارکرد خود-دیگری بین فردی است که با رویکرد 5 عاملی شخصیت (FFM) ترکیب شده است.
 • رگه های حاد در اختلال شخصیت مرزی (همچون خودکشی) به تدریج و با گذر زمان تغییر می کنند، اما رگه های شخصیتی، خلق و خویی همچون خشم مزمن، پایدار باقی می مانند.

ب)

 • مدل سیستم های عصبی، زیربنای ترکیبی از شبکه های عصبی دخیل در بروز شخصیت مرزی در کنار بد تنظیمی ناقلین عصبی دخیل در این وضعیت را در نظر می گیرد.
 • مدلهای پردازش شناختی-عاطفی اختلال شخصیت مرزی به ترکیب تعامل بین عوامل محیطی (انسانی و غیر انسانی) با عوامل درونی فرد (نوروبیولوژی) می پردازند.
 • طبق مدل های بین فردی به حدی در تعریف اختلال شخصیت مرزی مهمند که دسته اول ضوابط تشخیصی مربوط به عوامل بین فردی است.
 • روابط بین عوامل مختلف زمینه ساز در تشکیل اختلال شخصیت مرزی، رابطه خطی مستقیم نبوده و در بسیاری موارد به شکل چرخه های در هم تنیده و زنجیره ای مشتمل بر چندین عامل هستند که تک تک حلقه ها بر یکدیگر و بر کل زنجیره به شکل همزمان تاثیر می گذارند.

KEY POINTS

 • The first of this two-part review evaluates the major approaches to conceptualizing Borderline Personality Disorder (BPD), from the traditional DSM diagnosis through the more recent models responding to limitations of the DSM.
 • While addressing the shortcomings of the DSM, alternative approaches have at times been reductive to specific (biological or trait) dimensions, in isolation from contextual interactions with one’s sense of self affectively relating to an interpersonal environment.
 • This review additional highlight a number of emerging models that best conceptualize BPD as an emergent self in relational contexts.

Keywords

Borderline personality disorder, Neural systems model, Interpersonal model, Cognitive-affective processing system model, DSM-5 Alternative Model for Personality Disorders

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا