علوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاورهنوروساینس، عصب روانشناسی و جراحی مغز و اعصاب

نقشه مغزی خشم و پرخاشگری در ساختار مخچه انسان

پژوهشگران دانشگاه اوترخت هلند به بررسی تحلیلی و مکان نگارانه مغز با تکنولوژی های نقشه برداری مغزی با هدف تهیه نقشه مغزی خشم و پرخاشگری در ساختار مخچه انسان پرداختند.

روش پژوهش نقشه مغزی خشم:

در این پژوهش فرا تحلیلی، مقالات از موتورهای جستجوی PubMed و Web of Science استخراج شدند. کلید واژه های شامل خشم، پرخاشگری، fMRI، پردازش هیجانی چهره، و استروپ هیجانی بودند. تعداد مقالات اولیه شامل 412 مورد بودند که در نهایت 28 مقاله با متن کامل مورد تحلیل قرار گرفتند.

یافته های پژوهش نقشه مغزی خشم:

  1. در نقشه مغزی خشم، مشخص شد بخش هایی دو طرفه از مخچه پسین در ارتباط با مدارهای پردازش شناختی، مدارهای لیمبیک، و شبکه های ارتباط اجتماعی مغز حین بروز خشم فعال می شوند.
  2. در نقشه مغزی پرخاشگری فعال، بخش های پیشین در دو نیمکره مخچه، همراه با کرتکس حسی بدنی  هنگام ابراز فعال پرخاشگری فعال می شوند. این بخش های با نواحی حرکتی بدنی و شبکه حالت پایه هنگام ابراز فعالانه پرخاشگری ارتباط کارکردی دارند.

راهبردهای کارکردی نقشه مغزی خشم:

  • مخچه نقش رابط کلیدی را در فعال شدن خشم و پرخاشگری در انسان بر عهده دارد.
  • طبق نقشه مغزی خشم و پرخاشگری، نواحی متفاوتی در خشم و پرخاشگری در مخچه فعال می شوند که الگوهای فعالیتی متفاوتی نیز دارند.
  • سازه هیجان خشم در روانشناسی به معنای آن احساس بر افروختگی است که فرد هنگام ادراک از دست دادن حقوقش به آن دچار می شود.
  • سازه پرخاشگری در روانشناسی به معنای ابراز عملی خشم نسبت به یک موضوع بیرونی و به صورت هدفمند است.
  • در مغز انسان، خشم از پرخاشگری جدا بوده و الزاماً خشم با پرخاشگری همراه نیست.

Abstract

New insights into the functional neuroanatomic correlates of emotions point toward the involvement of the cerebellum in anger and aggression.

Method:

To identify cerebellar regions commonly activated in tasks examining the experience of anger and threat as well as exerting an aggressive response, two coordinate-based activation likelihood estimation meta-analyses reporting a total of 57 cerebellar activation foci from 819 participants were performed.

Results:

For anger processing (18 studies), results showed significant clusters in the bilateral posterior cerebellum, overlapping with results from previous meta-analyses on emotion processing, and implying functional connectivity to cognitive, limbic, and social canonic networks in the cerebral cortex.

By contrast, active aggression expression (10 studies) was associated with significant clusters in more anterior regions of the cerebellum, overlapping with cerebellar somatosensory and motor regions and displaying functional connectivity with the somatomotor and default mode network.

Conclusion:

This study not only strengthens the notion that the cerebellum is involved in emotion processing, but also provides the first quantitative evidence for distinct cerebellar functional activation patterns related to anger and aggression.

Keywords

Activation likelihood estimation, Aggression, Anger, Cerebellum, Functional magnetic resonance imaging, Meta-analysis.

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا