پژوهشگران دانشگاه وسترن اونتاریو کانادا و دانشگاه ایالتی لوییزیانا امریکا در پژوهشی مشترک به بررسی مکانیزم‌های مغزی تنظیم هیجانی و افسردگی در نوجوانان و جوانان معتاد به کانابیس پرداختند.

روش پژوهش:

در این پژوهش 77 داوطلب 16 تا 23 سال کانادایی در 4 گروه بدون افسردگی- بدون مصرف کانابیس، با افسردگی عمیق- بدون مصرف کانابیس، بدون افسردگی-مصرف کانابیس، و با افسردگی عمیق- مصرف کانابیس شرکت نمودند.

ابزارهای پژوهش شامل مصاحبه ساختاریافته بالینی بر اساس DMSI-IV، پرسشنامه مصرف کانابیس، تست ادرار کانابیس،fMRI، پرسشنامه تنظیم هیجانی (ERQ)، مقیاس افسردگی همیلتون (HAM-D)، پرسشنامه رفتارهای پر خطر جوانان بودند. شاخص مصرف کانابیس مصرف 4بار و بیشتر آن در هفته حداقل به مدت 3 ماه پیش از شروع پژوهش بود.

یافته‌ها:

 1. مصرف کانابیس و داشتن اختلال افسردگی عمیق منجر به تغییر الگوهای فعالیت مغزی نوجوانان و جوانان حین پردازش هیجانی در نواحی متفاوتی از لوب گیجگاهی چپ می شوند.
 2. در اختلال افسردگی عمیق، الگوی فعالیت مغز نوجوانان در شکنج میانی گیجگاهی چپ حین پردازش و تنظیم هیجانی نسبت به افراد عادی متفاوت بوده و واکنش به محرک های منفی بیشتر و به محرک های مثبت کمتر می شود.
 3. افزایش شدت اختلال افسردگی عمیق در نوجوانان و جوانان منجر به تداخل بیشتر در فعالیت شکنج میانی لوب گیجگاهی چپ می شود.
 4. در سوء مصرف کانابیس، الگوی فعالیت مغزی در شکنج فوقانی گیجگاهی چپ حین پردازش تنظیمی هیجانات تغییر می نماید و واکنش به محرک های منفی کمتر و به محرک های مثبت بیشتر می شود.
 5. سوء مصرف کانابیس و یا داشتن اختلال افسردگی تاثیری بر فعالیت مغزی لوب گیجگاهی راست ندارد.
 6. سبک تنظیم هیجانی پیش بینی کننده فعالیت های مغزی در شکنج فوقانی گیجگاهی راست می شود.
 7. نمرات بالاتر در توان تنظیم هیجانی، با کاهش فعالیت لوب پیشانی راست (مرکز تفسیر هیجانات منفی) رابطه مستقیم دارد.

راهبردهای کارکردی:

 • اختلالات خلقی، بویژه افسردگی، تاثیرات منفی زیادی بر روند پردازش هیجانات بویژه تنظیم سبک های هیجانی در ساختارهای کلیدی هیجانات منفی در مغز دارند. میزان این تغییرات جدی بوده و ممکن است منجر به تغییرات پایدار الگوهای فعالیت مغزی شود.
 • سوء مصرف کانابیس منجر به تغییر شیوه های پردازش هیجانی مغز شده و در نتیجه مصرف کنندگان کانابیس، هیجانات را بطور عمده بیشتر مثبت پردازش می کنند.
 • به دلیل تاثیرات بالابرنده خلق تحت تاثیر کانابیس، خطر سوء مصرف، وابستگی، و اعتیاد به کانابیس بویژه در نوجوانان و جوانان دارای اختلالات و یا نوسانات خلقی بسیار بالا می رود.
 • بدلیل افزایش اختلالات اضطرابی و خلقی و مشکلات تنظیم هیجانی در پاندمی کووید-19، احتمال روی آوردن نوجوانان و جوانان به مصرف کانابیس به شدت افزایش می یابد.
 • آموزش مهارت‌های دهگانه زندگی شیوه ای مطمئن برای کاهش احتمال سوء مصرف اعتیاد در نوجوانان و جوانان است.

Emotion regulation in emerging adults with major depressive disorder and frequent cannabis use

Abstract

In people with mental health issues, approximately 20% have co-occurring substance use, often involving cannabis.

Although emotion regulation can be affected both by major depressive disorder (MDD) and by cannabis use, the relationship among all three factors is unknown.

In this study, we used fMRI to evaluate the effect that cannabis use and MDD have on brain activation during an emotion regulation task.

Differences were assessed in 74 emerging adults aged 16-23 with and without MDD who either used or did not use cannabis.

Severity of depressive symptoms, emotion regulation style, and age of cannabis use onset were also measured. Both MDD and cannabis use interacted with the emotion regulation task in the left temporal lobe, however the location of the interaction differed for each factor.

Specifically, MDD showed an interaction with emotion regulation in the middle temporal gyrus, whereas cannabis use showed an interaction in the superior temporal gyrus.

Emotion regulation style predicted activity in the right superior frontal gyrus, however, this did not interact with MDD or cannabis use.

Severity of depressive symptoms interacted with the emotion regulation task in the left middle temporal gyrus.

The results highlight the influence of cannabis use and MDD on emotion regulation processing, suggesting that both may have a broader impact on the brain than previously thought.

Keywords

emotion regulation, major depressive disorder, cannabis, neural activation.

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221315822100019X