پژوهشگران دانشگاه ولون گونگ استرالیا در پژوهشی مروری به بررسی ضرورت تفکر خلاقانه گروهی در پاندمی کووید-۱۹ برای ایجاد گروه‌های بین رشته‌ای علمی در حل معضلات ناشی از کرونا پرداختند.

رئوس مهم مطالب:

 1. مسایل پژوهشی زیستی، روانی، اقتصادی و اجتماعی به وجود آمده پی آیند وضعیت پاندمی کووید-۱۹ طبق دسته‌بندی‌ها جزو مسایل و موقعیت‌های پیچیده تقسیم‌بندی می‌شوند که راه حل مستقیم، خطی و تک بعدی ندارند.
 2. اغلب یافته‌های علمی در حوزه مسایل پیچیده دچار فقدان جامعیت و پایین بودن کیفیت داده هستند و دایماً باید مورد تجدید نظر، بروزرسانی و اصلاح قرار گیرند.
 3. مسایل پیچیده همچون پاندمی کووید-۱۹ تنها یک راه حل قطعی و درست ندارند. بهترین روش های موجود برای رسیدن به پاسخ سیستم های غیر خطی و پاسخ های متعدد درست هستند.
 4. مهمترین نکته در مسایل پیچیده، ابهام و عدم قطعیت است که خود منجر به بروز استرس در بین پژوهشگران و ظهور رفتارهای گله‌ای بین آنها می شود.
 5. برای حل مسایل پیچیده چند بعدی همچون پاندمی کووید-۱۹ نیاز به اعمال روش های تفکر خلاقانه گروهی است تا بتوان به راه حل‌هایی رسید که جدید، ارزشمند و مناسب وضعیت موجود باشند. راه حل‌های بدست آمده لازم است عملی و ملموس (دارای نتایج قابل استفاده) باشند.
 6. خلاقیت و تفکر خلاق اموری فردی نیستند، بلکه کاملاً گروهی و در پهنه اجتماع صورت می گیرند. زیرا لازم است نتایج تفکر خلاق کاربردی در زندگی روزمره افراد داشته باشند. به همین دلیل، بهترین گروه‌های کاری، ترکیبی از متخصصان حوزه‌های گوناگون هستند.
 7. هرچه تنوع رشته های متخصصان و الگوهای فکری آنها در گروه های تصمیم گیری و حل مسئله بیشتر باشد، پتانسیل خلاقیت گروهی آنها بیشتر خواهد شد.
 8. استفاده از داربست های فراشناختی که جزو تکنیک های پایه توفان مغزی و تفکر واگرا هستند، منجر به افزایش تنوع و مطلوبیت تفکر خلاقانه گروهی در پاندمی کووید-۱۹ می شود.
 9. کنترل دانش و چهارچوب های متوالی برای تفکر خلاقانه، حل مسئله و در نهایت تصمیم گیری گروهی، منجر به حداکثر سازی خلاقیت گروهی و ارتباط بین متخصصان خواهد شد.

راهبردهای کارکردی:

 • تشکیل گروه‌های کانونی بین رشته ای که روش های مبتنی بر تصمیم گیری گروهی، بارش فکری و خلاقیت گروهی را به کار می گیرند، برای حل مسایل مربوط به پاندمی کووید-۱۹ بسیار مطلوب هستند.
 • آموزش مهارت های حل مسئله گروهی و تفکر خلاقانه گروهی در پاندمی کووید-۱۹ کمک شایانی به یکپارچگی جامعه علمی، کاهش عدم قطعیت، کاهش یافته های متناقض، کاهش باورهای توطئه انگارانه و در نتیجه بهبود اجتماعی می نماید.
 • یکی از راهبردهای مناسب برای بهبود روش های تصمیم گیری و تفکر خلاقانه گروهی در پاندمی کووید-۱۹، اجرای مطالعات مروری منظم و فراتحلیل است تا بتوان به جمع بندی های دقیق از نتایج یافته های مختلف در یک قالب کلی رسید.
 • در حوزه سیاستگذاری های کلی اجتماعی، آموزش مهارت های دهگانه زندگی در سیستم های رسمی آموزشی مدارس، دانشگاه ها و مشاغل بعنوان آموزش های بدو ورود و حین تحصیل/ خدمت، مولفه ای حیاتی برای توسعه پایدار و حفظ مزیت رقابتی و بقاء در دنیای امروزی است.

Learning to think together: Creativity, interdisciplinary collaboration and epistemic control

Abstract

The world’s current struggles with the health, economic and social impacts of the horrific Covid-19 pandemic and Australia’s recent experience of climate crises, fire and flood, remind us that developing proficiency in addressing complex problems and working in interdisciplinary collaborative contexts are extraordinarily urgent.

This worldwide pandemic poses potential social, political, economic and cultural catastrophes in addition to the immediate tragic outcomes for individuals and public health. Now more than ever we need to focus on developing our skills of creative and collaborative thinking. In this paper, I synthesise the research around creative collaboration, from a range of disciplines, and outline a framework to scaffold collaborative thinking in educational contexts to help students generate creative responses to complex problems.

The framework develops students metacognitive understanding and epistemic awareness to enable meaningful epistemic shifting, perspective taking and cross disciplinary communication. Moving from epistemic awareness, through epistemic humility and epistemic empathy, students develop epistemic control.

The article ends by calling for further research into the benefits of interdisciplinary metacognition across a range of learning contexts and a consideration of the need to go beyond often fixed adversarial critical thinking approaches and to develop an epistemic position based on inclusive collaboration and emergent creativity.

Keywords

Creativity, Collaboration, Epistemic control, Complex problems, Education, Ways of knowing

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??