پژوهشگران دانشگاه تورونتو اسکاربورو کانادا در پژوهش به بررسی نقش اضطراب، کیفیت زندگی و طرحواره ها در باورهای توطئه پاندمی کووید-19 پرداختند.

 

روش پژوهش:

در این پژوهش پیمایشی آنلاین که توسط MTurk آمازون صورت گرفت، 1000 نفر داوطلب کانادایی شرکت نمودند.

ابزارهای مورد استفاده در پژوهش شامل مقیاس شدت کووید-19، چک لیست مخاطرات جسمانی، چک لیست مخاطرات روانشناختی، پرسشنامه باورهای کووید-19، پرسشنامه ظنّ توطئه (FICS)، مقیاس باورهای توطئه عمومی (GCB-15)، کیفیت زندگی WHO (WHOQOL-BREF)، مقیاس اضطراب عمومی (GAD-7)، و مقیاس کوتاه طرحواره های ناسازگار (BCSS) بودند.

 

یافته ها:

  • حدود نیمی از افراد کانادایی حداقل به یک نظریه توطئه باور دارند.
  • هرچه باور به نظریه توطئه در مورد پاندمی کووید-19 بین مردم کانادایی بیشتر باشد، سطح اضطراب افراد بالاتر است.
  • میزان باور به نظریه توطئه در مورد پاندمی کووید-19 ارتباط معناداری با سطح کیفیت زندگی مردم کانادا ندارد.
  • در جمعیت کانادایی، میزان معنویت/مذهبی بودن، نشناختن کسی که در معرض ریسک بالای کووید-19 است، و غیر سفید پوست بودن، رابطه مستقیم و مثبت با سطوح بالاتر باور به نظریه توطئه دارند.
  • سطوح بالاتر طرحواره های مثبت نسبت به خود با سطوح پایین تر باور به نظریه توطئه همراهند.
  • در صورتی که نمرات طرحواره های مثبت نسبت به خود پایینتر باشد، هرچه طرحواره های مثبت نسبت به دیگران کمتر باشد، میزان باور به نظریه توطئه بیشتر است.

 

راهبردهای کارکردی:

 

COVID-19 conspiracy beliefs: Relations with anxiety, quality of life, and schemas

Abstract

Background

The COVID-19 pandemic has produced a worldwide mental health crisis.

Conspiracy beliefs regarding the origin of COVID-19 are prevalent. However, mental health consequences and factors associated with the likelihood of endorsing COVID-19 conspiracy theories have not yet been examined.

The current study examined predictors and mental health consequences of conspiracy beliefs.

Methods

Participants in Canada and the United States were surveyed via Amazon Mechanical Turk in April 2020 (N = 797), approximately one month after the WHO declared COVID-19 a pandemic, and again in May 2020 (N = 395).

Results

Approximately half of the sample (49.7%) believed at least one conspiracy theory.

Greater Covid-19 conspiracy beliefs were associated with more anxiety at follow up but not quality of life.

Religiosity/spirituality, not knowing someone at high-risk for COVID-19, and non-white ethnicity were associated with greater conspiracy beliefs.

Lower positive other-schemas were associated with greater conspiracy beliefs, only at low and moderate levels of positive self-schemas.

Conclusions

There is substantial conspiracy belief endorsement during the COVID-19 pandemic and conspiracy beliefs are associated with anxiety, but not quality of life.

Positive self-schemas protect against believing conspiracy theories and interventions to increase positive self-schemas may be effective to reduce the negative effects of conspiracy beliefs.

Keywords

COVID-19, Conspiracy beliefs, Conspiracy theories, Anxiety, Quality of life, Mental health