علوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاوره

نظریه توطئه و انعطاف پذیری روانشناختی در کووید-19

پژوهشگران دانشگاه نیکوزیا، دانشگاه قبرس قبرس، و دانشگاه بازل سوییس در پژوهشی مشترک به بررسی روابط بین باور به نظریه توطئه و انعطاف پذیری روانشناختی در بین مردم در پاندمی کووید-19 پرداختند.

روش پژوهش:

در این پیمایش آنلاین تعداد 1001 داوطلب بزرگسال قبرسی با میانگین سین 35.59 سال شرکت نموند.

ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه باورهای نظریه توطئه، پرسشنامه نظریه توطئه کووید-19، پرسشنامه استرس منفی کووید-19، پرسشنامه رفتار پیروی از پروتکل های بهداشتی، و پرسشنامه انعطاف پذیری روانشناختی بودند.

یافته ها:

  1. هر چه میزان انعظاف پذیری روانشناختی افراد کمتر باشد، باور به نظریه توطئه در آنها بیشتر است.
  2. هر چه میزان باور به نظریه توطئه در افراد بیشتر باشد، میزان پایبندی آنها به رعایت پروتکل های بهداشتی کووید-19 کمتر است.
  3. هر چه سطح دیسترس هیجانی افراد بیشتر باشد، میزان باور آنها به نظریه توطئه بیشتر است.
  4. هر چه سطح استرس های روانی اجتماعی افراد بالاتر باشد، میزان باور آنها به نظریه توطئه بیشتر است.
  5. هر چه سطح انعطاف پذیری روانشناختی افراد بیشتر باشد، میزان دیسترس های هیجانی و استرس های روانی اجتماعی آنها پایین تر است.
  6. در سطوح بالای دیسترس کووید-19، مردم قبرس به میزان زیادی گرایش به باور نظریه های توطئه و اعتماد کمتر به دولت دارند.

راهبردهای کارکردی:

  • سطح استرس های روانی اجتماعی و دیسترس های هیجانی در پاندمی کووید-19 در مردم قبرس بالاست. بنابراین لازم است دولت قبرس اقداماتی جدی برای مدیریت استرس و مدیریت هیجانی مردم صورت دهد.
  • آموزش مهارت های دهگانه زندگی با افزایش انعطاف پذیری شناختی منجر به کاهش استرس های روانی اجتماعی و کاهش دیسترس هیجانی عموم مردم می شود. در نتیجه میزان باور به نظریه توطئه آنها کاهش می یابد.
  • آموزش تفکر نقادانه، مدیریت استرس  و مدیریت هیجانی، رابطه مستقیم با کاهش نظریه توطئه در مردم و افزایش اعتماد آنها به دولت در پاندمی کووید-19 دارد.

Abstract

The COVID-19 pandemic has brought unprecedented situations (government lockdowns, quarantines, etc.) and stressors (a seemingly “phantom” virus that can be lurking anywhere).

Therefore, causing uncertainty for the future, uncontrollable and unpredictable situations.

It appears that especially during times of uncertainty and high stress, conspiracy theories flourish and these can affect the way individuals behave.

Especially, it is  in response to governmental recommendations for social isolation and quarantine.

Psychological flexibility, we hypothesized, may act as a protective factor in the relation between COVID-19 distress, conspiracy theory beliefs and consequent behaving.

Method

In this respect, the aim of this paper was to examine how conspiracy theory beliefs, COVID-19 distress, adherence behavior, and psychological flexibility interact.

Participants were 1001 individuals (802 women; Mage = 35.59years, SD = 10.07), who completed an online survey approximately one month after the first governmental measures of self-isolation and quarantine were enforced.

Results

Psychological flexibility was found to mediate the relation between conspiracy theory beliefs and compliance behavior.

Further, being highly stressed appeared to increase the probability that a person will believe conspiracy theories. while, such beliefs influenced whether a person would follow public health recommendations.

Conclusion

Psychological flexibility appeared to be a protective factor at low and moderate distress levels.

However, at high levels of COVID-19 distress, individuals prone to conspiracy theory beliefs would be less likely to conform to governmental public health recommendations irrespective of their psychological flexibility levels.

Keywords

Conspiracy theories, Psychological flexibility, Stress, Public health, Emotional distress.

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا