علوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاورهعلوم زیستی موضوعات بدنی و جسمی

نظریه توطئه و اعتماد به واکسن کووید-19 در صربستان

پژوهشگران دانشگاه سینگی دونوم صربستان، دانشگاه میلان ایتالیا، و دانشگاه راکفلر ایالات متحده امریکا در پژوهشی مشترک در بین بزرگسالان کشور صربستان به بررسی باور به نظریه توطئه و اعتماد به واکسن کووید-19 (کرونا) پرداختند.

روش پژوهش:

در این پژوهش پیمایشی در دو مرحله مصاحبه چهره به چهره به مدت 30 دقیقه شرکت نمودند. در فاز نخست 1481 بزرگسال صرب و در فاز دوم 1480 بزرگسال صرب شرکت نمودند. ابزارهای مورد استفاده شامل مقیاس باور به توطئه بودن واکسن، مقیاس اعتماد به موسسات بهداشتی، مقیاس اعتماد به علم، مقیاس ادراک فردی در مورد دانش مرتبط با واکسن، دانش عینی علمی در مورد واکسن، رفتارهای آتی فرد در مواجهه با واکسن، و پرسشنامه دموگرافیک بودند.

یافته های پژوهش:

  1. هر چه میزان باور فرد به نظریه توطئه بیشتر باشد، میزان اجتناب او از واکسن و واکسیناسیون بیشتر است.
  2. هرچه میزان باور فرد به تئوری توطئه بودن پاندمی کووید-19 بیشتر باشد، اجتناب وی از واکسن کووید-19 بیشتر است.
  3. هرچه میزان باور فرد به توطئه بودن واکسن کووید-19 بیشتر باشد، میزان اجتناب او از واکسن کرونا بیشتر است.
  4. میزان دانش عینی فرد در مورد واکسن رابطه معکوس با میزان باورهای توطئه انگارانه وی در مورد واکسن کرونا دارد.
  5. میزان اعتماد فرد به موسسات بهداشتی و درمانی، رابطه معکوس با باور به نظریه توطئه بودن واکسن کووید-19 دارد.

راهبردهای کارکردی:

  • ابهام و کمبود دانش افراد در مورد ویروس شناسی و واکسن منجر به تشدید نظریه توطئه در مورد واکسیناسیون کرونا می شود.
  • ارائه اطلاعات درست و دقیق به زبان ساده در مورد موضوعات مختلف منجر به کاهش باور عمومی در جامعه به نظریه توطئه می شود.

Abstract

Rationale

Immunization is a critical tool in the fight against infectious disease epidemics. Understanding hesitancy towards immunization is even more important nowadays, with the continuous threat of COVID-19 pandemic. Medical conspiracy beliefs, scientific skepticism, as well as low trust in governmental institutions, and evidence-based knowledge all have troubling effects on immunization.

Objective

To examine how these factors cross-react to influence vaccine behavior against any vaccine preventable disease (VPD), we hypothesized a model consisting of the belief in conspiracy theories as the predictor, and as the mediators subjective and objective vaccine knowledge, and trust in the health care system and science. The model was tested by examining the vaccine intentions for the children and self for any VPD.

Methods

Two separate studies were conducted on the representative samples of Serbian population; the first study investigated the intentions for child vaccination and the second study examined the vaccine intentions against any VPD, including adult vaccination. We used path analysis followed by logistic regression to analyze the data.

Results

The results revealed high vaccine hesitancy motivated by the belief in the vaccine conspiracy theories, through its effect on reduced trust in medical science and institutions, and low objective vaccine knowledge.

Conclusions

The results of this study may be used to implement appropriate policy changes and implementation of the public health campaigns to promote immunization with a wide range of vaccines against common diseases, such as measles, human papillomaviruses, or pertussis, and novel diseases, such as COVID.

Keywords

Vaccination conspiracy belief, Trust in science & institutions, Scientific knowledge, Vaccination intentions

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا