پژوهشگران دانشگاه آدلاید و دانشگاه فلیندرز استرالیا در پژوهشی مشترک به بررسی عوامل شکل گیری و زیربنای نظریه توطئه در پاندمی کووید-۱۹ پرداختند.

روش:

در این پژوهش پیمایشی آنلاین جهانی تعداد ۶۴۰ نفر از اروپا، امریکای شمالی، و اقیانوسیه شرکت کردند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه میزان مواجهه با کووید-۱۹، پرسشنامه میزان احساس تهدید از سوی کووید-۱۹، مقیاس استرس ادراکی (PSS)، پرسشنامه باور به نظریه توطئه، مقیاس باورهای توطئه تعمیم یافته، مقیاس نظریه توطئه کووید-۱۹، و پرسشنامه میزان پاسخگویی دولت به نیازهای عمومی در کووید-۱۹ بودند.

یافته‌ها:

  1. میزان باور به نظریه توطئه در مورد کووید-۱۹ رابطه مستقیمی با میزان باور عمومی افراد به نظریه توطئه دارد.
  2. سطح باور به نظریه توطئه در مورد کووید-۱۹ رابطه معکوس با میزان تحصیلات افراد دارد.
  3. اندازه باور به نظریه توطئه در مورد کووید-۱۹ رابطه عکس با نگرش مثبت به توانمندی و پاسخگویی دولت دارد.
  4. هیچ رابطه‌ای بین استرس ادراکی و باور به نظریه توطئه در مورد کووید-۱۹ وجود ندارد.

راهبردهای کارکردی:

  • به نظر می‌رسد عوامل مهم و موثر در شکل گیری زیربنای نظریه توطئه در پاندمی کووید-۱۹ بیش از هر چیز مربوط به میزان باور عمومی فرد به نظریه توطئه و سطح سواد وی باشد.
  • افرادی که از سطح دانش پایینتری برخوردارند، به دلیل فقدان سواد کافی و نیز نداشتن مهارت تفکر نقادانه، قادر به استدلال درست نبوده و در نتیجه موقعیت‌های مبهم و عدم قطعیت بیشتری را تجربه می‌کنند که منجر به بروز نظریه توطئه است.
  • آموزش مهارت‌های تفکر نقادانه و تفکر حل مسئله کمک شایانی به مدیریت افکار عمومی و کاهش تفکر توطئه بین افراد خواهد کرد.

COVID-19-related conspiracy beliefs and their relationship with perceived stress and pre-existing conspiracy beliefs

Abstract

Previous studies have down that erroneous Conspiracy Theory (CT) beliefs develop more strongly in people who have underlying conspiratorial reasoning styles and psychopathological traits and particularly when they are faced with stressful external events (Swami et al., 2013; van Prooijen, 2018). In this study, we test this proposition by examining the individual differences associated with the development of COVID-19-related CT beliefs during the pandemic.

A total of 660 adults completed a survey that captured COVID–related CT beliefs and broader conspiracy beliefs, education, perceived stress and attitudes towards government responses. The results showed that COVID-19 related CT beliefs were: strongly related to broader CT beliefs, higher in those with lower levels of education; and, positively (although weakly) correlated with more negative attitudes towards government responses.

However, no relationship was found between COVID-19 beliefs and self-reported stress. These findings hold implications for why some people are more likely to be resistant to public health interventions relating to COVID-19.

The findings encourage more detailed exploration of the causes and sources of CTs and, in particular, the role of social media use and other information sources in the development and perpetuation of health-related CT beliefs.

Keywords

Conspiracy theories, COVID-19, Perceived stress, Education

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??