پژوهشگران دانشگاه کیوتو ژاپن و دانشگاه کالیفرنیا ایالات متحده امریکا در پژوهشی مشترک به شناسایی مراکز هیجانات دیداری مغز انسان بر اساس تصویربرداری‌های fMRI پرداختند.

روش پژوهش:

در این پژوهش آزمایشی ۵ داوطلب شرکت نمودند و هر کدام ۲۱۸۱ ویدئوی متفاوت را در حوزه ۴۸ هیجان مشاهده نموند. این حوزه ها شامل ۳۴ مقوله هیجانی و ۱۴ بعد عاطفی بودند. هر یک از شرکت کنندگان در مقیاس های جداگانه تمامی ویدئوها را پس از مشاهده بصورت مقیاس لیکرت از نظر این ۴۸ حوزه ارزیابی نموند. همزمان با مشاهده ویدئوها fMRI کامل از مغز داوطلبان گرفته شد.

برای تحلیل مغزی هر هیجان به طور جداگانه، ۱۸۰ نقطه در کرتکس هر نیمکره و ۱۰ نقطه در بخش های تحت قشری (آمیگدالا و مخچه) در نظر گرفته شدند. این فرآیند برای هر کی از ۲۱۸۱ ویدئو در هر شرکت‌کننده بطور جداگانه توسط روش تحلیل رمزگردانی عصبی اجرا شد.

یافته‌ها:

  1. نواحی پردازش هیجانی در بخش‌های مختلف مغز پراکنده بوده و الگوهای فعالیت مدارهای نورونی مغزی برای هر هیجان متفاوت از دیگری است. اما این نواحی در افراد مختلف برای هر هیجان یکسان است.
  2. بازنمایی‌های هیجانی فعالیت عصبی در مغز به شکلی دقیق تر از بازنمایی های عصبی برای ابعاد خلقی عمل می کند.
  3. بازنمایی‌های مغزی هیجانی دقیق تر و بهتر از بازنمایی‌های تصاویر اشیاء و موارد معنایی عمل می کنند.
  4. الگوی فعالیت مغزی برای هیجانات بصورت فعالیت نقطه‌ای و گام به گام نیست، بلکه زنجیره‌ای از شبکه‌های عصبی در بخش های مخ، مخچه و آمیگدالا بطور همزمان با هم در سرتاسر مغز فعال می شوند.
  5. نکته جالب توجه اینکه نواحی حسی-حرکتی کرتکس مغز در رمزگذاری درد همدلانه نقش اصلی دارند. به این معنا که با دیدن درد دیگران ناخودآگاه در ما نیز در همان نواحی بدنی درد ایجاد می شود.
  6. شبکه حالت پیش فرض مغز تنها یک حالت برای هیجانات ندارد، بلکه برای هر هیجان در هر سطح از تحریک دارای الگوهای فعالیت متفاوت است.
  7. مقوله‌های هیجانی پایه متمایز انسان شامل ۲۷هیجان متمایزند که الگوهای فعالیت مغزی کاملاً متفاوتی دارند.

راهبردهای کارکردی:

  • هیجانات نسبت به عواطف به شکل دقیق تری ما به ازای فعالیت مغزی داشته و الگوهای مشخص فعالیت مغزی در تمامی سطوح را بطور یکپارچه دارند.
  • مراکز هیجانات دیداری مغز نیاز به وجود الزامی محرک دیداری یا معنایی یا شنیداری نیستند. حتی حالت‌های بدنی (بویژه وضعیت عضلات صورت) می‌تواند منجر به القای هیجانی و فعال شدن شبکه های عصبی مرتبط با آنها شود.
  • آموزش مهارت‌های مدیریت هیجانی نقش بسیار مهمی در یکپارچه سازی فعالیت مغزی، بهبود تصمیم گیری و حتی افزایش هماهنگی حسی و حرکتی در بدن دارد.

The Neural Representation of Visually Evoked Emotion Is High-Dimensional, Categorical, and Distributed across Transmodal Brain Regions

Summary

Central to our subjective lives is the experience of different emotions. Recent behavioral work mapping emotional responses to 2,185 videos found that people experience upward of 27 distinct emotions occupying a high-dimensional space, and that emotion categories, more so than affective dimensions (e.g., valence), organize self-reports of subjective experience.

Here, we sought to identify the neural substrates of this high-dimensional space of emotional experience using fMRI responses to all 2,185 videos. Our analyses demonstrated that (1) dozens of video-evoked emotions were accurately predicted from fMRI patterns in multiple brain regions with different regional configurations for individual emotions; (2) emotion categories better predicted cortical and subcortical responses than affective dimensions, outperforming visual and semantic covariates in transmodal regions; and (3) emotion-related fMRI responses had a cluster-like organization efficiently characterized by distinct categories.

These results support an emerging theory of the high-dimensional emotion space, illuminating its neural foundations distributed across transmodal regions.

Keywords

Neuroscience, Cognitive Neuroscience, Techniques in Neuroscience

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??