علوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاورهعلوم زیستی موضوعات بدنی و جسمی

نسبت چهره و خشونت زناشویی در مردان و زنان چینی

پژوهشگران دانشگاه جنوب غربی و دانشگاه نرمال چین شرقی چین به بررسی تاثیر نسبت چهره و خشونت زناشویی مردان و زنان چینی در خانواده ها پرداختند.

روش پژوهش:

در این پژوهش 150 دانشجوی متاهل داوطلب شرکت شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل نرم افزار محاسبه نسبت های چهره، مقیاس  تاکتیک های تعارض، مقیاس خشونت بین فردی، و مقیاس سلطه بودند.

نسبت های چهره به دو صورت محاسبه و پرخاشگری افراد در 5 بعد مذاکره، پرخاشگری روانی، حمله جسمانی، خشونت و تعرض جنسی، و آسیب بدنی بررسی شدند.

یافته ها:

  • تفاوت معناداری بین نسبت های چهره در زنان و مردان چینی مشاهده نمی شود.
  • مردانی که در هنگام عصبانیت در دعواهای خانوادگی و روابط بین فردی با همسران خود خشونت جسمی را به کار می برند نسبت چهره پهن تری نسبت به مردانی داشتند که از خشونت جسمی استفاده نمی کنند.
  • هر دو نسبت چهره با میزان خشونت خانگی جسمی مردان علیه همسرانشان در زندگی زناشویی رابطه معنادار مثبت دارند.
  • هیچ یک از نسبت های چهره با میزان خشونت جسمی زنان علیه شوهرانشان رابطه معنادار ندارند.
  • هر دو نسبت چهره در زنان رابطه مثبت معنادارای با رفتار تحقیر کردن شوهرانشان دارند.

راهبردهای کارکردی:

  • به نظر می رسد در مردم چین، هر چه عرض چهره مردان بیشتر باشد، میزان خشونت خانگی آنها علیه زنانشان، بویژه خشونت جسمی علیه همسران، بیشتر است. این یافته با یافته های قبلی در زمینه اینکه مران تمایل بیشتری به ابراز مستقیم خشونت دارند، همسو است.
  • به نظر می رسد در مردم چین، هرچه عرض چهره زنان بیشتر باشد، میزان رفتارهای تحقیر آمیز آنها نسبت به شوهرانشان بیشتر است. این نتیجه با یافته های قبلی که در آنها مشخص شده زنان تمایل بیشتری به ابراز غیر مستقیم خشونت خود دارند، هم جهت می باشد.

 Abstract

Facial width to height ratio (fWHR) has been related to aggression in men in Western samples. This study examined whether fWHR predicted intimate partner violence and dominance in committed relationships in a Chinese sample (n = 144).

Method

fWHR was measured in two ways: (1) bizygomatic width divided by the distance between the upper lip and mid-brow and (2) bizygomatic width divided by the distance between the upper lip and highest point of the eyelids.

The Conflict Tactics Scale 2 was used to measure intimate partner violence. The 39 items assessed individuals’ aggression in five dimensions:

(1) negotiation.

(2) psychological aggression.

(3) physical assault

(4) sexual coercion.

(5) injury.

Dominance was measured using the 32-item Dominance Scale where higher scores indicated more dominance.

Results

The results found no significant sex differences regarding fWHR. The men that reported a physical assault had larger fWHRs than the men who had no physical assaults. Both fWHRs were positively associated with the men’s, but not the women’s, physical assault score.

Both fWHRs were significantly associated with the disparagement dimension of dominance among the women, but not among the men.

Conclusion

The findings indicated the cross-racial consistency of the association between fWHR and aggressive behaviors in multiple situations.

Keywords

Facial width-to-height ratio, Aggression, Dominance, Intimate partner violence

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا