مقیاس نگرش کمک (HAS): ارزیابی نوع‌دوستی و رفتار سودمند اجتماعی

مقدمه

کمک به دیگران بخش از نگرش کمک است که بعنوان کیفیتی فردی محسوب می‌شود که همزمان به دو طرف این تعامل کمک می‌کند. نگر کمک شامل اشتیاق و توجه به رفاه دیگران است. این سازه به اعمالی داوطلبانه اشاره دارد که باری کمک به دیگران در جهت حل مشکلات آنان بوده و الزاماً منجر به دریافت منافع مالی/غیر مالی برای فرد کمک‌کننده نخواهد بود. در حقیقت، نگرش کمک نوعی نگرانی و اهمیت دادن به رفته درگیران و کنش‌وری در جهت حل مسایل آنهاست.

تعریف نگرش کمک

گری نیکل نگرش کمک را بعنوان باورها، احساسات، و رفتارهای مرتبط با کمک به مردم تعریف نموده است. نوع‌دوستی که اغلب مترادف با کمک به دیگران است، بعنوان اعمال و رفتارهایی که برای سود رساندن به دیگران صورت می‌گیرند، تعریف شده است. نگرش کمک هسته اصلی رفتار سودمند اجتماعی، تبادلات اجتماعی مثبت، و سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود.

پژوهش‌های متعدد نشان داده‌اند هرچه نگرش کمک در افراد مثبت‌تر باشد، میزان رفتارهای سودمند اجتماعی آنها بیشتر است. همچنین، در تحلیل‌های سازمانی مشخص شده، هرچه نگرش کمک کارکنان مثبت‌تر باشد، میزان رفتار شهروندی سازمانی و بهره‌وری بیشتر بوده و فرهنگ سازمانی همکارانه‌تر و صمیمی‌تر است.

برای این منظور، مقیاس نگرش کمک (HAS) توسط گری نیکل در قالب ابزار مداد و کاغذی خودسنجی برای سنجش احساسات، باورها و رفتارهای افراد در تعامل با دیگران با هدف ارزیابی نگرش‌های پاسخگویان در زمینه کمک به دیگران و رفتارهای نوع‌دوستانه طراحی شده است.

ساختار مقیاس نگرش کمک (HAS)

مقیاس نگرش کمک (HAS) شامل ۲۰ گویه مثبت و منفی است. نمره‌گذاری در آن به صورت لیکرت ۵ بخشی بوده و پاسخگو میزان موافقت خود با هر گویه را در طیفی از ۱ (کاملاً مخالف)، ۲(مخالف)، ۳ (نظری ندارم)، ۴ (موافق) و ۵ (کاملاً موافق) را بیان می‌نماید. گویه‌های ۱، ۵، ۸، ۱۱، ۱۸، و ۱۹ به شکل معکوس نمره‌گذاری می‌شوند.

نحوه محاسبه امتیاز هر فرد، مجموع نمرات کسب شده او است. نمره ۶۰ بعنوان حد وسط و نگرش خنثی محسوب می‌شود. نمرات بالاتر از ۶۰ نشان‌دهنده نگرش مثبت در کمک به دیگران و نمرات پاین‌تر از ۶۰ نشان‌گر نگرش منفی در کمک به دیگران است.

شاخص‌های روانسنجی مقیاس نگرش کمک (HAS):

پایایی بازآزمون مقیاس نگرش کمک (HAS) 0.847 است. ثبات درونی این آزمون نیز ۰٫۸۶۹ محاسبه شده است.

از منظر اعتبار، مقیاس نگرش کمک با مقیاس مسئولیت اجتماعی (برکوویتز و دانیلز، ۱۹۶۴) ۰٫۵۴، با مقیاس هسته‌کنترل درونی (روتر، ۱۹۶۶) ۰٫۲۶۱، و با مقیاس عدالت اجتماعی (رابین و پپلائو، ۱۹۷۵) ۰٫۲۳۴ همبستگی دارد.

برای دریافت فایل پرسشنامه می‌توانید به لینک اصلی مقیاس نگرش کمک آن مراجعه نمایید.