مصاحبه‌ها

پرسشنامه فشار روانی بیماری (GBDQ)

http://www.ipbses.com/rozamand/global-burden-of-disease-gbd/