پژوهشگران دانشگاه دیکین استرالیا و دانشگاه کلورادو بولدر ایالات متحده امریکا در پژوهشی مشترک به بررسی روابط بین هسته کنترل و رضایت زناشویی همسران در زندگی مشترکشان پرداختند.

روش:

این پژوهش با تحلیل ثانوی بر اساس آمار سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۷ خانواده‌های استرالیایی (HILDA) انجام شد. افراد مشمول این طرح شامل ۱۹۹۱۴ نفر در ازدواج اول، دارای بازه سنی ۲۰-۵۵ و دارای همسر غیرهمجنس بودند. برای سنجش رضایت زناشویی از پاسخ به یک گویه لیکرت ۱۱ بخشی و برای سنجش هسته کنترل از پاسخ افراد به ۷ گویه لیکرت ۷ بخشی استفاده شد.

نتایج:

 1. هسته کنترل نشانگر این است که  فرد چقدر باور دارد که رخدادهای زندگی تحت کنترل او (هسته کنترل درونی) یا خارج از کنترل او (هسته کنترل بیرونی) هستند.
 2. هسته کنترل و رضایت زناشویی از منظر تئوریک با هم روابط پیچیده‌ای دارند.
 3. بیرونی بودن هسته کنترل و رضایت زناشویی رابطه معکوس با هم دارند. هرچه هسته کنترل بیرونی‌تر باشد رضایت زناشویی کمتر است.
 4. درونی بودن هسته کنترل و رضایت زناشویی رابطه مستقیم با هم دارند. هرچه هسته کنترل درونی‌تر باشد، رضایت زناشویی بیشتر است.
 5. هسته کنترل هر فرد بیشتر از هسته کنترل همسرش در ادراک وی از رضایت زناشویی موثر است.
 6. زوج‌هایی که در آنها شوهران هسته کنترل بیرونی‌تر دارند کاهش بیشتری در رضایت زناشویی در طی سال‌های زندگی مشترک خود تجربه می‌کنند.
 7. هرچه شوهران هسته‌کنترل درونی‌تر داشته باشند، رضایت زناشویی آنها به میزان کمتری در طی زندگی مشترک کاهش خواهد یافت.

راهبردهای کارکردی:

 • مفهوم کنترل و رضایت زناشویی بخشی از نظریه اسناد شخصی افراد و مبتنی بر کارآمدی و جهان‌بینی فرد است.
 • سبک‌های اسنادی، خودکارآمدی، و چهارچوب نظریه ذهن در افراد تا سالمندی هم با آموزشی و تمرینات درست، قابل اصلاح و تغییرند.
 • تجربیات مثبت زندگی و توانمندسازی فردی از جمله عوامل موثر در تقویت هسته کنترل درونی هستند که لازم است در این راستا والدین برای تقویت مهارت‌ها و توانایی‌های فرزندان خود توام با تشویق مثبت و سازنده، بکوشند.
 • یکی از بهترین شیوه‌های اصلاح ادراک هسته کنترل و درونی‌سازی آن، یادگیری مهارت خودآگاهی در مهارت‌های ده‌گانه زندگی است.

Locus of control and marital satisfaction: Couple perspectives using Australian data

Abstract

We investigate the effect of own and partner locus of control (LOC) on marital satisfaction using household longitudinal data from Australia.

We also examine how the evolution of marital satisfaction over time depends on LOC. LOC indicates whether one believes that one’s outcomes are more under personal control (internal LOC) or more under the control of external forces such as luck, fate or powerful others (external LOC).

LOC orientation likely affects spouses’ perception of marital problems and their willingness to utilize relationship-maintenance strategies when marital problems arise.

We find that more internal LOC is associated with higher marital satisfaction and that own LOC matters more for marital satisfaction than spouse’s LOC.

Couples in which the husband is more externally oriented experience declines in marital satisfaction over time relative to couples in which the husband is more internally oriented.

 

Keywords

Assortative matching, Locus of control, Marital duration, Marital satisfaction.

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??