پژوهشگران دانشگاه ایالتی کالیفرنیا و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی ایالات متحده امریکا در پژوهشی مشترک به بررسی تفاوت‌های نژادی و قومی در میزان و تنوع مصرف نیکوتین و تنباکو پرداختند.

 

روش:

در این پیمایش الکترونیک تعداد ۱۰۶۸ نفر داوطلب از سرتاسر ایالات متحده امریکا شرکت نمودند. نمونه بررسی شده معرف بیش از ۴۴ ایالت از ۵۲ ایالت ایالات متحده امریکا بود.

ابزارهای سنجش پژوهش شامل پرسشنامه استرس و فشار اقتصادی، پرسشنامه احساس تبعیض، پرسشنامه اطلاعات جمعیت‌شناختی، پرسشنامه مصرف تنباکوی احتراقی (پیپ، سیگار، سیگار برگ، قلیان و…)، پرسشنامه مصرف سیگار الکترونیک و پرسشنامه مصرف هرگونه تنباکو/نیکوتین بودند.

نتایج:

  1. هرچه سطح تبعیض و تفاوت نژادی و قومی ادراک شده توسط فرد بالاتر باشد، میزان مصرف هر نوع ترکیب تنباکو/نیکوتین وی بیشتر است.
  2. در ایالات متحده امریکا، فشار و استرس اقتصادی منجر به افزایش مصرف و سوء مصرف نیکوتین و تنباکو در تمامی نژادها و قومیت‌ها می‌شود.
  3. فشار و استرس اقتصادی بویژه در سفیدپوستان غیر مکزیکی و سیاهپوستان ایالات متحده امریکا عامل خطرساز اعتیاد به نیکوتین است.
  4. تبعیض نژادی و قومی در ایالات متحده امریکا بیشترین میزان تاثیر بر سوءمصرف نیکوتین و تنباکو را در آسیایی‌ها، لاتین‌تبارها و مکزیکی‌ها دارد.

راهبردهای کارکردی:

Ethnic variations in the relationship between multiple stress domains and use of several types of tobacco/nicotine products among a diverse sample of adults

Abstract

Introduction

Financial strain and discrimination are consistent predictors of negative health outcomes and maladaptive coping behaviors, including tobacco use.

Although there is considerable information exploring stress and smoking, limited research has examined the relationship between patterns of stress domains and specific tobacco/nicotine product use.

Even fewer studies have assessed ethnic variations in these relationships.

Methods

This study investigated the relationship between discrimination and financial strain and current tobacco/nicotine product use and explored the ethnic variation in these relationships among diverse sample of US adults (N = ۱۰۶۸).

Separate logistic regression models assessed associations between stress domains and tobacco/nicotine product use, adjusting for covariates (e.g., age, gender, race/ethnicity, and household income). Due to statistically significant differences, the final set of models was stratified by race/ethnicity.

Results

Higher levels of discrimination were associated with higher odds of all three tobacco/nicotine product categories. Financial strain was positively associated with combustible tobacco and combined tobacco/nicotine product use.

Financial strain was especially risky for Non-Hispanic Whites (AOR:1.191, 95%CI:1.083–۱٫۳۰۹) and Blacks/African Americans (AOR:1.542, 95%CI:1.106–۲٫۱۴۸), as compared to other groups, whereas discrimination was most detrimental for Asians/Pacific Islanders (AOR:3.827, 95%CI:1.832–۷٫۹۹۷) and Hispanics/Latinas/Latinos (AOR:2.517, 95%CI:1.603–۳٫۹۵۲).

Conclusions

Findings suggest discrimination and financial stressors are risk factors for use of multiple tobacco/nicotine products, highlighting the importance of prevention research that accounts for these stressors.

Because ethnic groups may respond differently to stress/strain, prevention research needs to identify cultural values, beliefs, and coping strategies that can buffer the negative consequences of discrimination and financial stressors.

 

Keywords

Tobacco, Nicotine, Financial strain, Stress, Race, Ethnicity

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??