پژوهشگران دانشگاه خدمات یکپارچه علوم بهداشت ایالات متحده امریکا در پژوهشی به بررسی روابط بین تنظیم هیجانی و اعتیاد به نیکوتین پرداختند.

روش:

در این پژوهش طولی تعداد ۴۴ نفر معتاد به نیکوتین در بازه سنی ۱۸ تا ۶۵ سال شرکت نمودند. به تمامی داوطلبان گفته شد به هر میزان و شکلی که مایلند می‌توانند طی مدت پژوهش نیکوتین مصرف کنند.

داوطلبان به مدت دو هفته یک سیستم سنجش کامپیوتری (PDA) را به همراه داشتند تا عواطف منفی خود را در ساعات مختلف روز ثبت نمایند. سایر ابزارهای پژوهش شامل برنامه عاطفه مثبت و منفی (PANAS)، و مقیاس مشکلات تنظیم هیجانی (DERS) بودند.

یافته‌ها:

  1. هر چه میزان مشکلات تنظیم هیجانی بالاتر باشد، میزان عاطفه منفی در افراد معتاد به نیکوتین بیشتر است.
  2. در بین افراد معتاد به نیکوتین، در صورت گزارش مشکلات تنظیم هیجان بیش از متوسط مشکلات هیجانی روزمره، میزان خلق منفی آنها بالاتر است.
  3. هرچه میزان مشکلات تنظیم هیجانی افراد بیشتر باشد، عواطف منفی بیشتری را طی روز تجربه می‌کنند.
  4. افرادی که تجربه حداکثر میزان عواطف منفی را دارند، به همین میزان هم مشکلات شدیدتری در تنظیم هیجانی دارند.
  5. میزان تجربه عواطف منفی رابطه مثبت با میزان مصرف نیکوتین روزانه دارد.
  6. سطح مشکلات تنظیم هیجانی رابطه مثبت با میزان مصرف نیکوتین روزانه دارد.

راهبردهای کارکردی:

  • بنظر می‌رسد اکثریت افراد معتاد به نیکوتین سطوح بالای عواطف منفی و مشکلات تنظیم هیجانی را دارند.در حقیقت، این افراد بعنوان خوددرمانی به سوء مصرف نیکوتین روی آورده‌اند.
  • بررسی‌های متعدد نشان داده‌اند افراد دارای مشکلات تنظیم و پردازش هیجانی آسیب‌پذیری بسیاری برای اعتیاد و سوء مصرف انواع مواد دارند.
  • آموزش مهارت‌های خودآگاهی، مدیریت استرس و مدیریت هیجانی، توانایی تنظیم هیجانی افراد را بالا برده و منجر به مدیریت و کاهش سوء مصرف نیکوتین و مواد در آنها می‌شود.
  • آموزشهای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و ذهن‌آگاهی (مایندفول‌نس) با افزایش انعطاف‌پذیری روانشناختی منجر به بهینه سازی تنظیم هیجانی می‌شود.

Emotion dysregulation and negative affect: Laboratory and EMA investigations in smokers

Abstract

Introduction

Difficulties in emotion regulation are associated with addictive behaviors, including smoking. Difficulties in emotion regulation may underlie large, rapid changes in negative affect that can increase likelihood of relapse.

We investigated the association between emotion regulation ability and negative affect in smokers assessed both in the laboratory and in the field using Ecological Momentary Assessment.

Methods

Adult community smokers (N = ۴۴) carried a personal digital assistant (PDA) for two weeks and were instructed to complete assessments of negative affect multiple times per day.

Participants were instructed that they could smoke as much or as little as they liked. The Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) and the Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) were completed at three lab visits.

Results

Participants with higher average DERS scores reported greater negative affect at lab visits. When a participant reported a DERS score at a lab visit higher than their individual average, they also reported higher negative affect at that lab visit.

Participants with higher baseline DERS scores reported more labile negative affect during EMA than those with lower baseline DERS scores, and they also reported a higher maximum level of negative affect during EMA.

Discussion and conclusions

Overall, the findings suggest that changes in emotion regulation are associated with negative affect and that emotion regulation ability is related to both the intensity and lability of negative affect.

A better understanding of momentary changes in emotion regulation and negative affect may lead to improved interventions for preventing substance use relapse.

 

Keywords

Emotion regulation, Ecological momentary assessment, Negative affect, Smoking.

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??