پژوهشگران دانشگاه لینشوپینگ سوئد در پژوهشی مروری به بررسی مبانی عصبی، هیجانی، و نظری رفتارهای خودزنی غیرخودکشی (NSSI) به ویژه در نوجوانان و دلایل آنها پرداختند.

روش پژوهش خودزنی غیرخودکشی:

در این پژوهش که به صورت مرور سیستماتیک انجام شد، پژوهشگران مقالات منتشره در حوزه های نظری، زیست شناسی، تصویربرداری مغزی، و پردزاش هیجانی بیماران را بررسی نمودند.

یافته های پژوهش خودزنی غیرخودکشی:

الف) مقدمه خودزنی غیرخودکشی

 • خودکشی یکی از راه های موجودات زنده برای اجتناب از تجارب دردناک است و معمولاً ناشی از سطوح بالای هیجانات منفی است.
 • برخی از افراد به جای خودکشی اقدام به خودزنی غیرخودکشی می کنند. این رفتارها شامل آسیب بدنی به صورت بریدن، سوزاندن، و ضربه به خود است که بدون قصد خودکشی انجام می شوند.
 • خودزنی غیرخودکشی به طور معمول با سطح بالایی از مشکلات تنظیم هیجانی و پردازش هیجانی همراه است.
 • خودزنی غیرخودکشی در زنان نوجوان بیش از بقیه جمعیت شایع است. در جمعیت عمومی 17% و در جمعیت بالینی 60% افراد این الگوی رفتاری را دارند.
 • خودزنی غیرخودکشی در نوجوانان همراه با سطوح بالای استرس، اضطراب، و مشکلات تنظیم هیجانی است که حتی تا 10 سال بعد نیز پایدار می مانند.
 • خودزنی غیرخودکشی ابتلای همزمان بالایی با اختلال شخصیت مرزی دارد. اما خود نیز به عنوان اختلالی مستقل در DSM-5 بخش III مورد بررسی قرار گرفته است.

ب) هیجانات پیش از خودزنی غیرخودکشی

 • افراد بلافاصله پیش از خودزنی غیرخودکشی افزایش عواطف منفی و کاهش عواطف مثبت را گزارش نموده اند.
 • همچنین، افراد پس از خودزنی غیرخودکشی گزارش افزایش عواطف مثبت و کاهش عواطف منفی داشته اند.
 • تصویربرداری های مغزی در نوجوانان با NSSI نشانگر افزایش واکنش آمیگدالا به تصاویر هیجانی (بدون اهمیت محتوای هیجان) است.
 • تصویربرداری های مغزی افراد 18 تا 31 ساله نشانگر بدتنظیمی آمیگدالا در واکنش به تصاویر با هیجان منفی و واکنش بیشتر به محرک های مثبت است.
 • نوجوانان دارای NSSI  فعالیت های بهم ریخته مغزی را در پیش بینی پاداش در آمیگدالا، پوتامن، و کرتکس حدقه ای پیشانی نشان می دهند.
 • نوجوانان دارای NSSI هنگام دریافت پاداش فعالیت بیشتری را در هسته های پوتامن دو نیمکره خود نشان می دهند. این افزایش حتی نسبت به افراد دارای شخصیت مرزی بدون NSSI نیز معنادار است.

راهبردهای کارکردی پژوهش خودزنی غیرخودکشی:

 • با توجه به اینکه افراد دارای اختلال خودزنی غیرخودکشی مشکلات تنظیم و پردازش هیجانی دارند، به طور کلی هرگونه افزایش هیجانی منجر به مشکل برای آنها و بروز رفتارهای خودزنی خواهد شد.
 • ترکیب نوروفیدبک و بیوفیدبک، به تنظیم هیجانی بهتر و کاهش تکانه های خودزنی در افراد دارای NSSI کمک شایانی می نماید.
 • آموزش مهارت مدیریت هیجانی، سهم بسزایی در کاهش موارد خودزنی غیرخودکشی در نوجوانان و بزرگسالان دارد.

Beyond distress: a role for positive affect in nonsuicidal self-injury

Abstract

The ability to generate and regulate emotional experiences is critical to psychological well-being. Impairments in emotion regulatory processes have transdiagnostic associations with psychopathology.

Highlight:

Nonsuicidal self-injury (NSSI) is prevalent in adolescent populations, especially clinical adolescent populations, and often linked to emotion regulatory deficits.

Results:

Clinical observations propose a role for NSSI behaviors in regulating affect, suggesting that these behaviors may arise when other emotion regulatory strategies are insufficient or inaccessible.

Experimental evidence has begun to explore the psychophysiological and neural underpinnings of emotion processing in NSSI populations.

Thus far, a primary focus has been the role of NSSI in regulation of affect in response to stressful or negative states or stimuli, often suggesting enhanced reactivity in such situations.

However, recent evidence suggests that NSSI populations may also display heightened reactivity to positive or rewarding stimuli.

Conclusion:

Here, we highlight this emerging data and how it may be integrated into existing NSSI framework.

Keywords

Nonsuicidal self-injury (NSSI), clinical adolescent populations, impulsive behavior, emotion regulatory strategies, mood regulation and Nonsuicidal self-injury, Dr. Amir Mohammad Shahsavrani Suicide intervention IPBSES RozaMind.