علوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاوره

خودزنی و سوءمصرف الکل: آلکسی تیمیا (ناگویی هیجانی)

پژوهشگران دانشگاه کورتین بنتلی استرالیا در پژوهشی به بررسی نقش آلکسی تیمیا (ناگویی هیجانی) در خودزنی و سوءمصرف الکل در دانشجویان پرداختند.

روش پژوهش خودزنی و سوءمصرف الکل:

در این پژوهش پیمایشی آنلاین تعداد 259 دانشجوی کاردانی و کارشناسی استرالیایی شرکت نمودند.

ابزارهای پژوهش عبارتند از:

 • پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک
 • پرسشنامه رفتارهای خودزنی (ISAS)
 • آزمون شناسایی سوءمصرف الکل (AUDIT)
 • پرسشنامه آلکسی تیمیا پرت (PAQ)
 • پرسشنامه انتظارات در رفتار خودزنی (NEQ)
 • مقیاس خودکارآمدی برای مقاومت در برابر خودزنی
 • پرسشنامه انتظار نوشیدن الکل (DEQ-R)
 • پرسشنامه خودکارآمدی برای مقاومت در برابر نوشیدن الکل (DRSEQ)
 • آزمون جملات ناتمام محقق ساخته

یافته های پژوهش خودزنی و سوءمصرف الکل:

 1. آلکسی تیمیا (ناگویی هیجانی) منجر به افزایش رفتارهای خودزنی و سوءمصرف الکل در دانشجویان می شود.
 2. ناگویی هیجانی (آلکسی تیمیا) منجر به کاهش خودکارآمدی برای مقاومت در برابر الکل می شود.
 3. آلکسی تیمیا منجر به کاهش خودکارآمدی برای مقاومت در برابر خودزنی می شود.
 4. در افراد دارای آلکسی تیمیا، تنظیم هیجانی و ارتباطات بین فردی به شکل معناداری ضعیف تر از دیگران است.

راهبردهای کارکردی پژوهش خودزنی و سوءمصرف الکل:

 • هرچه سطح آلکسی تیمیا (ناگویی هیجانی) در دانشجویان بالاتر باشد، بیشتر احساس می کنند که در برابر خودزنی و نوشیدن الکل ناتوانند.
 • آموزش مهارت های ابراز وجود و مدیریت هیجانی کمک شایانی به کاهش آلکسی تیمیا، خودزنی و سوء مصرف الکل در دانشجویان می نماید.
 • به نظر می رسد لازم است در روان درمانی افراد دارای انواع اعتیاد و سوء مصرف، در زمان سنجش اولیه حتماً آلکسی تیمیا (ناگویی هیجانی) مراجعان و بیماران ارزیابی شود.

Comparing the roles of behaviour-specific beliefs in the associations between alexithymia and both non-suicidal self-injury and risky drinking: A multi-method assessment of expectancies

Abstract

Introduction

Alexithymia, a trait encompassing difficulties identifying and describing one’s feelings, and a tendency to focus externally, is positively associated with both non-suicidal self-injury (NSSI) and risky drinking.

The relationships between alexithymia and both behaviours are well researched, however, it is unclear whether both associations are explained by similar behaviour-specific expectancies.

The primary aim of the present research was to investigate and compare the indirect relationships between alexithymia and both behaviours through NSSI and drinking specific expectancies and refusal self-efficacy.

The secondary aim was to compare lab-based and questionnaire-based measures of expectancies.

Methods

A sample of 259 students (80.31% female, Mage =19.98; SD = 1.49) answered a series of questionnaires and completed lab-based expectancy tasks to measure the variables of interest.

Results

Alexithymia was indirectly associated with both NSSI and risky drinking through behaviour-specific refusal self-efficacy.

Thus, students with high levels of alexithymia may believe they are incapable of resisting engaging in self-injury or consuming alcohol in circumstances that warrant them to place attention on and/or appraise their feelings.

Further, alexithymia was indirectly associated with NSSI through stronger affect regulation and weaker communication expectancies.

However, alexithymia was not indirectly associated with risky drinking through drinking-specific expectancies.

Limitations

Cross-sectional methods preclude conclusions regarding temporal ordering.

Conclusion

Theoretically, these findings suggest that anticipated outcomes of NSSI and risky drinking may be different for university students.

Clinically, the current results support interventions that challenge behaviour specific thoughts and beliefs for students who have difficulties identifying and describing feelings.

Keywords

Outcome expectancies, Self-efficacy, Self-injury risky drinking, Alexithymia, Dr. Amir Mohammad Shahsavarani Alexithymia Emotion regulation IPBSES RozaMind.

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا