پژوهشگران دانشگاه نیش صربستان به بررسی عوامل روانشناختی و اجتماعی دخیل در خوش بینی/بدبینی و نظریه توطئه در پاندمی کووید-۱۹ بین مردم پرداختند.

روش:

در این پژوهش پیمایشی آنلاین بین فرهنگی ۲۹۲ نفر داوطلب از صربستان و ۱۲۰ داوطلب از کشورهای امریکای لاتین (در مجموع ۴۱۲ نفر) شرکت نمودند. ابزارهای پژوهشی شامل آزمون گرایش زندگی (خوش بینی/ بدبینی)، مقیاس اعتماد به مردم، مقیاس ترس از پاندمی کووید-۱۹، مقیاس اعتماد به منابع اطلاعاتی، مقیاس رفتار احتکار پیشگیرانه، مقیاس باور به توطئه، و پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک بودند.

یافته‌ها:

  1. سه ترس اصلی مردم در پاندمی کووید-۱۹ شامل ترس از کمبود غذا، ترس از مرگ خود، و ترس از مرگ عزیزان هستند.
  2. ترس از کمبود مواد غذایی و مایحتاج اولیه زندگی مهمترین عامل استرس‌زا در فرهنگ های مختلف طی دوره پاندمی کووید-۱۹ بوده است.
  3. سطح خوش بینی رابطه مثبت با اعتماد و رابطه منفی با نظریه توطئه را دارد.
  4. در افرادی که نمرات خوش بینی و اعتماد بالا و نمرات نظریه توطئه پایین است، کمترین میزان ترس از پاندمی کووید-۱۹ و بیشترین میزان رفتارهای احتکار پیشگیرانه دیده می شود.
  5. سطح بدبینی رابطه مستقیمی و مثبت با ترس و باورهای توطئه دارد.
  6. سطوح ترس رابطه مستقیمی با میزان بررسی اطلاعات و منابع خبری و اعتماد کمتر به رسانه ها را به همراه دارد.

راهبردهای کارکردی:

  • خوش بینی/بدبینی و نظریه توطئه در پاندمی کووید-۱۹ رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند.
  • هرچه سطح دانش و آگاهی مردم کمتر و میزان اطلاعات نادرست و متناقض در مورد پاندمی کووید-۱۹بیشتر باشد، اعتماد عمومی مردم به یکدیگر و دولتها کمتر می‌شود. نتیجه کاهش اعتماد، افزایش بدبینی و افزایش باورهای توطئه در بین مردم است.
  • افزایش بدبینی و باورهای توطئه در جوامع منجر به شکل‌گیری حباب‌های اقتصادی و رفتار گله‌ای ناشی از هراس‌های عمومی خواهد شد.
  • آموزش مهارت های مدیریت استرس، و مهارت‌های تفکر نقادانه با کمک به افراد برای فیلتر کردن اطلاعات غلط منجر به کاهش بدبینی، و ترس آنها و در نتیجه کاهش باور به نظریه توطئه می‌شود.

Optimism-pessimism, conspiracy theories and general trust as factors contributing to COVID-19 related behavior – A cross-cultural study

Abstract

The main aim of this research was to examine the role of optimism-pessimism, general trust and belief in conspiracy theories, in COVID-19 related fears, preventive and hoarding behaviors. We also examined the role of different sources of information in these relations.

The convenience sample was used (N = ۴۱۲) and it consisted of individuals from Serbia (N = ۲۹۲) and Latin-America (N = ۱۲۰). Following instruments were used: The Life Orientation Test (Scheier, Carver, & Bridges, 1994), Trust in people scale (Arbor, 1964), questions regarding fear, source of information, preventive behaviors and conspiracy constructed for the purposes of this research.

The results suggest that fear of food shortage was the most pronounces one in both samples, followed by fear for oneself and finally by the fear for beloved others. Results suggest that optimists, those with high level of general trust and those who do not believe in conspiracy theories show lower level of fear and higher level of preventive behaviors.

Pessimists on the other hand, show higher level of fear. Fear was related to all information sources suggesting that more information leads to higher intensity of fear – except information from the president which did not show any effect.

Keywords

COVID-19 pandemic, General trust, Optimism-pessimism, Hoarding behaviors, Fear, Preventive behaviors

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??