پژوهشگران دانشگاه کلگری کانادا در گزارشی که به تازگی منتشر شده به بررسی تاثیرات جذابیت سازمانی و شخصیت سازمان برای افراد جویای کار پرداختند.

روش:

۱۸۵ دانشجوی کارشناسی روانشناسی داوطلب انجام این پژوهش پیمایشی شدند. برای ارزیابی شخصیت شرکت‌کنندگان از پرسشنامه مدل ششگانه شخصیت (هگزاکو/ HEXACO-PI-R) استفاده شد. برای بررسی نظر شرکت‌کنندگان نسبت به ۱۷ شرکت، از مقیاس تصویر سازمانی استفاده شد. همچنین از شرکت‌کنندگان خواسته شد میزان جذابیت سازمانی هر شرکت را در یک مقیاس لیکرت ۹بخشی بصورت میزان تمایل خود به کار در آن شرکت بیان کنند.

نتایج:

 1. جذابیت سازمانی و شخصیت هر سازمان دارای سه بخش است: از دیدگاه درون‌سازمانی، از دیدگاه فردی، از دیدگاه اجتماعی
 2. جذابیت سازمانی و شخصیت سازمان برای هر فرد حسب ساختار شخصیتی او، ممکن است متفاوت از دیگران باشد.
 3. افراد حسب ساختار شخصیتی خود گرایش به شخصیت‌های خاص سازمانی دارند که این جذابیت سازمانی را به میزان زیادی ذهنی و فردگرایانه می‌نماید.
 4. بطور کلی، هر فرد حسب نظام شخصیتی خویش جنبه‌های خاصی از جذابیت سازمانی را در ذهن خود دریافت و ادراک می‌نماید.
 5. افرادی که نمرات پایین در صداقت-فروتنی کسب می‌کنند به میزان زیادی جذب سازمان‌هایی می‌شوند که از نظر آنها نمرات بالایی در پیشرفت شخصی دارد.
 6. افرادی که نمرات بالا در صداقت-فروتنی دارند، جذب شرکت‌هایی می‌شوند که  نمرات بالایی در تعالی فردی دارند.

راهبردهای کارکردی:

 • در دنیای امروزی مدیریت برند و مدیریت شخصیت برای سازمان‌ها امری حیاتی است و نیاز به گرفتن مشاوره‌های تخصصی از روانشناسان صنعتی و سازمانی است.
 • سازمان‌ها برای جذب کارکنان با تخصص‌های مورد نظر خود، لازم است به ایجاد نیم‌رخ‌های شخصیتی متعالی در رده‌های شغلی خود همت گمارند تا دریابند چه تیپ‌های شخصیتی مناسبت بیشتری با صلاحیت‌ها و ردیف‌های شغلی آنها دارند و سپس، حسب آن اقدام به ایجاد جذابیت برای آن تیپ‌های شخصیتی در سیستم سازمانی خود نمایند.
 • فرهنگ سازمانی عاملی است که در تعامل مستقیم و دوسویه با جذابیت سازمانی از یک سو و شخصیت کارکنان از سوی دیگر است.
 • یکی از بهترین راهبردهای جذب نیروهای مطلوب در هر سازمان، تشکیل نیم‌رخ‌های روانی-شخصیتی از پرسنل در بدو ورود و بصورت ادواری طی دوره خدمت است.

I like what I see: Attraction to organizations and Honesty–Humility

Abstract

The goal of the present study was to test if an individual’s Honesty–Humility impacts the types of organizations that they are attracted to work for. Using a multi-level within-person design, 179 undergraduate students rated the organizational image of 16 organizations chosen to vary on four core organizational traits central to values:

 • Powerful.
 • Achievement-Oriented.
 • Benevolent.
 • and Universal.

The findings indicated that individuals low in Honesty–Humility were significantly more attracted to organizations they perceived as high on traits relevant to Self-Enhancement (i.e., Powerful, Achievement-Oriented).

whereas those high in Honesty–Humility were significantly more attracted to those organizations perceived as high on organizational traits relevant to Self-Transcendence (i.e., Benevolent, Universal).

The practical implication of these results is that the applicant pool an organization may attract is based on the image they portray.

 

Keywords

Organizational image, Personality, HEXACO model, Honesty–Humility

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??