اعتماد سازمانی و رفتار ایمنی: همانندسازی و تعهد

اعتماد سازمانی و رفتار ایمنی: همانندسازی سازمانی و تعهد سازمانی

پژوهشگران دانشگاه شانکسی چین به بررسی رابطه بین هماهندسازی سازمانی و تعهد سازمانی بر اعتماد سازمانی و رفتار ایمنی پرسنل و کارکنان سازمان پرداختند.

 

روش پژوهش:

در این پژوهش پیمایشی تعداد 150 خلبان خطوط هواپیمایی چین شرقی شرکت کردند که همگی مرد و در بازه سنی بین 23 تا 44 سال بودند.

ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، مقیاس اعتماد سازمانی، پرسشنامه همانندسازی سازمانی، پرسشنامه تعهد سازمانی، و مقیاس رفتار عملیاتی ایمن بودند.

یافته ها:

  • اعتماد سازمانی به شکل غیر مستقمی منجر به تغییر رفتار ایمنی خلبانان می شود.
  • همانندسازی سازمانی و تعهد سازمانی به شکل مستقیم منجر به تغییر رفتار ایمنی خلبانان می شوند.
  • اعتماد سازمانی منجر به افزایش همانند سازی سازمانی و تعهد سازمانی می شود و از این طریق رفتارهای ایمنی خلبانان را افزایش می دهد.

راهبردهای کارکردی:

  • افراد در همانندسازی سازمانی با یکی دانستن هویت خود با هویت سازمانشان، دست به انجام فعالیت و عملکرد سازمانی می زنند. بنابراین هرچه افراد اعتماد بیشتری به سازمان خود داشته باشند (اعتماد سازمانی)، بیشتر هویت خود و سازمانشان را مشابه پنداشته و در نتیجه رفتارهای ایمنی را بیشتر مراعات خواهند کرد.
  • در تعهد سازمانی، افراد طبق نظریه قرارداد روانشناختی، انتظاراتی غیر ملموس از خود را نسبت به اهداف سازمان شکل می دهند که در فرآیندهای عادی، مکتوب و رسمی قراردادهای شغلی ذکر نشده اند. هرچه فردی اعتماد بیشتری به سازمان خود داشته باشد، احساس تعلق خاطر بیشتری به سازمان متبوع خویش نموده و در نتیجه تعهد بیشتری به اهداف و پیشرفت آن در خود احساس خواهد کرد. نتیجه این امر افزایش رفتارهای ایمنی برای افزایش بهره وری سازمانی و افزایش نرخ بازگشت سرمایه (ROI) است.
  • اعتماد سازمانی، با تقویت تبادلات اجتماعی بین کارکنان سازمان منجر به افزایش سرمایه اجتماعی در سازمان و بالا رفتن رفتار شهروندی سازمانی می شود.

Organizational trust and safety operation behavior in airline pilots: The mediating effects of organizational identification and organizational commitment

Abstract

As an important issue for the sustainable development of a country, aviation security is important for either the development of aviation enterprises or the stability and orderliness of the whole society.

The main purpose of this study was to explore the roles of organizational trust, organizational identification, and organizational commitment in safety operation behavior (SOB) for one hundred forty-three airline pilots.

Results

Correlation analysis indicated that organizational trust, organizational identification, organizational commitment, and SOB were significantly correlated with each other.

Bootstrap analysis showed that airline pilots’ organizational identification and organizational commitment mediated the relationship between their organizational trust and SOB in aviation.

Conclusion

Implications for research and instructions for how to improve airline pilots’ SOB in aviation are discussed.

 

Keywords

Organizational trust, Organizational identification, Organizational commitment, Safety operation behavior, Airline pilots.

بازدیدها: 163

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *