آزمون‌های روانی / زیستی / اجتماعی / اقتصادیصنعتی و سازمانی، مدیریت منابع انسانی، بهره‌وری،ROIعلوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاوره

پرسشنامه آلکسی تیمیا پرت (PAQ):سنجش بالینی-سازمانی

پرسشنامه آلکسی تیمیا پرت (PAQ)

مقدمه

آلکسی تیمیا (بی واژگانی خلقی) اشاره به خصوصیاتی در فرد دارد که بر اساس آن وی دچار مشکلاتی در زمینه شناسایی احساسات، توصیف احساسات، تفکر رو به بیرون و ظرفیت پایین تخیل/ تصویرسازی ذهنی است. به نظر می رسد این خصوصیت ها نشانگر نقایص پردازش هیجانی، پردازش شناختی، و تنظیم هیجانی هستند. حدود 10 درصد جمعیت دچار آلکسی تیمیا هستند و بطور همزمان همراه با بسیاری از مشکلات روانی-اجتماعی مشاهده می شود.

وضعیت آلکسی تیمیا با افزایش انگیختگی و تحریک فیزیولوژیک، تمایل به توجه و گزارش علایم جسمانی (جسمانی سازی)، و رفتارهای تکانشی ناسالم همراه است. بررسی های متعدد نشان داده اند آلکسی تیمیا با طیف وسیعی از مشکلات طبی، روانپزشکی، شغلی، و حتی اجتماعی در ارتباط است. افرادی که دارای سطوح بالا آلکسی تیمیا هستند پاسخ ضعیفی به روان درمانی (بجز CBT) داده و بسیاری اوقات مشکلات جدی در اختلالات محور I و II در DSM دارند.

تاثیرات آلکسی تیمیا (ناگویی هیجانی)

به طور کلی سطوح بالای آلکسی تیمیا در زندگی فردی منجر به بروز اختلالات شخصیتی و روانی تنظیم هیجانی شده و فرد مستعد اختلال شخصیت مرزی، اختلالات اضطرابی، اختلالات خلقی، انواع اختلالات جسمانی سازی و اعتیاد است. در حوزه های اجتماعی، این افراد توان درک و مدیریت هیجانات خود و دیگران را نداشته و در نتیجه روابط بین فردی و ارتباطات موثر خوبی نداشته و با همسر و فرزندان خود دچار مشکلات جدی می شوند.

در حوزه های شغلی، نمرات بالای آلکسی تیمیا نشانگر ناتوانی فرد در کارهای گروهی، مدیریت هیجانی پایین، خلاقیت سازمانی اندک، توان رهبری پایین، و افت شدید بهره وری سازمانی در نتیجه فرسودگی شغلی، فرسودگی هیجانی و افسردگی شغلی بالا در این افراد است.

پرسشنامه آلکسی تمیمیا پرت (PAQ)

مشخص شده است که در بخشی از افراد دارای سطوح بالای آلکسی تیمیا، آموزش های روانی مهارت های مدیریت هیجانی و تنظیم هیجانی، کمک شایانی به بهبود و کاهش سطح آلکسی تیمیا خواهد شد.

براین اساس، پروفسور پریس از دانشگاه وسترن استرالیا با همکارانشان به طراحی مقیاس کوچک و در عین حال بسیار پیچیده پرسشنامه آلکسی تمیمیا پرت (PAQ) برای سنجش سازه آلکسی تیمیا پرداختند که در کمتر از 5 سال به چندین زبان ترجمه شده و در چند کشور مختلف هنجاریابی و تایید گردیده است.

ساختار پرسشنامه آلکسی تمیمیا پرت (PAQ)

این پرسشنامه شامل 24 گویه خبری است که پاسخگو نظر خود نسبت به آنها را در یک مقیاس لیکرت 7 بخشی از کاملاً مخالف (1) تا کاملاً موافق (7) بیان می نماید. پرسشنامه دارای 5 خرده مقیاس، 5 نمره ترکیبی، و یک نمره کل مقیاس است.

خرده مقیاس های پرسشنامه آلکسی تمیمیا پرت (PAQ) شامل مشکل در شناسایی احساسات منفی، مشکل در شناسایی احساسات مثبت، مشکل در توصیف احساسات منفی، مشکل در توصیف احساسات مثبت، و تفکر کلی رو به بیرون هستند.

نمرات ترکیبی پرسشنامه آلکسی تمیمیا پرت (PAQ) شامل مشکل در شناسایی احساسات کلی، مشکل در توصیف احساسات کلی، مشکل در ارزیابی احساسات منفی، مشکل در ارزیابی احساسات مثبت، و مشکل در ارزیابی کلی احساسات هستند.

نمره کل پرسشنامه آلکسی تمیمیا پرت (PAQ) از جمع کل نمرات 24 گویه بدست می آید.

ویژگی های روانسنجی پرسشنامه آلکسی تمیمیا پرت (PAQ)

بررسی های متعددی در حوزه ویژگی های روانسنجی پرسشنامه آلکسی تمیمیا پرت (PAQ) صورت گرفته اند که نشانگر سطوح مطلوب توانمندی این آزمون هستند. دربررسی پایایی این آزمون، ضریب همسانی درونی آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس های مشکل در شناسایی احساسات منفی 0.89، مشکل در شناسایی احساسات مثبت 0.89، مشکل در توصیف احساسات منفی 0.91، مشکل در توصیف احساسات مثبت 0.90، و تفکر کلی رو به بیرون 0.90 بود.

ضرایب همسانی درونی آلفای کرونباخ برای نمرات ترکیبی مشکل در شناسایی احساسات کلی 0.92، مشکل در توصیف احساسات کلی 0.93، مشکل در ارزیابی احساسات منفی 0.94، مشکل در ارزیابی احساسات مثبت 0.94، و مشکل در ارزیابی کلی احساسات 0.94بود.

ضریب همسانی درونی آلفای کرونباخ کل آزمون (ALEXI) معادل 0.96 محاسبه شده است.

بررسی تحلیل عاملی پرسشنامه آلکسی تمیمیا پرت (PAQ)

بابررسی های تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مشخص شده است که این پرسشنامه توان سنجش دو دسته هیجان مثبت و منفی و نیز ساختار عاملی 5 گانه دارد. در حوزه اعتبار همگرا، نمرات پرسشنامه آلکسی تمیمیا پرت (PAQ) رابطه مثبت معناداری با نمرات پرسشنامه آسیب به خود (DSHI)، و پرسشنامه شخصیت مرزی (STB) دارد. در حوزه اعتبار واگرا، پرسشنامه آلکسی تمیمیا پرت (PAQ) رابطه منفی معنادار با نمرات پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی (CFI) و مقیاس خود-غمخواری (SCS) بدست آورده است.

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا