علوم روانشناسی، تربیتی و مشاورهعلوم زیستی موضوعات بدنی و جسمینوروساینس، عصب روانشناسی و جراحی مغز و اعصاب

کیفیت زندگی بیماران پارکینسون: بررسی در اتیوپی

پژوهشگران دانشگاه آدیسا بابا ایتوپی در پیمایشی به بررسی وضعیت زمینه ای کیفیت زندگی بیماران پارکینسون و تاثیر آن بر رضایت از زندگی بیماران پرداختند.

روش پژوهش:

در این پژوهش پیمایشی تعداد 128 بیمار پارکینسون با متوسط سنی 59.5 سال شرکت نمودند. ابزارهای پژوهش شامل مصاحبه بالینی، معاینات نورولوژیک، پرونده پزشکی، و پرسشنامه کیفیت زندگی PDQ-39 بود.

یافته های پژوهش:

  1. میانگین بیماری در بیماران پارکینسون اتیوپی 6 سال است.
  2. نمرات افراد در حوزه فعالیت روزانه، سلامت هیجانی، ناراحتی بدنی و شناخت بالا هستند.
  3. حمایت اجتماعی، ارتباطات، داغ ننگ، و تحرک کمترین نمرات را در بیماران پارکینسون دارند.
  4. عوامل دموگرافیک پیش بینی کننده کیفیت زندگی شامل تحصیلات، مدت زمان بیماری، افسردگی، و اضطراب هستند.

راهبردهای کارکردی:

  • افزایش افسردگی، اضطراب و شدت بیماری منجر به کاهش کیفیت زندگی بیماران پارکینسون می شود.
  • آموزش مهارت های مدیریت استرس و مدیریت هیجانی منجر به کاهش اضطراب و افسردگی بیماران پارکینسون و افزایش کیفیت زندگی آنها می شود.

Background:

Studies have suggested both motor and non-motor symptoms (NMS) have an impact on the health-related quality of life (HrQoL) among patients with Parkinson’s Disease (PD). However, little is known about health-related quality of life (HrQoL) among people with PD in Ethiopia.

Objective:

To determine the HrQoL in PD patients seen in the outpatient clinics of Tikur Anbessa Specialized Hospital (TASH) and Zewditu Memorial Hospital, (ZMH) Addis Ababa, Ethiopia.

Methods:

All PD patients attending neurology follow up clinic aged 18 years and above at TASH AND ZMH from October 2014 to January 2015 were included in the study. Health-related quality of life was evaluated using PDQ -39 which is a 39 item questionnaire. Motor symptoms severity was evaluated with UPDRS: part 3, which assesses severity of motor signs using a scale 0 to 4. Hoen and Yahr stage was used to assess severity. Multiple linear regression analysis was used to predict demographic and clinical factors for HrQoL in PD patients.

Results:

A total of 128 PD patients participated in the study with mean age of 59.5 years. Mean duration of illness was 6 years. The mean PDQ 39 Summery Index (SI) was 40.5 (95% CI: 37-44).

The PDQ 39 domains with higher scores were Activity of Daily living (ADL), emotional wellbeing, body discomfort and cognition; profiles such as social support, communication, stigma and mobility showed lowest scores (good QoL).

The demographic and clinical factors that predicted HrQoL were education, (B=0.053, p<0.01), duration of disease (B=0.152, p<0.001), UPDRS 3 unified PD rating scale total score (B=0.083, p<0.001), H&Y score (B=0.140, p<0.001), depression (B=0.339, p<0.001 and anxiety (B=0.423, p<0.000).

Conclusion:

HrQoL worsens with increased depression, anxiety, and disease severity. Therefore, it is prudent to recognize these symptoms and managing them enable patients to enjoy life.

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا