پژوهشگران دانشگاه آدیسا بابا ایتوپی در پیمایشی به بررسی وضعیت زمینه ای کیفیت زندگی بیماران پارکینسون و تاثیر آن بر رضایت از زندگی بیماران پرداختند.

روش پژوهش:

در این پژوهش پیمایشی تعداد 128 بیمار پارکینسون با متوسط سنی 59.5 سال شرکت نمودند. ابزارهای پژوهش شامل مصاحبه بالینی، معاینات نورولوژیک، پرونده پزشکی، و پرسشنامه کیفیت زندگی PDQ-39 بود.

یافته های پژوهش:

  1. میانگین بیماری در بیماران پارکینسون اتیوپی 6 سال است.
  2. نمرات افراد در حوزه فعالیت روزانه، سلامت هیجانی، ناراحتی بدنی و شناخت بالا هستند.
  3. حمایت اجتماعی، ارتباطات، داغ ننگ، و تحرک کمترین نمرات را در بیماران پارکینسون دارند.
  4. عوامل دموگرافیک پیش بینی کننده کیفیت زندگی شامل تحصیلات، مدت زمان بیماری، افسردگی، و اضطراب هستند.

راهبردهای کارکردی:

  • افزایش افسردگی، اضطراب و شدت بیماری منجر به کاهش کیفیت زندگی بیماران پارکینسون می شود.
  • آموزش مهارت های مدیریت استرس و مدیریت هیجانی منجر به کاهش اضطراب و افسردگی بیماران پارکینسون و افزایش کیفیت زندگی آنها می شود.

Health related quality of life of Ethiopian Parkinson’s disease patients in Addis Ababa, Ethiopia

Background:

Studies have suggested both motor and non-motor symptoms (NMS) have an impact on the health-related quality of life (HrQoL) among patients with Parkinson’s Disease (PD). However, little is known about health-related quality of life (HrQoL) among people with PD in Ethiopia.

Objective:

To determine the HrQoL in PD patients seen in the outpatient clinics of Tikur Anbessa Specialized Hospital (TASH) and Zewditu Memorial Hospital, (ZMH) Addis Ababa, Ethiopia.

Methods:

All PD patients attending neurology follow up clinic aged 18 years and above at TASH AND ZMH from October 2014 to January 2015 were included in the study. Health-related quality of life was evaluated using PDQ -39 which is a 39 item questionnaire. Motor symptoms severity was evaluated with UPDRS: part 3, which assesses severity of motor signs using a scale 0 to 4. Hoen and Yahr stage was used to assess severity. Multiple linear regression analysis was used to predict demographic and clinical factors for HrQoL in PD patients.

Results:

A total of 128 PD patients participated in the study with mean age of 59.5 years. Mean duration of illness was 6 years. The mean PDQ 39 Summery Index (SI) was 40.5 (95% CI: 37-44).

The PDQ 39 domains with higher scores were Activity of Daily living (ADL), emotional wellbeing, body discomfort and cognition; profiles such as social support, communication, stigma and mobility showed lowest scores (good QoL).

The demographic and clinical factors that predicted HrQoL were education, (B=0.053, p<0.01), duration of disease (B=0.152, p<0.001), UPDRS 3 unified PD rating scale total score (B=0.083, p<0.001), H&Y score (B=0.140, p<0.001), depression (B=0.339, p<0.001 and anxiety (B=0.423, p<0.000).

Conclusion:

HrQoL worsens with increased depression, anxiety, and disease severity. Therefore, it is prudent to recognize these symptoms and managing them enable patients to enjoy life.