پژوهشگران دانشگاه دیاکین، دانشگاه ملبورن، دانشگاه سیدنی، دانشگاه لاتروب استرالیا، و دانشگاه اوریگن ایالات متحده امریکا در پژوهشی مشترک به بررسی روابط متقابل بلوغ و رشد مغزی در زمینه شناخت و هیجان نوجوانان پرداختند.

روش پژوهش:

 • دراین پژوهش طولی تعداد 192 داوطلب شرکت کردند. 
 • در بین سنین 8.5 تا 14.5 سالگی هر 18 ماه یکبار ارزیابی های جامع عصب-روانشناختی از آنان به عمل آمد.
 • ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه دموگرافیک، MRI با 32 کانال و شدت 3 تسلا، و پرسشنامه وضعیت بلوغ جنسی-نسخه والدین بودند.

یافته‌ها:

 1. درزمینه بلوغ و رشد مغزی، در تمامی بخش‌های کورتکس مغز، بجز کرتکس انتورینال، تغییرات بلوغ بصورت خطی و در رابطه مستقیم با بلوغ صورت می‌گیرد.
 2. در هر مرحله از MRI، در راستای بلوغ و رشد مغزی، ضخامت کرتکس مغز نوجوانان بطور متوسط 1.29% کاهش را نشان داد.
 3. تغییراتی که در مغز مشاهده شده در MRI نوجوانان، ارتباطی با سن تقویمی ندارند. اما در عوض رابطه مستقیم با میزان بلوغ آنها نشان می‌دهند.
 4. تغییرات ناشی از بلوغ و رشد مغزی نوجوانان شامل رشد بخش‌های میانی کرتکس پیش پیشانی، بخش های مرکزی و پسین (چپ) قشر سینگولیت و پیش گوه (پریکونئوس)، و بخش های جانبی کرتکس آهیانه در محدوده مرز کرتکس گیجگاهی می شود.
 5. بخش‌هایی از مغز که دستخوش تغییرات بلوغ نمی شوند شامل بخش های پیشین کرتکس سینگولیت، گیجگاهی و پس سری هستند. اما ضخامت این بخش‌های طی هر مرحله از سنجش بطور متوسط 0.56% کاهش را نشان می‌دهد.
 6. وضعیت رشد بدنی دختران در دوران بلوغ رابطه خطی با سن آنان دارد، در حالی که این رابطه در پسران بصورت رابطه توانی (توان 2) است.
 7. در پسرانی که رشد بدنی و بلوغ سریعتری دارند، کاهش ضخامت کرتکس به همان اندازه سریعتر است. در دختران چنین وضعیتی مشاهده نشده است.
 8. تفاوت‌های فردی در رشد شناختی و هیجانی پسران در حال بلوغ ناشی از تفاوت میزان تحول در کرتکس های پیشانی و پیش گوه (پریکونئوس) آنها است.

راهبردهای کارکردی:

 • کارکردهای مغزی بویژه انعطاف‌پذیری شناختی (فراشناخت، کاهش خودمیان بینی و …) و پردازش های اجتماعی-هیجانی تحت تاثیر بلوغ مغزی ناشی از هورمون های جنسی قرار دارند.
 • بخش‌های سینگولیت، پس سری و گیجگاهی، برای بلوغ خود تحت تاثیر سن هستند، نه بلوغ جنسی. به همین دلیل کارکردهایی که از آنها به عنوان هوش متبلور یاد می‌شود، به تدریج و با افزایش سن، بهبود می یابند.
 • انجام فعالیت‌های ورزشی منظم، رعایت رژیم غذایی مناسب، و انجام تمرینات شناختی-هیجانی متناسب با سن و وضعیت بلوغ کودکان و نوجوانان، به بهبود بلوغ و رشد مغزی آنها کمک شایانی می کند.

A longitudinal analysis of puberty-related cortical development

Abstract

The brain undergoes extensive structural changes during adolescence, concurrent to puberty-related physical and hormonal changes.

While animal research suggests these biological processes are related to one another, our knowledge of brain development in humans is largely based on age-related processes.

Thus, the current study characterized puberty-related changes in human brain structure, by combining data from two longitudinal neuroimaging cohorts.

Beyond normative changes in cortical thickness, we examined whether individual differences in the rate of pubertal maturation (or “pubertal tempo”) was associated with variations in cortical trajectories.

Participants (N = 192; scans = 366) completed up to three waves of MRI assessments between 8.5 and 14.5 years of age, as well as questionnaire assessments of pubertal stage at each wave.

Generalized additive mixture models were used to characterize trajectories of cortical development.

Results revealed widespread linear puberty-related changes across much of the cortex. Many of these changes, particularly within the frontal and parietal cortices, were independent of age-related development.

Males exhibiting faster pubertal tempo demonstrated greater thinning in the precuneus and frontal cortices than same-aged and -sex peers.

Findings suggest that the unique influence of puberty on cortical development may be more extensive than previously identified, and also emphasize important individual differences in the coupling of these developmental processes.

Keywords

Pubertal stage, Pubertal tempo, Cortical thickness, Structural MRI, Longitudinal analyses

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811920311691