پژوهشگران دانشگاه بوستون، و دانشگاه هاروارد ایالات متحده امریکا در پژوهشی مشترک به بررسی وضعیت و رابطه بین کیفیت خواب و اختلالات روانشناختی جوانان ایالات متحده امریکا طی پاندمی کووید-19 پرداختند.

روش پژوهش کیفیت خواب و اختلالات روانشناختی جوانان:

در این پژوهش مقطعی آنلاین 908 بزرگسال امریکایی بین 18 تا 30 سال شرکت نمودند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه دموگرافیک، شرح حال سوابق طبی و روانپزشکی، پرسشنامه سلامت بیمار PHQ-8، مقیاس اضطراب تعمیم یافته GAD-7، چک لیست PTSD افراد غیرنظامی (PCL-C)، پرسشنامه نگرانی در مورد کووید-19، پرسشنامه سوگ کووید-19، مقیاس کیفیت خواب MOS-SS بودند.

یافته های پژوهش کیفیت خواب و اختلالات روانشناختی جوانان:

  1. حدود نیمی از جوانان امریکایی (44.3%) تشخیص روانپزشکی افسردگی و یا اضطراب را طی دوره پاندمی کووید-19 دریافت نموده اند.
  2. بیش از نیمی از جوانان امریکایی در مشکلات شدید خواب طی پاندمی کووید-19 رنج می برند.
  3. وجود علایم اضطراب و افسردگی پیش بینی کننده های کیفیت پایین خواب در جوانان هستند.
  4. سطوح بالاتر علایم اختلال استرس پس از آسیب (PTSD) منجر به افزایش معنادار مشکلات خواب جوانان در پاندمی کووید-19 می شود.
  5. سطوح نگرانی در مورد کووید-19 به شکل معناداری با میزان اختلالات و مشکلات خواب جوانان رابطه مثبت و همسو دارند.

راهبردهای کارکردی کیفیت خواب و اختلالات روانشناختی جوانان:

  • پاندمی کووید-19 به عنوان یک منبع مهم استرس روانی-اجتماعی منجر به بروز علایم اضطراب و افسردگی و در نتیجه بروز اختلالات خواب در جوانان می شود.
  • پاندمی کووید-19 منجر به افزایش مشکلات روانشناختی بویژه تشخیص روانپزشکی اضطراب و افسردگی در جوانان شده است.
  • آموزش مهارت های مدیریت استرس و مدیریت هیجانی در کنار مهارتهای سازگاری و حل مسئله، می تواند کمک شایانی به کاهش تنش های و استرس های جوانان در دوره پاندمی کووید-19 بنماید.

Psychological correlates of poor sleep quality among U.S. young adults during the COVID-19 pandemic

Abstract

Objective

Uncertainty due to the COVID-19 pandemic may result in problematic sleep that can lead to negative effects on overall health.

This unprecedented and stressful time can be even more detrimental for young adults with pre-existing mental health conditions.

The purpose of this study is to investigate potential risk factors (i.e., current mental health symptoms, and COVID-19-related grief and worry) on sleep quality of U.S. young adults during the initial months of the global pandemic.

Method

This cross-sectional study examined 908 young adults in the weeks following the declaration of the coronavirus pandemic as a national emergency by the United States.

A series of hierarchical multiple regression analyses examined depression, anxiety, and PTSD, as well as COVID-19-related grief and worry as predictors of young adults’ sleep quality.

Results

Young adults experienced high rates of sleep problems during the first two months (April to May 2020) of the pandemic.

Depressive and anxiety symptoms appear to be predictors of sleep quality regardless of any pre-existing diagnosis.

Furthermore, high levels of PTSD symptoms and COVID-19-related worry were associated with young adults’ poor sleep.

Conclusions

Our findings point to possible psychological factors that uniquely explain young adults’ poor sleep quality during the COVID-19 pandemic in the U.S.

This study shed new light on how the COVID-19 pandemic might affect the sleep behaviors of young adults without a pre-existing mental health diagnosis.

Implications for supporting young adults sleep and well-being during the pandemic are addressed.

Keywords

COVID-19, Mental health, Depression, Anxiety, PTSD, Sleep