پژوهشگران دانشگاه IUSS، دانشگاه میلان و دانشگاه پاویا ایتالیا در پژوهشی مشترک به بررسی ارتباطات عصبی زیربنایی در پردازش هیجانات اجتماعی در مغز انسان پرداختند.

روش پژوهش پردازش هیجانات اجتماعی:

در این پژوهش آزمایشی 34 داوطلب راست دست بین سنین 20 تا 35 سال شرکت نمودند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه دموگرافیک، غربالگری عصب روانشناختی، آزمون کوررنگی، آزمون استروپ هیجانات اجتماعی، و fMRI با 3 تسلا شدت میدان و 16 کانال کویل سر بودند.

یافته های پژوهش پردازش هیجانات اجتماعی:

  1. کاربرد آزمون استروپ منجر به فراهم شدن امکان سنجش کنترل بازداری در شرایط خنثی و هیجانی می شود.
  2. میزان زمان واکنش افراد به محرک های هیجانات اجتماعی با میزان فعالیت کرتکس اینسولار و سینگولیت در ارتباط است. این وضعیت احتمالاً به دلیل توجه ناخودآگاه به محرک های اجتماعی است.
  3. پردازش محرک های هیجانات اجتماعی منفی زمان بیشتری نسبت به محرک های خنثی و یا مثبت می گیرد.
  4. هنگام پردازش هیجانات اجتماعی منفی در مغز، فعالیت کرتکس پیشانی و اینسولار چپ بیشتر است.
  5. نواحی مغزی فعال حین مواجهه با محرک های هیجانات اجتماعی مثبت/ منفی به ترتیب شامل کرتکس گیجگاهی پیشین راست و کرتکس حدقه ای پیشانی راست هستند.
  6. نتیجه الگوهای فعال شدگی بالا، الگوهای متفاوت فعالیت در نواحی پیشانی- جسم مخطط و ساختارهای حسی-حرکتی (انگیزش رویکرد- اجتناب) است.

راهبردهای کارکردی پردازش هیجانات اجتماعی:

  • به نظر می رسد، الگوهای فعالیت مغزی حین پردازش هیجانات اجتماعی نشانگر مشکلات آلکسی تیمیا (ناگویی هیجانی) در افراد هستند.
  • شناسایی و ایجاد خط پایه از الگوهای پردازش هیجانات اجتماعی در مغز می توانند به درمان اختلالات هیجانی (اضطراب، افسردگی، اختلال شخصیت مرزی) کمک شایانی نمایند.

Fronto-temporal brain activity and connectivity track implicit attention to positive and negative social words in a novel socio-emotional Stroop task

Abstract

Previous inconsistencies on the effects of implicitly processing positively – vs. negatively – connotated emotional words might reflect the influence of uncontrolled psycholinguistic dimensions, and/or social facets inherent in putative “emotional” stimuli.

Based on the relevance of social features in semantic cognition, we developed a socio-emotional Stroop task to assess the influence of social vs. individual (non-social) emotional content, besides negative vs. positive valence, on implicit word processing.

The effect of these variables was evaluated in terms of performance and RTs, alongside associated brain activity/connectivity.

Method:

We matched conditions for several psycholinguistic variables and assessed a modulation of brain activity/connectivity by trial-wise RT, to characterize the maximum of condition- and subject-specific variability. RTs were tracked by insular and anterior cingulate activations likely reflecting implicit attention to stimuli, interfering with task-performance based on condition-specific processing of their subjective salience.

Results:

Slower performance for negative than neutral/positive words was tracked by left-hemispheric structures processing negative stimuli and emotions, such as fronto-insular cortex, while the lack of specific activations for positively-connotated words supported their marginal facilitatory effect.

The speeding/slowing effects of processing positive/negative individual emotional stimuli were enhanced by social words, reflecting in specific activations of the right anterior temporal and orbitofrontal cortex, respectively.

RTs to social positive and negative words modulated connectivity from these regions to fronto-striatal and sensorimotor structures, respectively, likely promoting approach vs. avoidance dispositions shaping their facilitatory vs. inhibitory effect.

Conclusion

These results might help assessing the neural correlates of impaired social cognition and emotional regulation, and the effects of rehabilitative interventions.

Keywords

Emotional Stroop task, Social concepts, Emotional regulation, Functional magnetic resonance imaging, Brain connectivity, Rehabilitative interventions.