Tag Archives: Dr. Amir Mohammad Shahsabarani IPSBES Rozamind

تغذیه بیماران پارکینسون: سبک زندگی و مصرف مکمل

تغذیه بیماران پارکینسون: سبک زندگی و مصرف مکمل https://ipbses.com;https://RozaMind.com;https://RozaMindDL.ir

پژوهشگران دانشگاه خودمختار نوئو لئون مکزیک به بررسی وضعیت و سبک های تغذیه بیماران پارکینسون با هدف شناسایی نقایص در مصرف ویتامین و مکمل های پرداختند. بازدیدها: 2

پوکی استخوان بیماران پارکینسون: زیربنا و مکانیزم

پوکی استخوان بیماران پارکینسون: زیربنا و مکانیزم https://ipbses.com;https://RozaMind.com;https://RozaMindDL.ir

پژوهشگران دانشگاه یاهابا ژاپن در پژوهش اخیر خود به بررسی مکانیزم های زیربنایی دخیل در فرآیندهای پوکی استخوان بیماران پارکینسون پرداختند. بازدیدها: 1