پژوهشگران دانشگاه توبینگن آلمان در پژوهشی مروری و فراتحلیلی به بررس نقش رخدادهای مهم زندگی در شکل‌گیری و تجلی استعداد ورزشی و استعداد موسیقی پرداختند.

روش:

این پژوهش به صورت ترکیبی مرور نظام‌دار و فراتحلیل طبق ضوابط PRISMA اجرا شد. برای جستجو، موتورهای جستجوی SprotDiscus، Web of Science، PubMed، PsychINFO، PsychArticles، RILM Abstarcts of Music Literature، SpoLit، ERIC، و GoogleSchoolar استفاده شد.

تمامی مقالات تا تاریخ ۳۱ ژانویه ۲۰۱۸ بعنوان منبع جستجو محسوب شدند. زبان مقاله‌های انتخابی انگلیسی و یا آلمانی بود. در نتیجه اعمال ضوابط ورودی، در نهایت ۳۶ مقاله برای تحلیل نهایی انتخاب شدند.

نتایج:

  1. سه شبکه زمینه‌ای نوع رخدادهای زندگی، راهبردهای مقابله، و تاثیر رخدادهای زندگی بر مسیر رشد، در حوزه تاثیر رخدادهای مهم زندگی بر استعداد ورزشی و استعداد موسیقی شناسایی شدند.
  2. رخدادهای مهم زندگی الزاماً آسیب‌زا، تخریب‌کننده و یا مانع رشد روانی-زیستی-اجتماعی نخبگان ورزشی و موسیقی‌دانان نیستند.
  3. نخبگان ورزشی و نخبگان موسیقی از طیف گوناگونی از رخدادهای مهم زندگی می‌توانند بهره ببرند که بستگی کاملی به راهبردهای مقابله‌ای آنها دارد.

راهبردهای کارکردی:

  • نکته اول در تاثیر رخدادهای مهم زندگی برای رشد استعدادهای ورزشی و استعدادهای موسیقی افراد، سبک‌های مقابله‌ای آنهاست: اینکه آنها رخدادهای مهم زندگی را چالش ببیند، نه تهدید.
  • نکته دوم در بهره‌گیری از رخدادهای مهم زندگی برای پرورش استعدادهای ورزشی و موسیقایی، ایجاد ارتباط بین آنها و فعالیت ورزشی/موسیقی، مدیریت کردن پیامدها، و تمرکز بر تقویت مهارت‌هاست.
  • نکته سوم، مثلث سخت‌رویی (چالش دیدن موضوعات، تعهد به هدف، و ایجاد کنترل) در کنار تاب‌آوری است. دو خصلت سخت‌رویی و تاب‌آوری، گرچه تا اندازه‌ای میراث ژنتیکی افراد هستند، اما بطور اصلی و حیاتی در محیط و توسط جامعه به افراد آموزش داده می‌شوند.
  • بهترین شیوه برای تقویت سخت‌رویی و تاب‌آوری در افراد، آموزش مهارت‌های ده‌گانه زندگی با تاکید بر مدیریت هیجانی، مدیریت استرس، و حل مسئله است. در عین حال لازم است والدین سبک‌ فرزندپروری قاطع و اطمینان‌بخش را برای توانمندسازی حداکثری فرزندان خود در مواجهه با رخدادهای مهم زندگی، در پیش بگیرند.

The role of critical life events in the talent development pathways of athletes and musicians: A systematic review

Abstract

Objectives

The experience of critical life events may be crucial for talent development. Critical life events can shape individual biographies and are landmarks in defining narrative identities. However, there is a lack of systematic research on life events in the context of talent development. With this systematic review, we synthesize the literature on the role of critical life events in the biopsychosocial developmental pathways of athletes and musicians.

Method

The systematic review was informed by the PRISMA guidelines. The identified literature was appraised with the Mixed Methods Appraisal Tool. Additionally, we conducted a thematic network analysis.

Results

Thirty-six studies met the inclusion criteria. Three thematic networks emerged from the findings: Types of life events; coping strategies; and impact of life events on the developmental pathway. The findings suggest that critical life events are not necessarily traumatic or hinder the biopsychosocial development of athletes and musicians. Performers can benefit from various life events with regard to their development – dependent on the coping strategies employed.

Conclusions

Against the background of our findings, practitioners should consider to systematically use the benefits of challenges. These should be explicitly career-related, manageable, and focused on the refinement of skills.

By thematically synthesizing findings from qualitative and quantitative studies, we provide a practical understanding about the impact of life events on developmental pathways of elite athletes and musicians.

Our findings support a broad conceptualization of giftedness, underscoring the idea that critical life events have an impact on the dynamic pathway to excellence in different achievement domains.

 

Keywords

Talent development, Life event, Giftedness, Career development, Elite sport, Music

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??