پرسشنامه شخصیت ۶۰ML7

مقدمه

شخصیت ساختاری پیچیده است و نمی‌توان حسب رویکردهای عامه‌پسند به تحلیل آن پرداخت. در معنایی وسیع می‌توان بعنوان ساختار و داربست غالب کنش/واکنش و تفکر افراد، از شخصیت نام برد و بیان داشت نظامی پیچیده است که کلیت تفکر، شناخت، و کنش‌وری انسان در مجموعه‌ای رویه‌های خاص را در بر می‌گیرد. یکی از ایرادات شخصیت، همچون باقی سازه‌های روانشناختی این است که به شدت فرهنگ‌وابسته و تحت تاثیر سازه‌های روانی-اجتماعی است؛ همانطور که در هر فرهنگ و جامعه، رویه‌های خاصی هنجار و ارزش هستند، شخصیت نیز به همین صورت تحت تاثیر عوامل بیرونی اجتماعی قرار گرفته و متغیر خواهد بود.

یکی از پیشروترین مدل‌های سنجش امروزین شخصیت، مدل پنج عاملی شخصیت است که بطور عمده ریشه در زبان‌های هند و اروپایی نواحی شمال اروپا و امریکای شمالی (بویژه ایالات متحده امریکا) دارد، اما سایر زبان‌ها (و در نتیجه فرهنگ‌ها) در آن دخیل نیستند.

به همین دلیل، جرارد ساوسیر از دانشگاه ایالتی اوریگون ایالات متحده امریکا با افزودن نتایج بررسی واژگانی زبان‌های ایتالیایی، عبری، و فیلیپینی به نتایج حاصل از نظریه پنج‌عاملی به ساختاری ۷ عاملی در زمینه سنجش شخصیت دست یافت که شاخص‌های هنجاری مطلوبی دارد. وی این پرسشنامه را ۶۰ML7 نامیده که حاصل کار بر فرهنگ‌های مختلف آسیایی، خاورمیانه‌ای، آفریقایی، عربی، و آسیایی (بویژه فیلیپینی) است.

ساختار پرسشنامه شخصیت ۶۰ML7

این پرسشنامه شامل ۶۰ واژه است که صفات شخصیتی را بیان می‌کند. دستورالعمل پرسشنامه ۶۰ML7 به این صورت است که از فرد خواسته می‌شود لیست صفاتی که در ادامه پرسشنامه آمده را خوانده و میزان صدق کردن هر صفت در مورد خودش را در یک مقیاس لیکرت ۷ بخشی از۱ (کاملاً نادرست) تا ۷ (کاملاً درست) مشخص نماید.

برخی از نمرات باید معکوس شوند. در نهایت مجموع نمرات دسته‌های مختلف صفت تشکیل دهنده ۷ عامل گشاده رویی، اعتماد به خود، آرامش و خاطرجمعی، دلواپسی برای دیگران، وظیفه‌شناسی، هوشمندی و خردورزی، و ظرفیت تحمل هستند.

شاخص‌های هنجاری:

آلفای کرونباخ پرسشنامه ۶۰ML7 برای گشاده رویی ۰٫۷۸، اعتماد به خود ۰٫۷۴، آرامش و خاطرجمعی ۰٫۸۱، دلواپسی برای دیگران ۰٫۷۰، وظیفه‌شناسی ۰٫۷۲، هوشمندی و خردورزی ۰٫۷۳، و ظرفیت تحمل ۰٫۷۶ است.

تحلیل عاملی

تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس عامل‌های اصلی نشانگر ۱۰ مقدار آیگن اولیه ۷٫۱۷، ۴٫۰۵، ۳٫۱۶، ۲٫۸۷، ۲٫۲۷، ۱٫۵۵، ۱٫۳۲، ۱٫۱۷، ۰٫۹۵، . ۰٫۷۷ هستند. هنگامی محاسبه همبستگی بین ۷ عامل با چرخش واریماکس و کاپا ۴، همبستگی بین عاملی ۰٫۴۶ و میانگین مقدار مطلق همبستگی بین عوامل تنها ۰٫۲۱ بود.

شاخص‌های اعتباری

از منظر اعتبار همزمان پرسشنامه ۶۰ML7 همبستگی مطلوبی در مقایسه با نمرات پرسشنامه‌هایی همچون پرسشنامه خلق و خوی بزرگسالی (ATQ)، NEO-PI-R، پرسشنامه شخصیت هوگان (HPI)، پرسشنامه خلق و خو و منش (TCI)، پرسشنامه روانشناختی کالیفرنیا (CPI)، پرسشنامه ۱۶ عامل شخصیت (۱۶PF)، مقیاس عزت نفس روزنبرگ (RSE)، مقیاس هسته کنترل IPC، و پرسشنامه متعادل پاسخگویی مطلوب، دارد.