علوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاوره

انتظارات تحصیلی و سرمایه روانشناختی در استرس تحصیلی

پژوهشگران دانشگاه اولستر انگلستان در پژوهشی پیمایشی به بررسی روابط بین انتظارات تحصیلی و سرمایه روانشناختی با استرس تحصیلی دانشجویان پرداختند.

روش:

در این پژوهش مقطعی-عرضی که بصورت پیمایش آنلاین صورت گرفت، تعداد ۲۵۸ دانشجوی مقطع کارشناسی در بازه سنی ۱۸ تا ۳۹ سال شرکت نمودند.

ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه استرس انتظارات تحصیلی (AESI)، پرسشنامه بهزیستی روانشناختی وارویک ادینبورو، مقیاس خود-غمخواری (SCS-SF)، پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز، مقیاس تاب‌آوری، مقیاس امیدواری، مقیاس خودکارآمدی عمومی (GSE)، و مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS) بودند.

نتایج:

  1. استرس ناشی از انتظارات تحصیلی منجر به کاهش بهزیستی روانشناختی در دانشجویان می‌شود.
  2. سرمایه روانشناختی تاثیر استرس انتظارات تحصیلی بر بهزیستی روانشناختی را تعدیل می‌کند. هرچه سرمایه روانشناختی بیشتر باشد، بهزیستی روانشناختی کمتر تحت تاثیر انتظارات تحصیلی قرار خواهد گرفت.
  3. خودغمخوای تاثیر استرس انتظارات تحصیلی بر بهزیستی روانشناختی را تعدیل‌ می‌کند. هرچه خودغمخواری فرد بیشتر باشد، استرس ناشی از انتظارات تحصیلی وی کمتر بر بهزیستی روانشناختی تاثیر دارد.
  4. سطح تحصیلات والدین رابطه مستقیم با سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی دانشجویان دارد و همزمان منجر به افزایش استرس انتظارات تحصیلی در آنها می‌شود.

راهبردهای کارکردی:

  • سرمایه روانشناختی بعنوان حالت روانشناختی مثبتی است که حاصل ترکیب تاب‌آوری، امیدواری، خوش‌بینی، و خودکارآمدی است.
  • سرمایه اجتماعی حاصل ترکیب تبادل اجتماعی، اعتماد اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی حقیقی است. هرچه سرمایه روانشناختی فرد بیشتر باشد، سرمایه اجتماعی وی نیز بیشتر خواهد بود.
  • بطور کلی ترکیب سرمایه رواانشناختی و سرمایه اجتماعی بالا، منجر به افزایش حمایت‌های اجتماعی فرد در مواجهه با مسایل مختلف در زندگی و تقویت بهزیستی روانشناختی او خواهد شد.
  • هرچه فرد سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی بیشتری داشته باشد، تحمل وی در برابر استرس‌های ناشی از انتظارات تحصیلی کمتر است.
  • آموزش مهارت‌های دهگانه زندگی، بویژه خودآگاهی و همدلی، و حل مسئله منجر به افزایش سرمایه روانشناختی می‌شوند.
  • آموزش مهارت‌های روابط بین فردی، ارتباطات موثر، و مدیریت هیجانی کمک شایانی به افزایش سرمایه اجتماعی خواهند کرد.

Abstract

In an increasingly competitive academic environment students in pursuit of educational recognition are often vulnerable to the effects of stress.

This study explored the relationship of academic stress and wellbeing in 258 university students (50 males and 208 females), aged 18–۳۹ years old. The potential mediating variables of self-compassion, psychological capital, and social support were also explored.

Data were gathered through an online survey and analysed using correlation, hierarchical multiple regression analysis and path analysis.

Findings revealed self-compassion, psychological capital, and social support to mediate the relationship between academic stress and wellbeing.

Research findings could be usefully applied to inform interventions to reduce stress and improve wellbeing within the student population.

Keywords

Academic expectations, Stress, self-compassion, Psychological capital, Social support, Wellbeing

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا