پژوهشگران دانشگاه کینگستون و دانشگاه ساحل جنوبی لندن انگلستان و دانشگاه پادووا ایتالیا در پژوهشی مشترک به بررسی تاثیرات متقابل شخصیت و استرس در کووید-۱۹ پرداختند.

روش پژوهش شخصیت و استرس در کووید-۱۹:

در این پژوهش پیمایشی آنلاین تعداد ۵۰۲ داوطلب بین ۲۰ تا ۷۷ سال شرکت نمودند.

ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، سیاهه پنج عاملی (BFI-10)، شاخص وایتلی برای اضطراب سلامت (WI-7)، مقیاس اضطراب ویروس کرونا (CAS)، مقیاس نشانگان اضطراب کووید-۱۹ (C-19ASS)، و مقیاس اضطراب و افسردگی بیماران (PHQ-ADS) بودند.

یافته‌های پژوهش شخصیت و استرس در کووید-۱۹:

 1.  عاملهای شخصیتی برونگرایی، توافق‌پذیری، وظیفه شناسی، و گشودگی نسبت به تجربه به شکل منفی با علایم اضطراب تعمیم‌یافته و افسردگی در ارتباطند.
 2. روان رنجورگرایی و اضطراب سلامت و استرس ناشی از پاندمی کووید-۱۹ به شکل مثبت با اضطراب تعمیم یافته و افسردگی مرتبطند.
 3. اضطراب سلامت، اضطراب کووید-۱۹، و اضطراب کرونا ویروس منجر به تغییر تاثیر عامل‌های شخصیتی بر اضطراب و افسردگی افراد می‌شوند.
 4. عامل های شخصیتی برونگرایی، دلپذیر بودن، و وظیفه شناسی بالا به منجر به کاهش اضطراب کووید-۱۹ و در نتیجه کاهش افسردگی و اضطراب تعمیم یافته می‌شوند.
 5. فاکتورهای شخصیتی روان رنجورگرایی و گشودگی نسبت به تجربه منجر به تشدید اضطراب کووید-۱۹، اضطراب تعمیم یافته و لایم مرضی افسردگی می‌شوند.

راهبردهای کارکردی پژوهش شخصیت و استرس در کووید-۱۹:

 • تعامل عاملهای شخصیت و استرس در پاندمی کووید-۱۹ منجر به بروز طیف وسیعی از اختلالات اضطراب تعمیم یافته و افسردگی شده است.
 • آموزش های عمومی مهارتهای مدیریت هیجانی و مدیریت استرس کمک شایانی به کاهش و محدودسازی اضطراب و افسردگی در جمعیت حین پاندمی ویروس کرونا خواهد کرد.
 • استفاده از خدمات آنلاین و مشاوره تلفنی متخصصان سلامت روان که صلاحیت و مجوز لازم را دارند، تنش‌های ناشی از اضطراب و افسردگی را در خانواده‌ها و جمعیت کم خواهد کرد.

Modelling the contribution of the Big Five personality traits, health anxiety, and COVID-19 psychological distress to generalised anxiety and depressive symptoms during the COVID-19 pandemic

Abstract

In the current study we sought to extend our understanding of vulnerability and protective factors (the Big Five personality traits, health anxiety, and COVID-19 psychological distress) in predicting generalised anxiety and depressive symptoms during the COVID-19 pandemic.

Method

Participants (n = ۵۰۲), who were United States residents, completed a variety of sociodemographic questions and the following questionnaires:

 • Big Five Inventory‐۱۰ (BFI-10),
 • Whitley Index 7 (WI-7),
 • Coronavirus Anxiety Scale (CAS),
 • COVID-19 Anxiety Syndrome Scale (C19-ASS),
 • Patient Health Questionnaire Anxiety and Depression Scale (PHQ-ADS).

Results

Results showed that extraversion, agreeableness, conscientiousness, and openness were negatively correlated with generalised anxiety and depressive symptoms and that neuroticism, health anxiety and both measures of COVID-19 psychological distress were positively correlated with generalised anxiety and depressive symptoms.

We used path analysis to determine the pattern of relationships specified by the theoretical model we proposed. findings showed that health anxiety, COVID-19 anxiety, and the COVID-19 anxiety syndrome partially mediated the relationship between the Big Five personality traits and generalised anxiety and depressive symptoms.

Specifically, extraversion, agreeableness, and conscientiousness were negatively associated with the three mediators, which, in turn, were positively associated with generalised anxiety and depressive symptoms, with COVID-19 anxiety showing the strongest effect. Conversely, neuroticism and openness were positively associated with COVID-19 anxiety and the COVID-19 anxiety syndrome, respectively.

Conclusion

These relationships were independent of age, gender, employment status and risk status. The model accounted for a substantial variance of generalised anxiety and depression symptoms (R2 = .۷۵). The implications of these findings are discussed.

Keywords

Big Five personality traits, Coronavirus (COVID-19), Coronavirus anxiety, COVID-19 Anxiety Syndrome, generalised anxiety and depressive symptoms, health anxiety

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??