پژوهشگران دانشگاه اقتصاد و تجارت آتن، دانشگاه تیلبورگ هلند و دانشگاه مانوبا تونس به مرور زیربنای روانشناختی برای ادراک ریسک مدیریت ریسک در بازارهای مالی پرداختند.

اهم یافته‌ها به شرح زیرند:

الف)

  1. بسیاری از مدل‌های تحلیلی مدیریت ریسک در بازارهای سرمایه به میزان ادراک ریسک توسط معامله‌گران (بعنوان عامل‌های زنده بازار) توجهی نشان نداده‌اند.
  2. بطور معمول در فرهنگ‌های جمع‌گرا، میزان ادراک ریسک معامله‌گران بازارهای مالی کمتر است. در عوض، هر چه ارتباطات و پیوندهای اجتماعی کمتر باشند، ادراک ریسک معامله‌گران بازارهای مالی بیشتر خواهد بود.
  3. یکی از عوامل مهم در ادراک ریسک توسط معامله‌گران بازار سرمایه، میزان ادراک هیجان ترس در آنهاست. هر چه معامله ‌گران هیجان ترس را بیشتر تجربه کنند، ادراک ریسک آنها بیشتر خواهد بود.
  4. درکنار عامل هیجانی ترس، میزان عدم قطعیت در ادراک ریسک و تصمیم‌گیری معامله‌گران موثر است. عدم قطعیت در هر بستر فرهنگی-اجتماعی متفاوت عمل می‌کند. در محیط‌های جمع‌گرا، عدم قطعیت منجر به بی توجهی به مدیریت ریسک فردی و افزایش رفتار گله‌ای خواهد شد. در محیط‌های فردگرا، عدم قطعیت منجر به تقویت ادراک ریسک و دقت بیشتر در مدیریت ریسک بازارهای مالی و کاهش رفتارهای گله‌ای می‌شود.

ب)

  1. طبق الگوهای نوروساینس مالی، سوگیری شناختی هیجان آشنایی (احساس دانستن یک موضوع) نقش مهمی در کاهش ادراک ریسک دارد. به این معنا که افراد با افزایش تجربه در بازار بویژه افزایش تعداد بردهای قبلی، ناخودآگاه به اعتماد به نفس کاذب رسیده و مدیریت ریسک خود را رها می کنند.
  2. داشتن هیجانات مثبت و القای هیجانی مثبت طی زمان معامله منجر به کاهش رفتارهای پرخطر در معامله گران خواهد شد.
  3. حفظ هیجانات منفی و القای هیجانی منفی طی زمان معامله، منجر به افزایش رفتارهای پرخطر در معامله گران خواهد شد.

راهبردهای کارکردی:

  • شناخت ریشه‌های رفتارهای گله‌ای معامله‌گران به میزان زیادی وابسته به میزان جمع گرایی در فرهنگ آنها است. هرچه فرهنگ معامله‌گران جمع‌گراتر باشد، میزان ادراک ریسک و مدیریت ریسک آنها کمتر بوده و در عوض میزان رفتارهای گله‌ای آنها بیشتر است.
  • آموزش مدیریت هیجانی به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بازارهای مالی بویژه بورس سهام و فارکس، به آنها کمک می‌کند که با کاهش هیجانات منفی خود، به شکلی بهینه به ادراک و مدیریت ریسک پرداخته و معاملات خود را به خوبی ساماندهی نمایند.
  • هیجان ترس، در صورت آمیختگی با هیجانات منفی بویژه خشم، منجر به کاهش قدرت پردازش ریسک و افزایش حس انتقام گیری معامله گران خواهد شد. در نتیجه افراد قوانین مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه را بیشتر زیر پا خواهند گذاشت.

Risk perception in financial markets: On the flip side

Abstract

We propose an alternative approach to capture the asymmetric risk-return relationship in financial markets using affective cognitive analysis.

Implied volatility is employed as a robust gauge of risk perception. Markets exhibit a dramatic increase in fear sentiment when extreme upper-quantile losses hit investors while conditional positive returns fuel exuberance.

However, an inverse response is observed in Asian markets due to normative societal phenomena, such as herding. A cognitive paradigm provides with a better interpretation of contagion than classical leverage-feedback theories as risk perception evolves dynamically over time.

Overall, the fear of losses is not the flip side of gains’ exuberance.

Keywords

Fear gauge, Affective reaction, Herding, Implied volatility, Behavioral bias

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1057521918301741


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *