تقویت مهارت‌ها حین خواب: خوابیدن ادامه یادگیری است

تقویت مهارت‌ها حین خواب: خوابیدن ادامه یادگیری است

پژوهشگران دانشگاه شیکاگو ایالات متحده امریکا در نوشتاری مروری به بررسی چگونگی تقویت مهارت‌ها حین خواب پرداختند.

اهم یافته‌های پژوهش به شرح زیرند:

  1. در راستای تقویت مهارت‌ها خواب مناسب و کافی منجر به بازیابی حافظه مهارت‌هایی می‌شود که بواسطه تداخل از دست رفته بودند.
  2. خواب مناسب و کافی حافظه مهارت‌ها را در یاگیری از تداخل در آینده حفظ کرده و منجر به تقویت مهارت‌ها می‌شود.
  3. تقویت مهارت‌ها حین خواب بواسطه سازماندهی مجدد حافظه منجر به تثبیت مهارت‌ها خواهد شد.
  4. خواب با تحریک فرآیندهای تعمیم و انتزاع، کمک شایانی به گره خوردن مهارت‌های مختلف به یکدیگر، هم‌افزایی و در نتیجه مهارت‌ها خواهد شد.

راهبردهای کارکردی:

Consolidating skill learning through sleep

Abstract

Skill learning depends on retaining memories of skill-use experiences over time. These memories need to be robust against interference and therefore depend on consolidation. Further, skills must generalize beyond the learning experiences to be useful in novel but related situations.

We review the role of sleep in the consolidation of skill learning, along with research findings that sleep:

(۱) reduces the effects of interference on skill learning,

(۲) protects against future interference with skill learning,

(۳) aids in the abstraction and generalization of skill learning.

We discuss theories of sleep consolidation in terms of putative neural mechanisms and describe the key paradigms and questions in sleep research.