پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا و دانشگاه ایالتی کلورادو ایالات متحده امریکا در پژوهشی مشترک به بررسی رابطه بین معنویت و خردمندی پرداختند.

روش پژوهش معنویت و خردمندی:

در این پژوهش پیمایشی آنلاین تعداد ۱۷۸۶ داوطلب شرکت نمودند. دامنه سنی ۲۰-۸۲ سال و میانگین سنی داوطلبان ۴۶٫۳ سال بود.

ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، مقیاس خردمندی سن دیه‌گو (SD-WISE)، مقیاس چندبعدی مذهبی بودن/ معنویت (BMMRS)، مقیاس سلامت بیمار (PHQ-2)، سلامت روانی و جسمانی (SF-12)، مقیاس تاب آوری کانر-دیویدسن، مقیاس افسردگی مرکز مطالعات همه گیری شناختی (CES-D)، مقیاس اضطراب تعمیم یافته، مقیاس تنها ماندگی UCLA، مقیاس تعامل اجتماعی دوک، و مقیاس شبکه اجتماعی لوبن بودند.

نتایج پژوهش معنویت و خردمندی:

 1. عامل معنویت به شکل مثبت با سن رابطه دارد و در زنان بیشتر از مردان است.
 2. معنویت به شکل مثبت با سلامت روانی و سلامت جسمانی در ارتباط است.
 3. سازه معنویت رابطه منفی با مشکلات و آسیب‌شناسی روانی و جسمانی دارد.
 4. متغیر معنویت و خردمندی رابطه سلسله مراتبی با یکدیگر دارند، به گونه ای که معنویت بخشی از خردمندی محسوب می‌شود.
 5. سطوح بالاتر معنویت و خردمندی، منجر به سطوح بالاتر پایداری سلامت و بهزیستی روانی و جسمانی می‌شوند.
 6. تقویت معنویت منجر به افزایش خردمندی در افراد با گروه های سنی و جنسیتی مختلف می‌شود.

راهبردهای کارکردی پژوهش معنویت و خردمندی:

 • آموزش مهارت های خودآگاهی و همدلی منجر به تقویت معنویت در افراد خواهد شد.
 • آموزش معنویت و اخلاق از سنین کودکی منجر به افزایش خردمندی و خردورزی افراد در بزرگسالی خواهد شد.
 • تقویت معنویت و خردمندی با کاهش استرسهای روانی-اجتماعی در افراد، افزون بر کاهش رفتارهای گله ای در جامعه، منجر به بهبود روابط و تعاملات اجتماعی افراد و در نتیجه توسعه پایدار خواهد شد.

Is spirituality a component of wisdom? Study of 1,786 adults using expanded San Diego Wisdom Scale (Jeste-Thomas Wisdom Index)

Abstract

Objective

Wisdom has gained increasing interest among researchers as a personality trait relevant to well-being and mental health.

We previously reported development of a new 24-item San Diego Wisdom Scale (SD-WISE), with good to excellent psychometric properties. It is comprised of six subscales:

 • pro-social behaviors,
 • emotional regulation,
 • self-reflection (insight),
 • tolerance for divergent values (acceptance of uncertainty),
 • decisiveness,
 • and social advising.

There is controversy about whether spirituality is a marker of wisdom.

The present cross-sectional study sought to address that question by developing a new SD-WISE subscale of spirituality and examining its associations with various relevant measures.

Methods

Data were collected from a national-level sample of 1,786 community-dwelling adults age 20–۸۲ years, as part of an Amazon M-Turk cohort.

Participants completed the 24-item SD-WISE along with several subscales of a commonly used Brief Multidimensional Measure of Religiousness/Spirituality, along with validated scales for well-being, resilience, happiness, depression, anxiety, loneliness, and social network.

Results

Using latent variable models, we developed a Spirituality subscale, which demonstrated acceptable psychometric properties including a unidimensional factor structure and good reliability.

Spirituality correlated positively with age and was higher in women than in men.

The expanded 28-item, 7-subscale SD-WISE total score (called the Jeste-Thomas Wisdom Index or JTWI) demonstrated acceptable psychometric properties.

The Spirituality subscale was positively correlated with good mental health and well-being, and negatively correlated with poor mental health.

However, compared to other components of wisdom, the Spirituality factor showed weaker (i.e., small-to-medium vs. medium-to-large) association with the SD-WISE higher-order Wisdom factor (JTWI).

Conclusion

Similar to other components as well as overall wisdom, spirituality is significantly associated with better mental health and well-being, and may add to the predictive utility of the total wisdom score. S

pirituality is, however, a weaker contributor to overall wisdom than components like pro-social behaviors and emotional regulation.

Longitudinal studies of larger and more diverse samples are needed to explore mediation effects of these constructs on well-being and health.

Keywords

Compassion, Emotional regulation, Well-being, Religion, Happiness, Health.

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??