علوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاوره

شخصیت هیجانی روان درمانگران گشتالت

پژوهشگران دانشگاه ساپیزنزا رم و انستیتو گشتاللت پالرمو ایتالیا در پژوهشی مشترک به بررسی وضعیت انتقال متقابل و مدیریت هیجانی از طریق شخصیت هیجانی روان درمانگران گشتالت پرداختند.

 روش پژوهش:

در این پژوهش پیمایشی مقطعی، 92 داوطلب که روان درمانگر گشتالت بودند شرکت نمودند.

ابزارهای پژوهش شامل مقیاس شخصیت نوروساینس عاطفی (ANPS)، پرسشنامه کارکرد انعکاسی (RFQ-8)، پرسشنامه همدلی، و پرسشنامه خودآگاهی بودند. تمامی ابزارها در یک جلسه توسط داوطلبان تکمیل شدند.

 یافته‌ها:

 1. نیمرخ شخصیت هیجانی روان درمانگران متفاوت از جمعیت عادی جامعه است.
 2. روان درمانگران گشتالت نسبت به جمعیت عادی نمرات بالاتری در مراقبت هیجانی، لذت از همراهی و معنویت دارند.
 3. نمرات مراقبت هیجانی، لذت از همراهی و کنجکاوی همبستگی مثبت با همدلی دارند.
 4. میزان نمرات لذت از همراهی رابطه مثبت با کارکرد انعکاسی دارند.
 5. در نیم رخ شخصیت هیجانی روان درمانگران، سطح خشم پایین تر از سطح جمعیت عادی است.
 6. درحوزه ترس، کنجکاوی، غم، و دیسترس جدایی، نیم رخ شخصیت هیجانی روان درمانگران تفاوتی با جمعیت عادی ندارد.
 7. بین افرادی که تازه دوره کارآموزی روان درمانی را آغاز کرده اند و روان درمانگران حرفه ای تفاوتی از نظر شخصیت هیجانی مشاهده نشد.
 8. میزان آموزش و تجربه در حوزه روان درمانی رابطه مثبت معناداری با سطح خودآگاهی درون نگرانه روان درمانگران دارد.
 9. سطح نمرات ترس/اضطراب، و غم/دیسترس جدایی رابطه منفی معنادار با خودآگاهی درون نگرانه دارند.

  راهبردهای کارکردی:

 • نیم رخ هیجانی شخصیت تحت تاثیر آموزش های روان درمانی تغییر نمی کند. به این معنا که افرادی جذب رشته‌های روان درمانی می شوند که دارای نیم رخ شخصیتی مثبت اجتماعی-هیجانی باشند.
 • پرسشنامه هایی نظیر مقیاس شخصیت نوروساینس عاطفی (ANPS) در کنار پرسشنامه NEO-PI-R از ثبات مقبولی در طی زمان برخوردار بوده و در نتیجه قابلیت مطلوبی برای سنجش و پیش بینی درازمدت شخصیت برخوردارند.
 • هر چه میزان آموزش های تحت نظارت و تخصصی نظری و عملی روان درمانگران بیشتر باشد، خودآگاهی و مدیریت هیجانی آنها بالاتر رفته و در نتیجه میزان بروز انتقال متقابل آسیب زا در آنها کمتر است.

 

Abstract

Since the discovery of “countertransference”, it was recognized that the therapist’s personality plays an important role in determining the course of psychotherapy.

However, systematic empirical works on this topic have been sparse compared to the enormous amount of theoretical literature.

Therefore, in the following pilot study, the emotional profile of psychotherapists was investigated using the Affective Neuroscience Personality Scales (ANPS), a quantitative measure of the basic emotional foundations of human personality based on Jaak Panksepp’s neuro-ethological studies.

More specifically, we submitted the ANPS to a population of Gestalt-therapists to ascertain:

(1) if they share a characteristic emotional profile.

(2) and if the emotional traits of personality are related to specific intersubjective competences.

Our results show that, compared with normal population, the personality of therapists is characterized by higher expression of PLAYFULNESS/joy, CARE/nurturance and Spirituality, as well as a significant decrease in the expression of the RAGE/anger disposition.

Such emotional traits, that are not influenced by the experience of training, correlate with important relational skills such as empathy, reflective functioning and interoceptive awareness.

Therefore, unlearned emotional dispositions have high relevance in the development of the therapist’s sensitivity to the phenomenological intersubjective field, a competence recently called “Aesthetic Relational Knowledge” in a contemporary Gestalt-approach.

Our findings may have implications for training therapists and optimizing treatment outcomes.

Keywords

Emotion, Personality, Psychotherapist, Interpersonal Skills, Gestalt Therapy.

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??

https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/journal/paperinformation.aspx?paperid=104067

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا