پژوهشگران دانشگاه کلن و دانشگاه هامبورگ آلمان در پژوهشی که به صورت مشترک انجام دادند به بررسی تاثیرات متقابل حس طمع و غبطه در مقایسه اجتماعی در روابط بین فردی پرداختند.

روش پژوهش:

در این پژوهش پیمایش آنلاین تعداد 1135 نفر داوطلب آلمانی زبان در سه مرحله شرکت نمودند.

ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، مقیاس غبطه (BeMaS)، مقیاس طمع، مقیاس مطلوبیت اجتماعی مارلو-کرون، مقیاس رضایت از زندگی، مقیاس غبطه مرتبط با موضوعات خاص بودند.

یافته‌ها:

 1. حس طمع و غبطه با یکدیگر روابط مستقیم دارند.
 2. احساس طمع منجر به افزایش افزیش احساس غبطه خوش خیم و نیز غبطه بدخیم می شود.
 3. میزان بالاتر احساس طمع با سطوح پایین تر احساس رضایت از زندگی رابطه دارد.
 4. مقدار بالاتر غبطه بدخیم با سطوح پایین تر احساس رضایت از زندگی رابطه دارند.
 5. اندازه بالاتر طمع در صورت افزایش غبطه بدخیم و مقایسه اجتماعی شدید منجر به کاهش رضایت از زندگی می شود.
 6. سطوح بالاتر طمع، در صورت افزایش غبطه خوش خیم، منجر به تلاش برای پیشرفت و بهبود رضایت از زندگی می شود.

راهبردهای کارکردی:

 • طمع به عنوان یکی از هیجانات زیربنایی در پیش بینی رفتارهای آتی افراد بویژه در بازارهای مالی بورس سهام و فارکس در حوزه انگیزه رفتارهای گله‌ای و معاملات هیجانی کاربرد زیادی دارد.
 • در صورتی که طمع افراد منجر به احساس غبطه منفی (بدخیم) شود، در نتیجه فرد به دلیل کاهش رضایت از زندگی دچار خشم و ترس شده و رفتارهای گله ای بیشتری از خود بروز می دهد.
 • اگر هدایت طمع به سمت و سوی غبطه مثبت (خوش خیم) فرد به سمت افزایش مهارت و تقویت مهارت های خود رفته و در نتیجه رفتارهای گله ای  و معاملات هیجانی وی کاهش خواهند یافت.
 • درصورت تحریک غبطه منفی (وخیم)، فرد رفتارهای خود تخریب گرانه و پرخاشگرانه نسبت به دیگران داشته و به دنبال انتقام گرفتن از دیگران (و حتی بازارهای مالی) خواهد رفت.
 • آموزش مهارت های مدیریت هیجانی و خودآگاهی منجر به کاهش احساس طمع و نیز اصلاح حس غبطه در افراد شده و در نتیجه منجر به کاهش رفتارهای گله‌ای خواهد شد.

Dispositional greed predicts benign and malicious envy

Abstract

Greed is an important precursor to envy. It is unclear, however, whether this link reflects only malicious envy, which involves hostile motivation toward superior others, or whether greed also predicts benign envy, which involves improvement motivation.

If this is the case, the two forms of envy might connect greed to diverging psychological outcomes, such as differences in life satisfaction. The current research provides initial support for this possibility.

In Study 1, participants (N = 296) responded to measures of dispositional greed and dispositional benign and malicious envy.

Furthermore, after three weeks, participants were confronted with an upward comparison standard to assess state benign and malicious envy.

As hypothesized, greed predicted more benign and more malicious envy. Furthermore, greed via malicious envy predicted lower life satisfaction, whereas via benign envy, it was connected to higher life satisfaction.

Study 2 (N = 793) confirmed this pattern in a preregistered replication.

These results underline the value of a more nuanced view on the relationship of greed and envy.

Keywords

Greed, Benign and malicious envy, Social comparison, Life satisfaction

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886920305523