صنعتی و سازمانی، مدیریت منابع انسانی، بهره‌وری،ROIعلوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم اقتصادی مالی رفتاری فارکس و بورسعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاوره

فرسودگی شغلی job burnout و نظریه تمرکز تنظیمی 2022

پژوهشگران دانشگاه ملی چای نان، دانشگاه هونگ کوانگ تایوان، و دانشگاه آکسفورد بروکس انگلستان در پژوهشی مشترک به بررسی فرسودگی شغلی job burnout و عوامل سازمانی و تنظیمات مرتبط با عامل های روانشناسی صنعتی و سازمانی آن در چهارچوب نظریه تمرکز تنظیمی Regulatory Focus Theory پرداختند.

فرسودگی شغلی job burnout در سازمان ها

فرسودگی شغلی job burnout یکی از پر بررسی ترین متغیرهای منفی در روانشناسی سازمانی و بهداشت روانی کار تلقی می شود. به گفته دکتر امیر محمد شهسوارانی جامعه شناس و روانشناس انستیتو رزا مایند IPBSES، فرسودگی شغلی job burnout به معنای ادراک کلی کارکنان در تقابل و تضاد بین نارضایتی از حقوق و حمایت، ترفیع و قدردانی دریافت نشده آنان است.

شکست سازمان ها در کاهش و مدیریت فرسودگی شغلی job burnout به معنای از دست دادن بازدهی و افت کیفیت عملکرد پرسنل، کاهش اخلاق حرفه ای، و در نهایت از دست رفتن سلامت روانی و سلامت جسمانی آنها است.

نظریه تمرکز تنظیمی و فرسودگی شغلی job burnout

در روانشناسی صنعتی و سازمانی، نظریه تمرکز تنظیمی Regulatory Focus Theory اشاره به دو استراتژی برای رسیدن به هدف دارد که معمولاً کارکنان در محیط کاری بر آن تکیه دارند:

 • تمرکز بر ترفیع و پیشرفت شغلی
 • تمرکز بر اجتناب از خطاهای شغلی

به گفته دکتر امیر محمد شهسوارانی روانشناس و جامعه شناس انستیتو رزا مایند IPBSES، افرادی که تمرکز بر ترفیع و پیشرفت شغلی دارند، هدفشان از کار امید و میل است. در حالی که افراد دارای تمرکز اجتناب از خطا به عنوان هدف شغلی مسئولیت و وظیفه را انتخاب می نمایند.

در راستای شناخت فرسودگی شغلی job burnout این دو سبک تمرکز تنظیمی بیان می دارند که افراد استراتژی های مشتاقانه یا محتاط را در محیط کاری پیش می گیرند. در استراتژی اشتیاق فرد اطمینان حاصل می کند که  نتایج مثبت در دسترس هستند و از فقدان نتایج مثبت اجتناب می نماید.

اما در استراتژی محتاط، فرد اطمینان حاصل می کند که هیچ نتیجه منفی در پی نبوده و تمام تلاش خود را صرف اجتناب از انواع پیامدهای منفی می کند.

انجمن های تخصصی مدیریت منابع انسانی

نظریه تمرکز تنظیمی و فرسودگی شغلی job burnout در صنعت توریسم و هتلداری

صنعتی توریسم و هتلداری به عنوان حوزه های شغلی چند بعدی از دیرباز معروف بوده اند. در صنعت هتلداری کارکنان هتل ها همیشه از نظر تعداد مشاغل در دسترس در محدودیت هستند.

به گفته دکتر امیر محمد شهسوارانی روانشناس صنعتی و سازمانی و جامعه شناس انستیتو رزا مایند IPBSES، به طور معمول اشتیاق و انرژی افراد در صنعت هتلداری در معرض فرسودگی شغلی job burnout بالایی است.

از یک سو صنعت هتلداری به طور سنتی و همیشگی در مواجهه با کمبود منابع انسانی است. از دیگر سو، فرصت های شغلی اندک و فرسودگی شغلی job burnout بالا منجر به رغبت اندک افراد برای حضور در صنعت هتلداری می شود.

در عین حال باید در نظر داشت که بر آورده ساختن نیازها و خواسته های مشتریان در صنعت هتلداری یک چالش بسیار مهم است که تنها افرادی که بسیار با انگیزه باشند از پس آن بر می آیند. کارکنان بخش های خط مقدم هتلداری (میز پذیرش، پیش خدمت ها، و سرویس) همیشه در تعامل با مشتریان هستند.

انتظار می رود کارکنان بخش مقدم نسبت به بر آورده سازی نیازها و خواسته های مشتریان حساس و با نگرش مثبت باشند.

استراتژی تمرکز بر ترفیع و پیشرفت در کارکنان هتل منجر به ایجاد انتظار تکمیل وظایف می شود. در حالی که داشتن استراتژی اجتناب از خطا منجر به تمرکز کارکنان بر توجه به وظایف شغلی و اطاعت از دستورات می شود.

اینکه کدام یکی از انواع تمرکز بر ترفیع و پیشرفت، و یا تمرکز بر اجتناب از خطا چه تاثیری بر فرسودگی شغلی job burnout کارکنان صنعت توریسم و هتل داری می شوند، سوال اصلی پژوهش فعلی است.

فرسودگی شغلی job burnout و نظریه تمرکز تنظیمی 2022
فرسودگی شغلی job burnout و نظریه تمرکز تنظیمی 2022

روش پژوهش فرسودگی شغلی job burnout

در این پژوهش پیمایشی برای فرسودگی شغلی job burnout تعداد 1500 پرسشنامه بین کارکنان هتل های بین الملی تایپه، تای چونگ، کائوشینگ، زیامن، و گوانژو توزیع شد. تعداد 792 پرسشنامه طرح فرسودگی شغلی job burnout عودت داده شدند. از این میزان 76 پرسشنامه بطور کامل پاسخ داده نشده بودند که حذف گردیدند.

ابزار پژوهش فرسودگی شغلی job burnout شامل پرسشنامه پیمایشی به صورت زیر بود:

 • تمرکز تنظیمی شامل 12 گویه
 • درگیری و تعامل شغلی شامل 9 گویه
 • فرسودگی شغلی شامل 4 گویه
 • تجسم شغلی بالا دستی شامل 5 گویه
 • مالکیت روانشناختی شامل 3 گویه
 • فرسودگی هیجانی شامل 9 گویه
 • مسخ شخصیت شامل 5 گویه
 • کاهش خود تنبیه گری شامل 7 گویه

تالارهای تخصصی روانشناسی صنعتی و سازمانی

یافته های پژوهش فرسودگی شغلی job burnout

 1. تمرکز بر ترفیع شغلی رابطه مثبت با درگیری شغلی دارد.
 2. تمرکز بر اجتناب از خطا در شغل رابطه مثبت با درگیری شغلی دارد.
 3. تمرکز فرد بر ترفیع شغلی رابطه منفی با فرسودگی شغلی job burnout دارد.
 4. تمرکز کردن بر اجتناب از خطا رابطه منفی با فرسودگی شغلی job burnout دارد.
 5. تمرکز بر اجتناب از خطا در مقایسه با تمرکز بر ترفیع شغلی، تاثیر بیشتری بر فرسودگی شغلی job burnout و درگیری شغلی دارد.
 6. احساس مالکیت روانشناختی رابطه بین تمرکز تنظیمی و درگیری شغلی را تعدیل می کند.
 7. احساس مالکیت روانشناختی رابطه بین تمرکز تنظیمی و فرسودگی شغلی job burnout را تعدیل می نماید.

راهبردهای کارکردی پژوهش فرسودگی شغلی job burnout

 • در صنعت توریسم و هتلداری هر چه تمرکز کارکنان بیشتر بر اجتناب از خطا باشد، عملکرد آنها بهتر و کیفیت خدمات ایشان مطلوب تر خواهد بود.
 • در صورتی که کارکنان صنعت هتلداری بیشتر متمرکز بر اجتناب از خطا باشند، فرسودگی شغلی job burnout آنها کمتر خواهد بود.
 • به نظر می رسد بهترین راهبرد در مشاغل خدمات عمومی برای کاهش و مدیریت فرسودگی شغلی job burnout، رویکرد تمرکز بر اجتناب از خطا باشد. زیرا به این نحو دستورالعمل های اخلاق حرفه ای و HSE بیشتر رعایت شده و در نتیجه سطح بالاتری از خدمات ارائه خواهد شد.

مرجع آخرین اخبار توریسم و هتلداری

فرسودگی شغلی job burnout و نظریه تمرکز تنظیمی 2022
فرسودگی شغلی job burnout و نظریه تمرکز تنظیمی 2022

 

Abstract

The study explores the impact of promotion focus/prevention focus on the work engagement/job burnout of international tourist hotel employees, and in the meantime compare the influence of promotion focus and prevention focus.

Aim of the Study

Moreover, the study explores as well whether supervisors’ organizational embodiment and psychological ownership serves as moderators in the relationship between promotion focus/prevention focus and work engagement/job burnout of international tourist hotel employees.

فرسودگی شغلی job burnout و نظریه تمرکز تنظیمی 2022
فرسودگی شغلی job burnout و نظریه تمرکز تنظیمی 2022

Method and Result of the Study

Based on an analysis of 716 employees of international tourist hotel, this study found promotion focus and prevention focus were positively related to work engagement and job burnout; promotion focus and prevention focus were negatively related to work engagement and job burnout.

Moreover, prevention focus accounted for more variance in work engagement and job burnout than did that of promotion focus.

Conclusion

Psychological ownership moderates the relationship between regulatory foci and work engagement. Psychological ownership also moderates the relationship between regulatory foci and job burnout.

Keywords

Regulatory focus and Job burnout, Supervisors’ organizational embodiment, Psychological ownership and Work engagement, Dr. Amir Mohammad Shahsavarani and Job burnout.

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا