پژوهشگران دانشگاه ارسطو تسالونیکی، دانشگاه پلوپونز و دانشگاه ملی آتن یونان، دانشگاه پزشکی سوفیا به بررسی وضعیت باور به نظریه توطئه و تغییرات روانی مردم یونان طی دوره پاندمی کووید-۱۹ پرداختند.

روش:

در این پژوهش پیمایشی آنلاین ملی در یونان، تعداد ۳۳۹۹ داوطلب بین ۱۸-۶۹ ساله شرکت نمودند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه سلامت عمومی، پرسشنامه سوابق روانپزشکی، پرسشنامه نشانه های فعلی اضطراب، پرسشنامه افسردگی، پرسشنامه افکار خودکشی، و پرسشنامه باور به نظریه توطئه در مورد پاندمی کووید-۱۹ بود. افزون بر این پرسشنامه زمینه یابی تغییرات خواب، روابط جنسی، روابط خانوادگی، مسایل مالی، تغذیه، ورزش، و مذهب/ معنویت نیز از شرکت کنندگان به عمل آمد.

یافته‌ها:

  1. شیوع افسردگی بالینی در پاندمی کووید-۱۹۳۱% بوده که ۸٫۹۶% از آنها اولین بار دچار این اختلالات شدند. همچنین ۲۳٫۳۱% از افراد دارای زمینه افسردگی، مجدداً دچار عود بالینی این اختلال شدند.
  2. میزان استرس های روانی-اجتماعی شدید در ۸٫۵% افراد گزارش شده است.
  3. افکار خودکشی در دوره پاندمی کووید-۱۹ بین ۱۰٫۴% از افراد افزایش و در ۴٫۴۲% افراد کاهش یافته است.
  4. باور به نظریه توطئه در بیش از نیمی از افراد مورد بررسی در یونان در حوزه پاندمی کووید-۱۹ وجود دارد.
  5. تحلیل مسیر نشان داد داشتن برنامه روزانه منظم، ورزش روزانه، انجام مرتب اعمال مذهبی، و باور به نظریه توطئه منجر به کاهش افسردگی و افکار خودکشی و بهبود سلامت روانی در مردم می شود.

راهبردهای کارکردی:

  • یکی از نکات مهم در حوزه پاندمی کووید-۱۹، باور عمومی مردم در حوزه نظریه توطئه در پاندمی کووید-۱۹ است که در سایر کشورها نیز دیده شده است.
  • روابط بین باور به نظریه توطئه و تغییرات روانی در مردم یونان دو سویه است. از طرفی باور به نظریه توطئه منجر به افزایش استرس های روانی-اجتماعی، افسردگی و افکار خودکشی در آنها می شود. از سوی دیگر، باور به نظریه توطئه در ترکیب با باورهای مذهبی و حفظ برنامه منظم غذایی و ورزشی منجر به کاهش مشکلات روانشناختی آنها شده است.
  • آموزش مهارتهای دهگانه زندگی در پاندمی کووید-۱۹ (بویژه مهارتهای مدیریت هیجان، حل مسئله و تفکر نقادانه) کمک شایانی به کاهش همزمان نظریه توطئه و افزایش سلامت روانشناختی در عموم مردم خواهد کرد.

Self-reported changes in anxiety, depression and suicidality during the COVID-19 lockdown in Greece

Abstract

Introduction

There are only a few published empirical data on COVID‐۱۹′s effects on the mental health.

Material and Methods

During lockdown, an online questionnaire registered demographic, health data, previous psychiatric history, current anxiety, depression and suicidality, believing in conspiracy theories and other domains. Data from 3399 persons were used (81.08% females; aged 34.02 ± ۹٫۷۲ and 18.27% males; aged 36.38±۱۰٫۳۳). Distress and clinical depression were identified with the use of cut-off and a previously developed algorithm respectively.

Statistical Analysis

A post-stratification method was used; descriptive statistics were calculated. Chi-square tests, multiple forward stepwise linear regression analyses and Factorial Analysis of Variance (ANOVA) tested relations among variables.

Results

Clinical depression was present in 9.31% of the stratified sample, while 8.5% had severe distress; increased anxiety was present in more than 45%. Suicidal thoughts increased in 10.40% and decreased in 4.42%. Beliefs in conspiracy theories were widely prevalent; at least half of cases were following various misconceptions. A model for the development of depression was created with general health status, previous history of depression, self-harm and suicidal attempts, family responsibility, economic change, and age acting as risk factors, while keeping a daily routine, pursuing religiousness/spirituality, and believing in conspiracy theories acting as protective factors.

Conclusions

The model developed here revealed multiple vulnerabilities and an interplay leading from simple anxiety to clinical depression and suicidality through distress. This could be of practical utility since most of these factors are modifiable. Future research, as well as interventions, should focus specifically on them.

Keywords

COVID-19, Lockdown, Depression, Suicidality, Mental health, conspiracy theories

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??