پژوهشگران دانشگاه ملی اقتصاد ویتنام به بررسی نقش ترس و اضطراب کووید-19 در کیفیت زندگی و بهداشت خواب افراد با در نظر گرفتن نقش میانجی دیسترس های روانشناختی، پرداختند.

روش پژوهش ترس و اضطراب کووید-19:

در این پژوهش پیمایشی آنلاین 1601 داوطلب دانشجوی ویتنامی شرکت نمودند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه اضطراب ناشی از کووید-19، مقیاس دیسترس روانشناختی K-10، مقیاس مشکلات خواب PROMIS، و مقیاس رضایت از زندگی بودند.

یافته های پژوهش ترس و اضطراب کووید-19:

  1. اضطراب ناشی از کووید-19 منجر به افزایش معنادار دیسترس روانشناختی و مشکلات خواب و همزمان کاهش رضایت از زندگی می شود.
  2. ترس از کووید-19 به افزایش معنادار دیسترس روانشناختی و مشکلات خواب و همزمان کاهش رضایت از زندگی می انجامد.
  3. رضایت از زندگی رابطه نیرومند معکوس با میزان دیسترس های روانشناختی دارد.
  4. ترس و اضطراب ناشی از کووید-19 از طریق افزایش دیسترس روانشناختی منجر به افزایش مشکلات خواب و کاهش رضایت از زندگی می شوند.

راهبردهای کارکردی پژوهش ترس و اضطراب کووید-19:

  • کاهش دغدغه ها و مشکلات تحصیلی و اجتناب از ایجاد بحرانهای روانی برای دانشجویان، برای پیشگیری از افت تحصیلی آنها در پاندمی کووید-19 ضروری است.
  • آموزش مهارت های مدیریت استرس در پاندمی کووید-19 به کاهش مشکلات خواب و بهبود بهداشت خواب کمک زیادی می کند.
  • آموزش مهارت های مدیریت استرس در ایام پاندمی کووید-19 نقش مهمی در بهبود رضایت از زندگی جامعه دارد.

The impact of fear and anxiety of Covid-19 on life satisfaction: Psychological distress and sleep disturbance as mediators

Abstract

Little is known about the impacts of covid-19 pandemic on mental health problems among youth population. Whereas, this information is extremely necessary to develop appropriate actions to support these young people. Helping them overcoming psychological crisis and increasing satisfaction with life during the disease outbreak is necessary.

This study not only explores the influences of fear and anxiety of covid-19 on life satisfaction, but it also examines the mediating roles of psychological distress and sleep disturbance in this linkage.

Method:

1521 students from universities in Vietnam was assessed utilizing the online-based cross-sectional survey.

Results:

The study revealed that fear and anxiety of covid-19 was strongly related to psychological distress and sleep disturbance and life satisfaction among Vietnamese university students.

Also, life satisfaction was found to have a strong and negative association with psychological distress, but without sleep disturbance.

Moreover, the findings of the study revealed that fear and anxiety of covid-19 reduced life satisfaction and increased sleep disturbance via psychological distress.

Conclusion:

This study was expected to contribute to the extant literature by enriching our understanding the serious impacts of covid-19 pandemic on youths’ mental health.

As well, it provides some useful references for policy makers to prevent the occurrence of psychological crisis among university students.

Keywords

Fear and anxiety of Covid-19, Psychological distress, Life satisfaction, Sleep disturbance.


دیدگاه‌ها

یک پاسخ به “ترس و اضطراب کووید-19 در کیفیت زندگی و بهداشت خواب”

  1. […] ترس و اضطراب کووید-19 در کیفیت زندگی و بهداشت خواب […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *